Решение 1-ва част
17-07-2017

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 

№ 22

 

                                

 

гр. София, 17.07.2017 година

 

 

 

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                   

 

                  

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

                               ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

 

                                                     полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

                                                                             

 

 

 

при секретар Теодора Спасова

 

и с участието на прокурора полк. ДАНЧО ДАНОВ

 

разгледа наказателно дело от общ характер № 55 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ, образувано по въззивна жалба от подсъдимия бивш сержант Х. Ж. Д. от в.ф. 26 030 Б., област Я. срещу присъда № 7/16.05.2016 г. по нохд № 170/2015 г. на Сливенския военен съд.

 

 

 

        

 

С обжалваната присъда състав на Сливенския военен съд е признал подсъдимия бивш сержант Х. Ж. Д.   за виновен в това, че през периода от 8 януари 2014 г. до 6 ноември 2014 г.,  във  военно формирование *** – Б., област Я., при условията на продължавано престъпление, като длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. ”б” от НК – „***” в секция „***” на отделение „Логистика” при същото военно формирование, в нарушение на чл. 208, т.т. 1, 4, 6, 9 и 13 от Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на Република България (Обн. в ДВ бр. 75/26.08.2008 г., изм. и доп. ДВ бр. 38/18.05.2012 г.); т. 5.2., 5.3., 5.4. и 5.7. от Длъжностна характеристика; чл. 44, ал. 1, чл. 165, ал. 2 и ал. 3 от Счетоводен документооборот в МО, БА и структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната (Обявен с МЗ № ОХ-137/06.03.2012 г.); т. 2.7.2., т. 4.1.5., т. 4.1.11 и т. 4.3.4. от  Ръководството за работа на стационарните складове за ***; т. 154 от Инструкция за контрол на качеството на *** и т. 2 от Заповед № РД-141/07.01.2014 г. на Командира на военното формирование, не положил достатъчно грижи за запазване на повереното му имущество – автомобилен бензин А-95Н и дизелово гориво ДЗС-30 и от това последвала значителна щета – липса на 14 698 литра автомобилен бензин А-95Н и 923 литра дизелово гориво ДЗС-30, на стойност 36 461,54 лева и повреда на 1000 литра автомобилен бензин А-95Н на стойност 2 330 лева или имущество на обща стойност 38 791,54 лева, поради което и на основание чл. 219, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 и чл. 54 от НК е осъден на една година „лишаване от свобода” и „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева.

 

На основание чл. 66 ал. 1 от НК е отложено изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 /три/ години.

 

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият е осъден да заплати по сметката на Регионална служба „Военна полиция” – Сливен, направените деловодни разноски в размер на  - 265 (двеста шестдесет и пет) лева и 26.22 (двадесет и шест лева и двадесет и две стотинки) лева за възнаграждения на вещо лице по съдебно-счетоводни експертизи и 570 (петстотин и седемдесет) лева на вещо лице по съдебно-техническа експертиза, които следва да бъдат внесени по сметка на регионална служба "Военна полиция" - Сливен - IBAN BG93UBBS80023106144806, банков код UBBSBGFF при "Обединена българска банка" клон Сливен.

 

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият бивш сержант Х. Ж. Д. е осъден да заплати в полза бюджета на съдебната власт по сметка на Сливенски военен съд, деловодни разноски  в размер на 50 /петдесет/ лева.

 

С присъдата, първоинстанционният съд се е разпоредил с веществените доказателства по делото.

 

В жалбата на подсъдимия са мотивирани доводи за необоснованост на присъдата, поради което се иска нейната отмяната и постановяване на нова оправдателна. По делото липсват категорични доказателства дали във военното формирование *** Б., Я. област липсва гориво смазочни материали и ако такива липсват  какво е точното им количество. Наличните количества горива в складовете на ГСМ се изчислявали по  калибровъчни таблици, отделни за всяка една цистерна,  които са неточни  и отчитането на горивото по тях се  е извършвало винаги в ущърб на МОЛ. Не всяка установена липса на гориво се дължи на престъплението безстопанственост. Необходимо е да се докаже наличието на причинна връзка между виновното поведение на материално отговорното лице и настъпилия резултат. В конкретния случай липсват доказателства за наличието на такава връзка.

 

Становището на прокуратурата е жалбата на подсъдимия да бъде оставена без уважение. Присъдата на първоинстанционния съд е обоснована и правилна, поради което следва да се потвърди. чните количестваласт липсват

 

Военно-апелативният съд, като взе предвид становищата на страните,  провери изцяло правилността на присъдата, по която е прието за установено от фактическа страна следното:

 

Със заповед № *** г. на командир военно формирование *** - Б., подсъдимият бивш серж.  Х. Ж. Д. бил назначен на длъжност „***” в секция „***“ на отделение „Логистика“ във военното формирование. На 27.07.2010 г. бил проведен изпит на подсъдимият бивш сержант Д. за проверка на практическите му умения, теоретичните знания и изпълнение на преките задължения при работа с ГСМ. За резултатите от изпита бил изготвен протокол № *** г., съгласно който подсъдимия издържал изпита с оценка „добър“ за заеманата от него длъжност. Със заповед № *** г. на командира на военното формирование подсъдимият Д.   бил назначен за *** на склад „***“.  В присъствието на комисия, назначена със заповед № *** г. на командира на военното формирование, била извършена инвентаризация и сдаване/приемане на наличните количества автомобилни ГСМ в секция „***“ между сдаващ - свидетеля сержант Н. П. Н. и приемащ – подсъдимият  бивш сержант Х. Ж. Д., като бил изготвен и инвентаризационен опис и сравнителна ведомост за материални запаси (форма ***) с per. № *** г. на военно формирование *** - Б., като  липси и излишъци  не били установени.

 

През периода 28.07.2010 г. – 26.03.2014 г., със заповеди № *** г., № *** г., № *** г. и № *** г., на командира на военно формирование *** - Б. подсъдимият сержант Д. бил назначаван ежегодно за материално отговорно лице на склад „***“ (склад № ***), с право да изготвя и подписва счетоводни документи. Подсъдимият  отговарял за автомобилният бензин А-95Н, който се съхранявал в склад „***“ в 8 (осем) броя надземни хоризонтални резервоари с вместимост от по 24 731 референтни литра с номера 33, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37, в 1 (един) брой надземен хоризонтален резервоар с номер 79 с вместимост от 10 306 референтни литра, както и в 3 (три) броя хоризонтални и вертикални варела с вместимост от 200 литра, и за Дизеловото гориво ДСЗ-30, което  се съхранявало в склад „***“ в 4 (четири) броя надземни хоризонтални резервоари с вместимост от по 24 369 референтни литра с номера 58, 59, 60 и 82 и в 1 (един) брой надземен хоризонтален резервоар с номер 80 с вместимост от 10 306 референтни литра.

 

През периода 28.07.2010 г. - 08.01.2014 г. подсъдимият  сержант Х. Д. извършвал замервания посредством метална мерна линия (лот) на числящите му се вместимости с автомобилен бензин А-95Н и с дизелово гориво ДСЗ-30 и правел изчисления по калибровъчни таблици (рег. № *** г. на военното формирование) като резултатите записвал в резервоарен дневник за измерване на автомобилните горива. През този период, са били извършвани годишни инвентаризации и периодични (тримесечни) проверки от комисии, назначени със заповеди на командира на военно формирование. За извършените годишни инвентаризации и периодични проверки били изготвяни съответните инвентаризационни описи и сравнителни ведомости (форма ***), както следва:

 

         - peг. № *** г., без установени липси на автомобилен бензин А-95Н и на дизелово гориво ДСЗ-30;

 

         - peг. № *** г., без установени липси на автомобилен бензин А-95Н и на дизелово гориво ДСЗ-30;

 

         - peг. № *** г., без установени липси на автомобилен бензин А-95Н и на дизелово гориво ДСЗ-30;

 

         - peг. № *** г., без реална фактическа проверка на автомобилен бензин А-95Н и на дизелово гориво ДСЗ-30 и неустановени липси;

 

         - peг. № *** г., без реална фактическа проверка на автомобилен бензин A-95II и на дизелово гориво ДСЗ-30 и неустановени липси;

 

         - peг. № *** г., установена на 07.10.2013 г., липса на 160 (сто и шестдесет) литра автомобилен бензин А-95Н и на 117 (сто и седемнадесет) литра дизелово гориво ДСЗ-30, компенсирани с протокол № ***г. за одобряване на естествени загуби (фири);

 

         - per. № *** г. за извършена проверка на 08.01.2014 г., без установени липси на автомобилен бензин А-95Н и на дизелово гориво ДСЗ-30.

 

С мемориални ордери №*** г. и № *** г., съответно автомобилния бензин А-95Н и дизеловото гориво ДСЗ-30, са били заведени на отчет от мерна единица „килограм“ в мерна единица „литър", референтен при температура 15 °С.

 

Към 08.01.2014 г. наличните количества автомобилни горива в склад „***“ (склад № ***) в секция „***“ били следните:автомобилен бензин А-95Н   - 17 587 литра и  дизелово гориво ДСЗ-30 - 55 120 литра.

 

На 07.04.2014 г. и за времето от 14 до 16 юли 2014 г., комисия с председател Д. М. Б., извършила периодични проверки на склад „***“, за които изготвили съответно инвентаризационен опис и сравнителна ведомост №. *** г. и инвентаризационен опис и сравнителна ведомост № *** г. При тези две проверки в склада не било извършено реално фактическо замерване на съхраняваните количества автомобилен бензин А-95Н, а дизеловото гориво ДСЗ-30 било проверено фактически само при втората проверка.

 

В периода от 08.01.2014 г. до 06.11.2014 г.  в склад „***“ постъпили следните количества автомобилен бензин А-95Н:

 

         - 16 литра със стокова разписка № *** г., заведена на 31.01.2014г.;

 

         - 21 000 литра от военно формирование 42 700 - Сливен със складова разписка № *** г., заведена на 06.03.2014 г.(т. І, л. 102 ДП);

 

         - 928 литра от Ескадрила за комуникационно, информационно и навигационно осигуряване (еКИНО) със стокова разписка № *** г., заведена на 07.07.2014 г.(т. ІІІ, л. 43-44 ДП ).

 

         Общо за периода – 21 944 литра.

 

         През същия период от склад „***“ били предадени следните количества автомобилен бензин А-95Н:

 

         - 500 литра на склад „***“ със складова разписка № *** г., заведена на 14.01.2014 г.;

 

         - 2 000 литра на склад „***“ със складова разписка № *** г., заведена на 27.02.2014 г.;

 

         - 4 000 литра на склад „***“ със складова разписка № *** г., заведена на 18.03.2014 г.;

 

         - 3 100 литра на склад „***“ със складова разписка № *** г., заведена на 13.05.2014 г.;

 

         - 4 000 литра на военно формирование 36 510 със складова разписка № *** г., заведена на 19.06.2014 г.;

 

         - 2 000 литра на склад „***“ със складова разписка № *** г., заведена на 03.07.2014 г.;

 

         - 3 700 литра на склад „***“ със складова разписка № *** г., заведена на 28.07.2014 г.;

 

         - 2 000 литра на военно формирование *** със складова разписка № *** г., заведена на 01.09.2014 г.;

 

         - 2 000 литра на склад „***“ със складова разписка № *** г., заведена на 04.09.2014 г.;

 

         - 1 000 литра на склад „***“ със складова разписка № 24/28.10.2014 г., заведена на 29.10.2014 г.(т. ІІІ, л. 43-44 ДП).

 

Общо за периода – 24 300 литра.

 

През периода, веднъж - на 09.04.2014 г., са били получени 45 000 литра дизелово гориво ДСЗ-30 от военно формирование *** - С. със складова разписка № *** г., заведена на 09.04.2014 г.

 

Предадените количества дизелово гориво ДСЗ-30 за периода били както следва:

 

         - 3 000 литра със складова разписка № *** г., заведена на 24.01.2014 г.;

 

         - 6 000 литра със складова разписка № *** г. заведена на 10.02.2014 г.;

 

         - 3 000 литра със складова разписка № *** г., заведена на 12.03.2014 г.;

 

         - 8 100 литра със складова разписка № *** г., заведена на 18.03.2014 г.;

 

         - 8 100 литра със складова разписка № *** г., заведена на 13.05.2014 г.;

 

         - 8 100 литра със складова разписка № *** г., заведена на 07.07.2014 г.;

 

         - 7 744 литра със складова разписка № *** г., заведена на 15.07.2014 г.;

 

         - 3 000 литра със складова разписка № *** г., заведена на 29.08.2014 г.;

 

         - 5 000 литра със складова разписка № *** г., заведена на 04.09.2014 г.;

 

         - 3 000 литра със складова разписка № *** г., заведена на 15.09.2014 г.;

 

         - 5 500 литра със складова разписка № *** г., заведена на 16.09.2014 г.;

 

         - 1 000 литра със складова разписка №  *** г., заведена на 18.09.2014 г.;

 

         - 4 000 литра със складова разписка № *** г., заведена на 06.10.2014 г.;

 

         - 8 100 литра със складова разписка № *** г., заведена на 07.11.2014 г..

 

Общо за периода – 72 644 литра.

 

По повод влошаване качеството на автомобилния бензин, комисия в състав м-р Д. Д. - председател и членове к-н В. Х., оф. к. М. М. и оф. к. Д. Ш.  назначена със заповед № *** г. на командира на военно формирование *** - Б.  на 06.11.2014 г. извършила проверка  в складовете за съхранение на автомобилни горива на секция „***“ склад 390, за които отговарял подсъдимият Х. Д., и установила липса на 14 864 литра автомобилен бензин А-95Н и на 1 557 литра дизелово гориво ДСЗ-30. След проверката бил изготвен инвентаризационен опис и сравнителна ведомост с peг. № *** г./ т. 4 л. 17 -20 от ДП/.  Впоследствие при извършена материална проверка на склад „***“ (склад № ***) и на склад „***“ (склад № ***) от екип на Звено „***“ при МО, липсата била редуцирана на 14 698 литра автомобилен бензин А-95Н и на 923 литра дизелово гориво ДСЗ-30, на обща стойност 36 461,54 лева, за което на подсъдимият   бил съставен Акт за начет.

 

При материалната проверка било установено, че в склада за ГСМ на Д. се съхранявали и 357 литра бензин А-95Н с влошени качествени показатели. Това гориво било повредено при последното предаване на 1000 литра бензин на ГЗС-395 с МОЛ свидетеля Т. И. по складова разписка № *** г., /т. 3, л. 129 от ДП/и представлявало остатък от него след раздаване на МПС във военното формирование. Повредата на горивото настъпила, тъй като подсъдимият  не изпълнил задълженията си по Ръководството за работа на стационарните складове (т. 4.1.5) и Инструкцията за контрола на качеството на *** (т. 154) и не отстранил своевременно остатъка от газьол в автоцистерната от предходен налив и допуснал смесване на горива от различен вид. Повреденото гориво 1000 литра бензин А-95Н било на стойност 2 330 лева (при единична цена – 2,33 лв.), а остатъкът от 357 литра били трансформирани в бензин за технически нужди с Акт за трансформиране и смесване на ДМА № *** г. и протокол за преоценка на материални запаси  *** г.

 

От  заключение на вещото лице по назначената съдебно счетоводна експертиза, която се подържа в съдебно заседание пред първата инстанция е  установено,  че липсващите количества автомобилни горива от склад „***“ били 14 698 (четиринадесет хиляди шестстотин деветдесет и осем) литра автомобилен бензин А-95Н на стойност 34 246,34 лева и 923 (деветстотин двадесет и три) литра дизелово гориво ДСЗ-30 на стойност 2 215,20 лева. 

 

Стойността на повредените  1000 литра бензин А-95Н, като се има предвид единична цена - 2,33 лв.,на литър е 2330 лева.

 

Общата стойност на причинената щета на военно формирование ***-Б.  е 38791,54лева

 

От заключението по  съдебно-техническа експертиза пред първоинстанционния съд е установено,  че след 85-я сантиметър на калибровъчна таблица на резервоар №84 на *** (per. № *** г., на военно формирование ***-Б.), има увеличение на обема, като величината нараства с по 2-3 литра на сантиметър, като в крайния обем разликата е 38 (тридесет и осем) литра в повече в сравнение с отчитането по калибровъчна таблица към свидетелство № *** г. на „***“ ООД-гр. *** издадено по назначената експертиза.

 

От заключението по втората  съдебно-счетоводна експертиза, назначена по повод заключението по първата техническа експертиза касаеща калибровъчните таблици/ рег. *** на в.ф. ***-Б./ е установено, че действителните количествата автомобилен бензин А-95Н, доставени в резервоар № 84 в склад „***“ от склад „***“ и измерван по калибровъчна таблица с per. № *** г. на военното формирование, биха били по-малко от отчетените. И това е така, тъй като, видно от заключението на съдебно-техническата експертиза, е налице разлика между стойностите в калибровъчната таблица и действителния обем на резервоара, което е в ущърб на обвиняемия, тъй като разликата би следвало да се добави към липсата.

 

При така установената фактическа обстановка деянието на подсъдимия бивш серж. Х. Ж. Д. е квалифицирано в престъпление по чл.219, ал.1, вр.с чл.26, ал.1 НК.

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg