Определение по чл. 327 НПК
16-11-2016

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

66

 

гр. София, 16. 11. 2016 година

 

     В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

        Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на четиринадесети ноември две хиляди и шестнадесета , в състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                             ЧЛЕНОВЕ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                                  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                         

при секретар ТЕОДОРА СПАСОВА

разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 55 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на бивш серж. Х. Ж. Д. от в. ф.-Б. срещу присъда № 7 от 16. 05. 2016 г. по НОХД 170/2015 г. на Сливенския военен съд.

  

        С определение № 46 от 16. 08. 2016 г. по ВНОХД 55/ 2016 г., в производството по чл. 327 от НПК, Военно-апелативният съд е назначил допълнителна съдебно техническа експертиза. Изготвянето на експертизата е възложена на експерта Д. Х. Д.

    С писмена молба, приложена към делото, експертът Д. Х. Д. по същество отказва да изпълни поставените му  задачи с допълнителната експертизата, изтъквайки съображения за неотложно пътуване и отсъствие от страната до края на 2016 година.Това обстоятелство наложи замяната му с друг. За експерт по делото следва да бъде назначен инж. Т. А. Д.-старши експерт по метеорологичен контрол във в. ф. гр. С., кв.“И.“, със задача подробно описана в определение № 46 от 16. 08. 2016 г. на Военно-апелативен съд.

          За изготвяне на експертизата е необходимо Военно-апелативният съд  да възложи на командира на в.ф. Б., Я. да изпълни следното:

      1. Със своя заповед да назначи тричленна комисия, която да снеме вътрешните геометрични размери на цистерните- диаметър, дължина на цилиндричната част и конфигурацията на дъното / сфера, конус, или право дъно с отклоненията. Съставеният от комисията протокол следва да се утвърди от командира на военното формирование.

          При снемане на геометричните размери /по т. 1/ комисията да се ръководи от Методически указания № 149 за изготвяне на калибровъчни таблици за стационарни, хоризонтални, цилиндрични резервоари по геометричен метод- Военно издателство, София 1983 год. и Ръководството за работата на стационарните складове за ГСМ, т.4.5 на стр.82- Военно издателство, София 1985 г.

          2. Снемането на вътрешните геометрични размери да се извърши на всички цистерни, в които подсъдимият бивш серж. Х. Д. като МОЛ е съхранявал автомобилен бензин и дизелово гориво. Става въпрос за хоризонтални резервоари с номера 30, 31, 32, 33, 34,36, 37 и 79, в които Д.  е съхранявал автомобилен бензин А-95 Н и хоризонтални резервоари с номера 58,59, 60, 80 и 82, в които е съхранявал дизелово гориво ДСЗ-30.

           3. Налице ли е наклон и какъв е той за всяка една от цистерните.

     4. Да се изпратят копия от калибровъчните таблици за всяка една от цистерните, в които бивш серж. Д. е съхранявал горивата.

         Въз основа на тези нови данни назначеният експерт инж. Т. Д. от в.ф. гр. С. да даде заключение дали съществува неточност в калибровъчните таблици, за всяка една от посочените по-горе цистерни, в които бивш серж. Д. е съхранявал автомобилен бензин и дизелово гориво.

          В зависимост от заключението на тази експертиза, експертът инж. М. Р. И. да преизчисли общо и по отделни видове горива точния  размер на липсващото гориво като количество и цена, ако такава липса въобще съществува.

        Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

       1. НАЗНАЧАВА  съдебно техническа експертиза, която възлага на  експерта инж. Т. А. Д.- старши експерт по метеорологичен контрол във в. ф. гр. С. със задача,  посочена в обстоятелствената част на настоящето определение.

        2. НАЗНАЧАВА допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която възлага на експерта инж. М. Р. И., който да даде отговор на въпросите, поставени в обстоятелствената част на настоящето определение.

      Препис от определението да се изпрати на командир  в. ф. Б., Я. за изпълнение на задачите посочени в т. т. 1-4 от настоящето определение.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

           

                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

             ЧЛЕНОВЕ:     

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg