Определение № 46/16.08.2016 г. за допускане на доказателства и насрочване
04-10-2016

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

№ 46

 

 

 

гр. София,   16 август  2016 година

 

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на шестнадесети август две хиляди и шестнадесета , в състав:

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

ЧЛЕНОВЕ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

 

                                                 полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

                                                         

 

при секретар ТЕОДОРА СПАСОВА

 

разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 55 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на бивш серж. Х. Ж. Д. от в.ф. .... Б. срещу присъда № 7 от 16.05.2016 г. по НОХД 170/ 2015 г. на Сливенския военен съд.

 

 

 

 

 

         Производството е по реда на чл.327 от НПК.

 

         С присъдата Сливенският военен съд е признал подсъдимия бивш серж.Д. от в.ф..... Б. е признат за виновен и осъден на една година лишаване от свобода, условно с три години изпитателен срок и глоба в размер на 500 лева за извършено престъпление безстопанственост по чл.219, ал.1, вр.с чл.26, ал.1 НК.

 

         Във въззивната жалба на подсъдимия се иска назначаването на съдебно техническа експертиза, която да даде заключение верни ли са калибровъчните таблици на резервоарите, в които са се съхранявали автомобилни горива, по отношение на които Д. е бил МОЛ, а именно: хоризонтални резервоари с номера 30, 31, 32, 33, 34,36, 37 и 79, в които е съхраняван автомобилен бензин А-95 Н и хоризонтални резервоари с номера 58,59, 60, 80 и 82, в които е съхранявано дизелово гориво ДСЗ-30. Ако експертизата установи неточност на съответните калибровъчни таблици, експертите да дадат заключение как това е повлияло на установените липси на автомобилни горива във в.ф..... Б.. Ако са налице липси да се даде заключение за точния им размер.

 

         Военно апелативният съд намира искането на защитата за основателно. В заключението на техническата експертиза, приложена в т. ІІІ, л.65-66 от ДП, експертът Д. Х. Д. е установил неточност на калибровъчната таблица на резервоар № 84. Въпреки възраженията на защитата нито на досъдебното производство, нито в съдебната фаза на процеса на експерта Д. Д. не е била поставена задача дали съществува неточност в калибровъчните таблици по отношение и на другите резервоари, посочени по-горе на МОЛ Д.. Този въпрос е съществен за правилното решаване на делото, имайки предвид заключението на съдебно счетоводната експертиза, приложена на л.70-73, т.ІІІ от досъдебното производство. В него експертът инж. М. Р. И. е категоричен, че се получава разминаване в количеството гориво в резервоар № 84, изчислено по калибровъчната таблица с рег.№ 688/ 25.03.2010 г. на в.ф..... Б. и по калибровъчната таблица към свидетелство № Р1983/ 3.07.2015 г. на „Д….Д“ ООД гр.С. З. Това разминаване е в ущърб на подсъдимия, тъй като увеличава размера на липсата на автомобилно гориво.

 

         В конкретният случай не е наложително назначаването на нова експертиза, а да се назначат допълнителни експертизи. Допълнителната задача към експерта Д. Х. Д. е даде заключение налице ли е неточност в калибровъчните таблици по отношение и на другите, посочени по-горе резервоари на МОЛ Д.. Ако се установи неточност в калибровъчните таблици, какво е значението им за отчитането на автомобилното гориво-бензин и дизелово. В зависимост от заключението на тази експертиза, експертът инж. М. Р. И. да преизчисли общо и по отделни видове горива точния  размер на липсващото гориво като количество и цена, ако такава липса въобще съществува.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

 

         1.НАЗНАЧАВА допълнителна съдебно техническа експертиза, която възлага на  експерта  Д. Х. Д., който да отговори на въпросите, посочени в обстоятелствената част на настоящето определение.

 

         2.НАЗНАЧАВА допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която възлага на експерта инж. М.Р. И., който да даде отговор на въпросите, поставени в обстоятелствената част на настоящето определение.

 

         УКАЗВА на експертите да представят заключенията по двете допълнителни експертизи най-малко 10 /десет/ дни преди разглеждане на делото във въззивната инстанция.

 

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.10.2016 г. от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните и двамата експерти.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

 

          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

            ЧЛЕНОВЕ:   

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg