Разпореждане за допълнителни дати за разглеждане на делото
05-10-2016

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

 

 

 

 

 

 

         Даниел Луков, в качеството ми на съдия докладчик по внохд № 54/16 г. по описа на ВоАС, като взех предвид обема и сложността на назначената деветорна съдебно-медицинска експертиза, необходимостта тепърва да се уточнява поименния състав на същата, както и поставените въпроси пред вещите лица, а също така и с оглед на ангажираността на участващите в процеса страни, за да гарантирам своевременното разглеждане на делото в открито съдебно заседание, намирам, че следва да определя резервни дати, за които страните да бъдат призовани. Ето защо, при невъзможност за провеждане на съдебно заседание на 07.11.2016 г., независимо от причините за това,

 

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

 

 

         НАСРОЧВАМ делото за разглеждане на следните резервни дати - 21.11.2016 г. - 10,30 ч., както и на 05.12.2016 г. - 10,30 ч., в съдебната палата в гр. София, зала № 4.

 

         Разпореждането е окончателно.

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2016 г.

 

                                                                  Военен съдия:

 

 

 

 

 

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg