Решение 1 част
14-10-2016

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№  36

 

гр. София,14. 10. 2016 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание в София на четиринадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН                                      ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКО

                                                          полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

при секретар Нина Стоянова

и с участието на прокурора  полк. Иво Петков

разгледа наказателно дело от общ характер № 56 по описа за 2016 г., докладвано от съдията  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по жалба от подсъдимия ц.сл. Д. Н. И. , директор на Териториална дирекция – В. при Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерство на отбраната“ и защитника му адвокат А. П. от Варненски АК против присъда № 9/19.05.2016 г. по НОХД № 174/2015 г. на Военен съд – гр. Сливен.

 

С обжалваната присъда Сливенският военен съд е признал подсъдимия: 

Цивилен служител Д. Н. И.  бивш директор на Териториална дирекция – В. при Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерство на отбраната ”, роден на в с. Л., общ. С., с настоящ адрес гр. В., к.к. „” ул. №  вх. ет. ап., българин, български гражданин, с висше образование, разведен, неосъждан, ЕГН

 

ЗА ВИНОВЕН в това, че:

 

През периода 09.05.2005 г. – 04.06.2009 г. в к.к. „“ – В., в качеството на длъжностно лице – директор на Териториална дирекция – В. към ИА „Социални дейности на МО“, при условията на продължавано престъпление, присвоил пари, собственост на Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО“ – С. в размер на 64 326.94 лв. – в големи размери, връчени в това му качество да ги управлява, поради което и на основание  по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и вр. чл. 54 от НК го е осъдил на 3 /три/ години и 6 /шест/ месеца „лишаване от свобода“.

На основание чл. 57 от ЗИНЗС е определил на подсъдимия И. общ режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип.

На основание чл. 202, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 6 и т. 7 от НК е лишил подсъдимия И. от право да заема държавна или обществена длъжност или да упражнява професия или дейност, свързани с управление, съхранение, контрол или отчитане на финансови средства или стокови материални средства за срок от 5/пет/ години.

На основание чл. 202, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 от НК съдът е наложил наказание конфискация по ал. 2 на една втора от недвижимото имущество собственост на подсъдимия Д. Н. И.  ЕГ№ от гр. В., к.к.“, ул.  №, вх., ет., ап., представляващо

На основание чл. 202 ал. 3 вр. ал. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК НАЛАГА конфискация по ал. 2 на ½ /една втора/ от недвижимо имущество собственост на подсъдимия Д. Н. И.  ЕГН: от гр. В., к. к. „” ул. №  вх., ет. ап., представляващо

1. Самостоятелен обект в сграда площ по документ 15,92 кв.м., област В., общ В., гр. В., ул. „”, бл., ет., ап., гаражна клетка №, закупен на 15.04.2009г. с нотариален акт за покупко-продажба на право на собственост върху недвижим имот №  том, рег. №, дело №/г. от И. А. А., представляващ „К.” ЕООД, вписан в служба по вписвания с входящ рег. № /., Акт №  том І дело №/г. и

2. ½ от недвижимо имущество на подсъдимия Д. Н. И.  ЕГН: от гр.В., к.к. „” ул. №  вх.,ет. ап., представляващо поземлен имот апартамент № с площ 65,95 кв. м. в груб строеж, вх. ,ет., ведно със склад №  с площ 2,05 кв.м. гр. В., к.к. „”, в УПИ кв., идентичен с УПИ, кв. с площ 3090 кв.м., по скица от  кв.м., закупен на 07.07.2006г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №  том, рег. №  дело №/г., вписан в службата по вписвания с Вх. Рег. № /г., акт №  том, дело №/г.

Съдът е осъдил подсъдимия И. да заплати на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“ сумата от 64 326,94 /шестдесет и четири хиляди триста двадесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки/ лева, представляваща обезщетение за причинените имуществени щети.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК първоинстанционният подсъдимия И. да заплати разноски в размер на 942 (деветстотин четиридесет и два)  лева, които следва да се изплатят по транзитната сметка на Регионална служба „Военна полиция” – В.: Банка–„” – клон В., IBAN –, BIC –.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК съдът осъдил И. да заплати в полза бюджета на съдебната власт по сметката на Сливенски военен съд направените деловодни разноски в размер на 735,01 /седемстотин тридесет и пет лева и една стотинка/ лева, както и държавна такса върху уваженият гражданския иск в размер на 2573,08 /две хиляди петстотин седемдесет и три лева и осем стотинки/ лева.

Съдът се е произнесъл и за веществените доказателства.

В жалбата на подсъдимия и защитата му  се правят искания за проверка на сметките на ТД–гр. В., дали са преведени реално паричните средства, предмет на обвинението и точно по кои сметки – бюджетна транзитна и бюджетна налична. Прави се искане да бъдат разпитани като свидетели гр.л. П. И. Н. и С. С. Л.

В съдебно заседание защитата поддържа направените искания, които с протоколно определение съдът е оставил без уважение като неоснователни, тъй като от доказателствата по делото се съдържат достатъчно данни за обстоятелствата, предмет на въпросните искания.

В допълнителното изложение защитата на подсъдимия И. навежда доводи за отмяна на първоинстанционния акт в няколко насоки:

Първо, че съставът на съда, постановил осъдителната присъда, бил незаконен, тъй като бил участвал по НОХД № 82/15 г. в друг състав със същия подсъдим с идентична правна квалификация, като само фактическата обстановка била различна и по това дело подсъдимият бил осъден, като му било наложено наказание лишаване от свобода. Съставът на решаващия съд отказал да си направи отвод на основание чл. 29, ал. 2 от НПК. Навеждат се доводи, че е налице предубеденост от председателя на състава, след като бил постановил веднъж осъдителна присъда, тъй като не била осигурена в максимална степен състезателност на страните и равенство, като не били положени усилия от решаващия състав по разкриване на обективната истина, а съдебното следствие било проведено формално. Посочва се от защитата, че съдиите във ВС – гр. Сливен били само двама и бил нарушен принципа на случайното разпределение.

Второ, че присъдата била постановена при съществено нарушение на процесуалните правила. Сочи се от защитата, че съдът неправилно бил дал вяра на една група свидетели – Ж. Г., д-р Л., д-р С. А., Н., които били пряко заинтересовани от изхода на делото, като неоснователно били игнорирани свидетелските показания на Н. С., Й. И., и К. И.. Навеждат се доводи от защитата, че съставът на съда обслужвал интересите на държавното обвинение, като пренебрегвал доводите на защитата. Излагат се съмнения в безпристрастността на  заключенията на вещите лица В., Д. и Г. Защитата на подсъдимия навежда доводи за неправилно възприемане на показанията на  свидетеля Н., които стояли изолирано  и в разрез с доказателствата. Защитата прави заключение, че съставът на съда е стигнал до погрешен извод за съставомерността на деянието от субективна страна.

Трето, че съставът на съда е приел за предоставени на подс. И. да се разпорежда с материални парични средства на МО, което всъщност не отговаряло на обективната истина, а именно, че паричните средства не били предоставени на подс. И. и той не се е разпореждал с тях. С последните се разпореждали други длъжностни лица, които не били подчинени на подс. И., като се навеждат доводи за различните начини на заплащане от Дирекция „ПУБ“ при МО. Изводът на защитата е, че подс. И. само бил инициирал плащането, а други длъжностни лица са се разпореждали с паричните средства.

В съдебно заседание жалбата се поддържа на същите основания, като допълнително се пояснява, че нито в длъжностната характеристика, нито във Вътрешните правила е посочено задължение на И. да заплаща на контрагенти по ЗОП, от което се прави извода, че не може да се обоснове качеството му на длъжностно лице.

Прокурорът даде заключение, че въззивната жалба на подсъдимия е неоснователна, а присъдата на първоинстанционния съд като законосъобразна и справедлива следва да бъде потвърдена.

Представителят на гражданския ищец счита, че въззивната жалба и допълненията към нея са неоснователни и присъдата като обоснована и законосъобразна следва да бъде потвърдена.

Военно-апелативният съд, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните и след като извърши цялостна проверка на обжалвания съдебен акт, съобразно изискванията на чл.314 НПК намери за установено от фактическа и правна страна следното:

Първоинстанционният съд е приел следната фактическа обстановка:

Със заповед Д-383/03.01.2003г.  подсъдимият Д. Н. И.  бил назначен на длъжност „Директор на Териториална дирекция“ – В. при ИА „Отдих и възстановяване„ – МО преобразувана в ИА „Социални дейности на МО”. Правомощията на Директора на ТД - В.  Димитър И.  били определени в длъжностната му характеристика /т.XI л.83-86 от ДП/. Той ръководел и отговарял за цялостната дейност по планиране, организиране и контролиране на ресурсите в подчиненото си административно звено и за точното спазване на административните процедури. Ръководел териториалната дирекция, разпределял и поставял задачи и контролирал тяхното изпълнение. Вземал самостоятелни решения, в рамките на своята компетентност.

Със Заповед № 472/20.10.2004г. (т.ХІ л.1 от ДП) Изпълнителният директор на ИА „Социални дейности на Министерство на отбраната”, тогава Н. Ц., упълномощил директора на ТД - В. Д. Н. И.   „с всички права на възложител по смисъла на ЗОП и НВМОП”, свързани с организирането, провеждането и подписването на договори по процедури за възлагане на обществени поръчки, касаещи дейността на ТД – В..

С Доклад вх. №1351 от 30.12.2004г. (т.ХІ л.2)  С. П. С. – тогава „Главен експерт” в ТД – В. уведомила  подсъдимия  И. за необходимостта от обслужващ персонал – камериери, чистачи и сервитьори, довело до невъзможността за поддържане на базите и намаляване качеството на обслужване на почиващите и гостите на дирекцията. В доклада на С. нямало искане и необходимост за извършване на дейност по обезпаразитяване и дезинфекция на територията, обслужвана от дирекцията, тъй като тази дейност се извършвала безплатно от „Отделение за превантивна медицина” /ОПМ/ - В. към Научно-приложен център за военна епидемиология и хигиена /НПЦВЕХ/ при ВМА – С.

Въпреки това, на 30.12.2004 г., с Докладна записка изх. № 1048 (т.ХI л.3 от ДП) подсъдимият Д. И. предложил на изпълнителния директор на ИА „СД” - МО да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на фирма, извършваща поддръжка и почистване на хотелската база, сервиране и отсервиране в заведенията за обществено хранене, поддръжка на зелените площи, като включил и дейности по  обезпаразитяване и дезинфекция. Междувременно  била приета Наредба №3 от 24.01.2005г. на Министерство на здравеопазването, обн. ДВ 12 от 04 февруари 2005 г. „За условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации” (т.ХI л.41-43), съгласно която ЦВЕХ и подчинените му регионални отделения по „Превантивна медицина” – В., П., С. и П. - обособени звена, извършващи ДДД (дезакаризация, дезинсекция и дератизация) „дейности за ведомствени нужди”, провеждали превантивни и профилактични дейности по дезакаризация, дезинсекция и дератизация в обекти на Министерство на отбраната. Наредбата била обнародвана преди утвърждаването на докладна записка Изх. №1048/30.12.2004г. на подсъдимият Д. И.  до изпълнителния директор на ИА „СД на МО” с предложение да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка.  Дейностите по ДДД  извършвани  от отделение по „Превантивна медицина” – В. били безплатни за ТД - В., тъй като дирекцията била част от ведомството, което било обслужвано от ОПМ – В. и това е било известно на подсъдимият И.  в качеството му на директор, видно и  от приложените по делото справки от началника на НПЦВЕХ – ВМА–С. и началник ОПМ – В. (т.ХІ л.36-38).

Със заповед № 60/16.02.2005г. /т.XI л.4 от ДП/ след положителна резолюция „ДА” и подпис на изпълнителния директор Ц. върху Докладна записка изх. №1048, подсъдимият И. в качеството си на директор на ТД - В. назначил комисия за извършване на предварителен подбор за участие в процедурата в състав: Председател С. С. и членове: К. К. и И. Н., които да участват в разглеждането на постъпилите заявления, ценови предложения и провеждане на договаряне с поканените кандидати. В хода на процедурата били подадени две оферти. На „К. к.” ООД гр. В. и „В. к.” ЕООД гр. В..  Дружеството „К. к.” ООД В. било вписано в регистъра за търговски дружества от 28.12.2004 г.  /т. XI л. 14 от ДП/, т.е. два дни преди вземане на решение за провеждане на процедура за възлагане извършването на услугите и след обявяване на щата за обслужващ персонал на ТД - В. Фирмата разполагала с трима служители – управител и съдружник А. Т. П., втори съдружник А. П. Д. и един специалист д-р К. И. Н. като ръководител ДДД /дератизация, дезакаризация и дезинсекция/, - собственик на фирма „Н. – К.И. ЕТ Д. Фирмата била лицензирана за извършване на дейност по ДДД, какъвто лиценз фирма „К. к.” ООД не притежавала.  За времето от 08.03.2004 г. до 31.05.2007 г. управителя на фирма „К. к.” ООД – А. П. изпълнявал и длъжността „работник по ремонт и поддръжка” в отдел „Н.” към ТД – Б. в изпълнителна агенция „Отдих и възстановяване МО“. Свидетелят Н. нямал служебни взаимоотношения с дружеството „К. к.” ООД и с неговите представители и фирмата му не извършвала ДДД дейности на територията на ТД – В.

С Решение № 61/17.02.2005г. подсъдимият  И.  обявил класация на кандидатите, участвали в процедурата, допуснати да представят ценови оферти  и да участват в договарянето, а именно  фирма „К. к.” ООД – В. и  фирма „В. к. ” – ЕООД – В. (т. ХІ л.8 от ДП).

В хода на обсъждането на клаузите на договора, комисията на ТД – В. изготвила Протокол вх. №168/24.02.2005г. (т.ХІ л. 5-7 ДП), в който, в отговорите на въпрос 1 и 2, съдружника във фирма „К. К.” – ООД – А. П. Д. заявила, че дружеството е в процес на регистрация за ДДД, съгласно наредбата за регистрация. Посочила, че ДДД ще включва борба с инсекти, кърлежи и гризачи. На въпрос № 18 от този протокол заявила, че поддръжката ще се извършва от работници по ДДД, инспектор по ДДД и ръководител ДДД. През времето на провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка и при изпълнението на по-късно подписания договор, това дружество не било регистрирано за извършване на такава дейност, не назначавало работници по ДДД, инспектор по ДДД и ръководител ДДД и не извършвало тази дейност на обектите на ТД - В. От фирмата не ползвали подизпълнител, собствени или наети технически лица, които да са  извършвали ДДД дейност, видно от Писмо на РИ за опазване и контрол на общественото здраве – В. от 26.08.2010г.,( т.ХІ л. 48 ДП).

Въпреки, че фирма „К. К.” ООД – В. не отговаряла на изискванията, на 25.02.2005г., с Решение № 69 (т.ХІ л. 9 от ДП) подсъдимият И. обявил класирането на фирма „К. К.” ООД – В. за изпълнител на поръчката.

Подсъдимият  И., в качеството си на директор на ТД – В., знаел, че обезпаразитяването и дезинфекцията на тревните площи на ТД – В. се извършвали от ОПМ – В. при НПЦВЕХ – ВМА-С. за сметка на МО и без заплащане, но въпреки това  на 09.05.2005г. сключил Договор за обществена поръчка рег. № 8  (т.ХІ л. 15-25 от ДП) между ТД – В. при ИА „СД на МО” – С. като Възложител  и фирма „К. К.“ ООД – гр. В. като Изпълнител. Предметът на договора бил посочен в Приложение № 1 на договора „Технически условия за изпълнение”. В техническите условия за изпълнение почивната база била обособена в обекти - „Ф.”, „А.”, „М.” и „Ф.” и Ваканционно селище „В. – 2”(ВС”В.-2). В описателната част на обектите били посочени размерите на прилежащите паркови площи – 37 000 кв.м. На всеки един от обектите, в т. 2 от условията, било описано изпълнението на поддръжка, почистване, обезпаразитяване и дезинфекция на парковите площи. Пояснено било и обстоятелството, че услугата ще се извършва за сметка на изпълнителя. В договора описателно били отразени срок, общи цени по хотели и начин на плащане, права и задължения на контрагентите, отговорности и санкции, прекратяване на договора и общи условия. С договора не били разграничени единични цени по обособените позиции на услугите.

На 11.07.2005г., (два месеца след сключването на договора) в деловодството на ИА „Социални дейности на МО”, Териториална дирекция – В. било регистрирано писмо с изх. №564/11.07.2005г. (т. ХІ л. 40 от ДП), с което подсъдимият  И.  моли началника на ОПМ – В. да бъде извършена дезинсекция на тревните площи и площадки към хотелите на ТД – В. В полето под печатен надпис „ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ – В.” бил положен ръкописен подпис от директора. След подписа следвал печатен надпис /Д.И./. От съдебно-графологичната експертиза, която се подържала в съдебно заседание, съдът приел за установено, че подписът, положен в писмо №564/11.07.2005 г. по описа на ТД – В. към ИА „Социални дейности на МО”, е положен от  подсъдимия И..

Със Заповед № 270/10.05.2005г. (т.ХІ л. 28 от ДП) на директора  Д.  И. били определени длъжностни лица, които да упражняват контрол при изпълнение предмета на договора. За контрола по направление „дезинфекция и обезпаразитяване” била определена цивилен служител доктор С. И. А. от ТД – В., която трябвало да докладва писмено и ежемесечно за изпълнението на услугата „дезинфекция и обезпаразитяване”. Видно от показанията на свидетелката А., същата знаела, че тази дейност не се изпълнявала от служители на фирма „К. к.“ ООД, а от служители на Отделение „Превантивна медицина”- В. към НПЦВЕХ при ВМА–С.

Със Заповед №271 от 10.05.2005г. (т. ХІ л. 29 от ДП), подсъдимият  И.  определил комисии за осъществяване на финансов контрол при изпълнението на договора. гр.л. С. С. – тогава Началник на Сектор „Хотелска част”, гр.л. Г. Б. С. – тогава „Старши счетоводител” и МОЛ - отговорника за всеки един от обектите, както следва: за хотел „А.” – И. Г., за хотел „Ф.” – Р. П., за хотел „М.” – Д. Д., за хотел „Ф.” и за ваканционно селище „В.-2” – П. З.

Въз основа на тази заповед длъжностните лица били длъжни да изготвят и подписват ежемесечно бланкови протоколи за извършена услуга, съгласно утвърден образец. Протоколите съдържали опис по точки на извършени дейности – обект на цялата поръчка през изтекъл месец, мнение по отношение качеството на изпълнение и за заплащане на възнаграждението. В този смисъл комисиите нямали за задължение и не са осъществявали фактически контрол по изпълнение на договора поотделно и разграничено по всяка една от посочените позиции. Протоколите (л. 89-90 т. ІV; л.1-122 т.V; л.1-122 т.VІ и л.1-49 т.VІІ) били изготвяни ежемесечно от ТД - В. и подписвани от представител на фирма „К. К.”, от една страна, и от друга - от комисии на ТД–В. по обекти. В болшинството протоколи липсвала дейност по дезакаризация и дезинфекция на територията, обслужвана от дирекцията, като през  2005г. нямало такова третиране.

В част от протоколите било вписано, че за периода на обществената поръчка са извършени дейности по дезакаризация на тревни площи в квадратни метри от фирма „К. К.“ООД, както следва:

          - през м. април 2006г. – тревните площи на х-л „Ф.”, х-л „А.”, х-л „М.”, х-л „Ф.” и ваканционно селище „В.”;

(т. V л. 65    от ДП);

          - през м. март 2007г. – ваканционно селище „В.”, х-л „Ф.” и плаж "С." (т.VI л.1-6  от ДП).  През м. май същата година - ваканционно селище „В.”, х-л „А.”, х-л „Ф.” и плажна ивица 8 000,00 кв.м;  (т.VI л.13-17  от ДП );

          - през м. март 2008г. - х-л „Ф.”; –( т VI. л74-77  от ДП );

          - през м. март 2009г. - х-л „Ф.”(т.VIIл.16-19 от ДП)  и м. април - х-л „Ф.”.(т.VII  лист  20-23 от ДП).

          През целия период от сключването на договора на 09.05.2005г. до 04.06.2009г. фирма „К. К.“ООД – В. не извършвала абсолютно никаква дейност по изпълнение клаузите на договора, свързани с дезинфекция и обезпаразитяване на обектите  към ТД – В..

През периода м.април 2005г. – м.май 2009г. дезинсекцията  на тревни площи на територията на военно-почивните домове в к.к. „”–В. се извършвала безплатно от Отделение „Превантивна медицина„ /ОПМ/ – В. към НПЦВЕХ при ВМА–С.  За дейностите  на територията на ТД–В. били изготвени 9 броя двустранни протоколи/ веществени доказателства по делото/ за извършена обработка на обект, подлежащ на дезинсекция и дератизация, оригиналите, от които се съхранявали в ОПМ – В., а копия в ТД – В. Протоколите били подписвани от длъжностни лица и подпечатвани с печат на ОПМ и щемпел на рецепцията на хотел „Ф.” от ТД – В. Извършването на дейностите по дезинфекция на тревни площи ставало със знанието и разпореждането на началника на ОПМ д-р Н. Л. и  фактически се извършвало от свидетелите В. Н., Г. П., Д. Д., които осъществявали тази дейност с машини  и препарати на ОПМ–В. Искането за тяхното извършване (видно и от писмо-справка на началника на ОПМ – В. рег. № 283/01.10.2010г. (т. ХІ л.39) ставало понякога с писмена или по-често по устна заявка /договореност по телефона/ от отговорен служител на ТД-В. или от директора й Д. И.

За времето от м. април 2005г. до м. май 2009г., на територията на ТД – В., служители на ОПМ – В. обработили против акари следните прилежащи към хотелите тревни площи: през м. април 2005г. – 10 000 кв.м.; през м. май 2005г. – 10 000 кв.м.; през м. юли 2005г. – 2 000 кв.м.; през м. м. юни 2006г. – 50 000 кв.м.; през м. април 2008г. – 20 000 кв.м.; през м. май 2008г. – 20 000 кв.м.; през м. април 2009г. – 10 000 кв.м. и през м. май 2009г. – 10 000 кв.м. видно от  протоколите  за извършена обработка на обект отдел „Почивно дело”– В.

От заключението по  съдебно-техническата  експертиза,  на мастилени отпечатъци от щемпел било установено, че протоколите за извършената работа от ОПМ – В. на територията на ТД – В. били подпечатвани с щемпел на рецепцията на хотел „Ф.” от ТД – В. и един протокол с кръгъл тампонен печат с надпис „Изпълнителна агенция Държавна собственост на Министерството на отбраната” по периферията и надпис в средната част СЕКТОР „Недвижими имоти” гр. В.”.  Отпечатъците върху протоколите били от щемпела на рецепцията на хотел „Ф.”, за управлението, на който, подсъдимият  И. пряко отговарял по длъжностна характеристика и печат с надпис „Изпълнителна агенция Държавна собственост на Министерството на отбраната” т. е. протоколите били автентични. С оглед на това и на показанията на свидетелите Ж. И., И. Г., П. К., С. А., М. Б., В. Н., Д. Д., Г. П., Н. Л.съдът направил извода, че  описаната в тях дейност действително била изпълнена от Отделение „Превантивна медицина” – В.

Въпреки, че служители на фирма „К. К.“ООД – В. не били извършили дейности по дезинфекция и обезпаразитяване, от фирмата, въз основа на месечните протоколи за извършена услуга, изготвили и представили в ТД – В. фактури, в които била включена  и  тази дейност. Обстоятелството, че дейностите по дезинфекция и обезпаразитяване на прилежащите площи към обектите на ТД - В. не били извършвани от служители на фирма „К. К.“ООД, а били извършвани безплатно от служители на ОМП – В. към НПЦВЕХ при ВМА–С. се знаело от подсъдимият Д. И., и въпреки това, въз основа на представените фактури за извършени услуги от фирма „К.  К.” ООД - В., подсъдимият нареждал изплащането на договорените месечни суми, включващи и дезакаризацията на тревните площи, видно от приложените по делото веществени доказателства /фактури и авизо по бюджетни платежни нареждания/ както следва:

          - на 30.06.2005 г. по фактура №0000000002 с 2 /два/ броя авизо за бюджетно платежно нареждане за сумата от 70 788.40 /седемдесет хиляди седемстотин осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/лева, от които 4 900 /четири хиляди и деветстотин/ лева за обезпаразитяване и дезинфекция на тревни площи на ТД - В. и 2 676.97 /две хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева печалба за изпълнителя фирма „К. к.“ ООД - В. или общо 7 576.97/седем хиляди петстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева за неизвършена дейност от фирмата по изпълнение на договора за обезпаразитяване и дезинфекция, която дейност е била извършвана безплатно от Отделение за превантивна медицина - В. Превода към фирма „К. к.“ ООД-В. бил извършен на 19.07.2005г.;

          - на 08.05.2006 г. по фактура №0000000014 с 2 /два/ броя авизо за бюджетно платежно нареждане за сумата от 38 960,00 /тридесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет/лева, от които 4 900 /четири хиляди и деветстотин/ лева за обезпаразитяване и дезинфекция на тревни площи на ТД - В. и 2 676.97 /две хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева печалба за изпълнителя фирма „К. к.“ ООД - В. или общо 7 576.97/седем хиляди петстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева за неизвършена дейност от фирмата по изпълнение на договора за обезпаразитяване и дезинфекция, която дейност била извършвана безплатно от Отделение за превантивна медицина - В.. Превода към фирма „К. к.“ ООД-В. бил извършен на 02.06.2006г.;

          - на 04.09.2006 г. по фактура №0000000018 с 2 /два/ броя авизо за бюджетно платежно нареждане за сумата от 75 640,00лв. /седемдесет и пет хиляди шестстотин и четиридесет лева /лева, от които 2 400.00 /две хиляди и четиристотин/ лева за обезпаразитяване и дезинфекция на тревни площи на ТД -В. и 1 311.17 /хиляда триста и единадесет лева и седемнадесет стотинки/ лева печалба за изпълнителя фирма „К. к.“ ООД - В. или общо 3 711.17 /три хиляди седемстотин и единадесет лева и седемнадесет стотинки/ лева за неизвършена дейност от фирмата по изпълнение на договора за обезпаразитяване и дезинфекция, която дейност била извършвана безплатно от Отделение за превантивна медицина - В.. Превода към фирма „К. к.“ ООД - В. бил извършен на 19.09.2006г.;

          - на 10.04.2007 г. по фактура №0000000003 с 1 /един/ брой авизо за бюджетно платежно нареждане за сумата от 22 838,69 /двадесет и две хиляди осемстотин тридесет и осем лева и шестдесет и девет стотинки/лева, от които 4 900 /четири хиляди и деветстотин/ лева за обезпаразитяване и дезинфекция на тревни площи на ТД - В. и 2 676.97 /две хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева печалба за изпълнителя фирма „К. к.“ ООД - В. или общо 7 576.97/седем хиляди петстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева за неизвършена дейност от фирмата по изпълнение на договора за обезпаразитяване и дезинфекция, която дейност била извършвана безплатно от Отделение за превантивна медицина - В. Превода към фирма „К. к.“ ООД -В. бил извършен на 15.05.2007г;

          - на 04.06.2007 г. по фактура №0000000005 с 1 /един/ брой авизо за бюджетно платежно нареждане за сумата от 30 090,34 /тридесет хиляди и деветдесет лева и тридесет и четири стотинки/лева, от които 4 900 /четири хиляди и деветстотин/ лева за обезпаразитяване и дезинфекция на тревни площи на ТД - В. и 2 676.97 /две хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева печалба за изпълнителя фирма „К. к.“ - ООД - В. или общо 7 576.97/седем хиляди петстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева за неизвършена дейност от фирмата по изпълнение на договора за обезпаразитяване и дезинфекция, която дейност била извършвана безплатно от Отделение за превантивна медицина -В.. Превода към фирма „К. к.“ ООД - В. е бил извършен на 26.06.2007г.;

          - на 03.04.2008 г. по фактура №0000000015 с 1 /един/ брой авизо за бюджетно платежно нареждане за сумата от 28 800,00 /двадесет и осем хиляди и осемстотин/лева, от които 4 900 /четири хиляди и деветстотин/ лева за обезпаразитяване и дезинфекция на тревни площи на ТД - В. и 2 676.97 /две хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева печалба за изпълнителя фирма „К. к.“ ООД - В. или общо 7 576.97/седем хиляди петстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева за неизвършена дейност от фирмата по изпълнение на договора за обезпаразитяване и дезинфекция, която дейност била извършвана безплатно от Отделение за превантивна медицина - В.. Превода към фирма „К. к.“ ООД - В. бил извършен на 07.04.2008г.;

          - на 03.06.2008 г. по фактура №0000000017 с 1 /един/ брой авизо за бюджетно платежно нареждане за сумата от 30 780,00 /тридесет хиляди седемстотин и осемдесет лева/ лева, от които 4 900 /четири хиляди и деветстотин/ лева за обезпаразитяване и дезинфекция на тревни площи на ТД - В. и 2 676.97 /две хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева печалба за изпълнителя фирма „К. к.“ ООД - В. или общо 7 576.97/седем хиляди петстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева за неизвършена дейност от фирмата по изпълнение на договора за обезпаразитяване и дезинфекция, която дейност била извършвана безплатно от Отделение за превантивна медицина - В. Превода към фирма „К. к.“ ООД - В. бил извършен на 06.06.2008г.;

          - на 08.05.2009 г. по фактура №0000000032 с 1 /един/ брой авизо за бюджетно платежно нареждане за сумата от 28 800,00 / двадесет и осем хиляди и осемстотин/лева, от които 4 900 /четири хиляди и деветстотин/ лева за обезпаразитяване и дезинфекция на тревни площи на ТД - В. и 2 676.97 /две хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева печалба за изпълнителя фирма „К. к.“ ООД - В. или общо 7 576.97/седем хиляди петстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева за неизвършена дейност от фирмата по изпълнение на договора за обезпаразитяване и дезинфекция, която дейност била извършвана безплатно от Отделение за превантивна медицина - В. Превода към фирма „К. к.“ ООД - В. бил извършен на 18.05.2009 г.;

          - на 03.06.2009г. по фактура №0000000033 с 1 /един/ брой авизо за бюджетно платежно нареждане за сумата от 51 898,07 /петдесет и една хиляди осемстотин деветдесет и осем лева и седем стотинки/лева, от които 4 900 /четири хиляди и деветстотин/ лева за обезпаразитяване и дезинфекция на тревни площи на ТД - В. и 2 676.97 /две хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева печалба за изпълнителя фирма „К. к.“ ООД - В. или общо 7 576.97/седем хиляди петстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева за неизвършена дейност от фирмата по изпълнение на договора за обезпаразитяване и дезинфекция, която дейност била извършвана безплатно от Отделение за превантивна медицина - В. Превода към фирма „К. к.“ ООД -В. бил извършен на 04.06.2009г.

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg