Определение
02-03-2017

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

16

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Днес, 02.03.2017 г., Военно-апелативният съд – София в ЗАКРИТО съдебно заседание в състав

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

                     ЧЛЕНОВЕ: 1. полк. РУМЕН КАТРЕВ

                                     2. ст. лейт. ДАНИЕЛ ЛУКОВ

при секретар

разгледа внохд № 54/2016 г.

 

Като разгледа докладваното от съдията-докладчик Даниел Луков внохд № 54/2016 г. по описа на Военно-апелативния съд, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Внохд № 54/2016 г. по описа на Военно-апелативен съд – София е насрочено за разглеждане на 06.03.2017 г. от 10:30 часа в гр. Пловдив, с резервна дата 11.04.2017 г. от 10:30 часа отново в гр. Пловдив. По делото има постъпила молба от вещото лице Б., във връзка с назначената по делото деветорна съдебно-медицинска експертиза. С тази молба вещото лице заявява от името на колегите си, че предвид обема на делото, неговата специфика и участието на 9 вещи лица, което обективно затруднява както комуникацията с всеки един от лекарите, участващи в експертизата, така също и внимателното запознаване от страна на всеки един от участниците в експертизата с материалите по делото, изисква технологично време. Поради тази причина заявяват, че е невъзможно да изготвят експертизата в указания срок до 06.03.2017 г. и молят срокът им да бъде удължен с още един месец.

Предвид това съдът намира молбата на вещите лица за основателна, което прави безпредметно провеждане на съдебното заседание на 06.03.2017 г. С цел икономия на средства по бюджета на съдебната власт и в частност на Военно-апелативния съд настоящият съдебен състав счита, че делото следва да бъде отсрочено за определената и известна на страните резервна дата 11.04.2017 г. от 10:30 часа в гр. Пловдив, сградата на Военен съд. Така, освен материални средства, ще се спести и времето на страните участващи в процеса, за да не се налага провеждане на открито съдебно заседание, чиито резултат би бил единствено отново отлагане на делото за нова дата, но със съпътстващите за това разходи при разглеждане на делото в открито заседание.

 

Мотивиран от изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТСТРОЧВА разглеждането на внохд № 54/2016 г. по описа на Военно-апелативен съд София за определената и известна на страните дата 11.04.2017 г. от 10:30 часа в гр. Пловдив, сградата на Военен съд.

Да се уведомят участниците в процеса за отсрочването на делото като при поискване на същите да им бъде предоставяно и копие от настоящото определение.

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg