Решение 2-ра част
17-07-2017

 

ПО ЖАЛБАТА НА ПОДСЪДИМИЯ БИВШ СЕРЖАНТ Х. Ж. Д..

 

Основателна е жалбата на подсъдимия в частта, в която се твърди,  че не е установено с категоричност дали липсват ГСМ от склада, където *** е бил подсъдимия. Ако такава липса на ГСМ все пак е налице, то не е установен какъв е точния и размер. Причина за това  е, че отчитането на горивото се осъществявало по калибровъчни таблици-  за всяка  цистерна  отделна, за които стана ясно, че  не са точни и прецизни в необходимата за това степен. Неточността се изразявала в неправилното отчитане по тях на наличното количество  горивото, което се извършвало в ущърб на МОЛ, тъй като увеличавало размера на липсващите стоково материални ценности. Неточността на калибровъчните таблици е факт, който бе установен в хода на процеса по делото. В тази насока са обясненията на подсъдимия и възраженията на неговия защитник във въззивната жалба, допълнението към нея и пледоариите в съдебно заседание. За да се провери истинността  на тези твърдения на досъдебното производство е назначена експертиза, изготвена от експерта Д. Д., който в заключението си твърди, че има неточност в калибровъчната таблица, по която се отчитало горивото резервоар № 84. Въпреки исканията на защитата, разследващите органи не са разширили задачата на експертизата за проверка на калибровъчните таблици и  за резервоарите с номера 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 и 79, в които Д. е съхранявал автомобилен бензин А-95-Н, както и за резервоарите с номера 58, 59, 60, 80 и 82, където той е съхранявал дизелово гориво. Въпреки заключението на експерта Д. и вероятността за неточност в калибровъчните таблици и по отношение на другите резервоари, разследващите органи и първоинстанционният съд не са направили необходимото за изясняване на това важно обстоятелство.

 

В тази връзка Военно-апелативният съд назначи съдебно техническа експертиза, която възложи на инж.Т. А. Д.-*** във в.ф. *** С.. По редица причини заключението по нея не може да послужи при постановяването на съдебен акт. Геометричните данни за всички цистерни, необходими на експерта Д., бяха снети от комисия, назначена със заповед на командира на в.ф. *** Б.. В хода на съдебното следствие във въззивната инстанция се установи, че командването на военното формирование е заинтересовано от изхода на делото, тъй като е страна по други две дела срещу подсъдимия Д.- по административното дело за наложеното му наказание „уволнение“, както и по гражданското дело, образувано срещу Д. по повод акта му за начет, имащ за предмет липсата на ***. Тези обстоятелства поставят под съмнение обективността на предоставените данни, което бе констатирано и от експерта, който бил принуден да даде заключението си във варианти, използвайки и предполагаеми данни. От друга страна се установи, че дейността по калиброването следва да се осъществи на място във военното формирование.

 

Вещото лице инж. С. К. С., назначен по гражданско дело *** г.на Районен съд Я., образувано по акта за начет срещу подсъдимия Д. дава заключение, че изготвените нови калибровъчни таблици за резервоари с №№ 31,32,34 и 60 показват отклонения от съществуващите до момента такива. При максимално запълване на резервоар № 31, новите таблици отчитат наличност на гориво по малко с 480 литра, за резервоар 32 с 558 литра, за резервоар 34 с 568 литра и за резервоар 60, новите таблици отчитат наличност с 473 литра по-малко гориво.

 

От изложеното по-горе може да заключи, че на досъдебното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което не е отстранено от първоинстанционният съд в съдебната му фаза. Разследването не е обективно, всестранно и пълно, тъй като не са установени всички обстоятелства имащи значение за правилното  решаване на делото. Липсата на категорични доказателства относно обстоятелството налице ли е липса на ГСМ и ако такава е налице, какъв е точния и размер е попречило на прокурора да изготви обвинителен акт, съгласно изискванията на чл.246 НПК. Нарушението на процесуалните правила е съществено, защото не позволява на подсъдимия да осъществи в пълен обем правото си на защита.

 

В обвинителния акт са изброени допуснатите от подсъдимия нарушения на служебните задължения, без да е посочено кои от тях са в причинна връзка с настъпилия резултат и в какво конкретно се изразява тази връзка. В обвинителния акт по презумция се приема, че посочените липси се дължат на допуснати нарушения на служебните задължения, без да е посочено нищо конкретно. В подкрепа на този извод може да се посочат двете решения на Я. районен съд.  Не е случайно, че административният съд в гр.Я., с влязло в сила решение  е отменил заповедта, с която подсъдимият е бил уволнен дисциплинарно. Макар, че решението по гражданското дело на съда в Я. не е влязло в сила, то на една съдебна инстанция е отхвърлена претенцията на военното формирование срещу подсъдимия за имуществените вреди, установени с акта за начет.

 

По изложените съображения Военно-апелативният съд намира, че обжалваната присъда следва да се отмени и делото да се върне за ново разглеждане на прокурора. На досъдебното производство са допуснати съществените нарушения на процесуалните правила, които не са отстранение в съдебната фаза на процеса. Досъдебното производство е основен стадий в процеса, където следва да се събират доказателства дали е налице липса и в какъв размер и дали тази липса се дължи на виновното поведение на материално отговорното лице.

 

Решението на въззивната инстанция в този смисъл прави безпредметно обсъждането на останалите доводи на страните.

 

Предвид горното и на основание чл.335, ал.1, т.1 НПК, Военно-апелативният съд

 

                  

 

            Р   Е   Ш   И   :

 

        

 

        

 

ОТМЕНЯВА присъда № 7/16.05.2016 г. по нохд № 170/2015 г. на Сливенския военен съд.

 

ВРЪЩА делото за ново разглеждане на прокурора.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                                           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                    

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg