Определение № 60/18.10.2016 г.
18-10-2016

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

 60

 

 

 

София,  18 октомври 2016 г.

 

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

 

 

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на осемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

 

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

                                          ЧЛЕНОВЕ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

 

                                                                полк.  ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

при секретар Емилия Стоянова

 

разгледа частно наказателно дело № 70 по описа за 2016 година

 

докладвано от съдията  полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

образувано по ЧАСТЕН ПРОТЕСТ на Пловдивската военноокръжна прокуратура срещу Разпореждане № 340 от 29.08.2016 година по н о х д № 216/2016 година на Пловдивския военен съд.

 

Производството е по чл. 345 ал. 1 вр. с чл. 249 ал. 3 от НПК.

 

С протестираното разпореждане състав на Пловдивския военен съд е прекратил съдебното производство по н о х д № 216/2016 година на същия съд и върнал делото на Пловдивската военноокръжна прокуратура за допълнително разследване с указания.

 

В частния протест срещу определението се сочат доводи за неговата незаконосъобразност. Посочва се, че на досъдебното производство обвияемият капитан Р. е защитаван от двама защитници – адвокат И. и адвокат К.. На 27.06.2016 година разследването е предявено на обвиняемия капитан Р. и защитника му – адв. И.. Впоследствие са извършени допълнителни процесуално следствени действия. На 01.07.2016 година военният прокурор с мотивирано постановление е оставил без уважение исканията на адвокат И. и на обвиняемия. На 21.07.2016 и на 25 юли 2016 година разследването е предявено на адвокат К. и на обвиняемия. Обвиняемият е заявил, че иска материалите да бъдат предявени и на адвокат И.. Опитите той да бъде намерен и призован на посочения адрес са останали безуспешни и делото е внесено с обвинителен акт в Пловдивския военен съд. Прокурорът смята, че не са нарушени процесуалните права нито на обвиняемият, нито на адвокат И.. Иска  отмяна на определението и връщане на делото на първостепенния съд за продължаване на разглеждането му.

 

ПРОТЕСТЪТ Е ОСНОВАТЕЛЕН.

 

Видно от материалите по делото (том VI, на л. 224 от досъдебното производство) на 21.07.2016 г. разследването е предявено на адвокат К., защитник на обвиняемия капитан И. Р.. Защитникът е заявил, че няма бележки по воденето на разследването и няма да сочи нови доказателства.  На 25.07.2016 г. разследването е предявено и на обвиняемия Р., който се е запознал с материалите по делото (том VI, на л. 226 от досъдебното производство). Заявил е, че желае материалите по делото да бъдат предявени и на адвокат И.. При това положение не е правилен изводът на съдията-докладчик, че са нарушени процесуалните права на адвокат И.. В конкретния случай обвиняемият капитан Р. е имал двама защитници на досъдебното производство, като разследването е предявено освен на самия него и на единия от тях – адвокат К.. Това е достатъчно, за да бъдат защитени в пълна степен правата на обвиняемия. Подобен извод е в съответствие и с разпоредбата на чл. 271 ал. 3 от НПК, съгласно която, ако защитниците са повече от един, неявяването на някой от тях не е основание за отлагане на делото. По аргумент за по силното основание този принцип важи и на досъдебното производство. В противен случай би се стигнало до шиканиране на процеса, което законът не допуска. Още повече, че съдебната фаза е централна в наказателния процес и всякакви искания и възражения по доказателствата могат да бъдат направени и пред съда.

 

Изложеното налага Разпореждане № 340 от 29.08.2016 година по    н о х д № 216/2016 година на Пловдивския военен съд, с което е прекратено съдебното производство и делото върнато на Пловдивската военноокръжна прокуратура за допълнително разследване да бъде отменено. Делото следва да се върне на Пловдивския военен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 345 ал. 1 от НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

 ОТМЕНЯ Разпореждане № 340 от 29.08.2016 година по    н о х д № 216/2016 година на Пловдивския военен съд, с което е прекратено съдебното производство и делото върнато на Пловдивската военноокръжна прокуратура за допълнително разследване.

 

ВРЪЩА делото на Пловдивския военен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на жалба и протест.

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            

 

                                                              ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg