Решение № 50/16.03.2017 г. Част 1
17-03-2017

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

50

                                

гр. С., 16.03.2017 година

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на девети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

          ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

        полк. СТОЙКО СПАСОВ

                                                       

                     

при секретар Теодора Спасова

и с участието на прокурора полк. КРАСИМИР КОЛЕВ

разгледа наказателно дело от общ характер № 61 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ, образувано протест от Софийската военно-окръжна прокуратура срещу присъда № 37/10.06.2016 г. по нохд № 262/2015 г. на Софийския военен съд.

 

         С протестираната присъда състав на Софийския военен съд е признал подсъдимите гр.л. Р. Г. Д. от гр. С. и гр.л. П. И. И. от гр. С. за невиновни в това, че:

Гр. л. Р. Г. Д.

  За времето от края на месец декември 2007 г. до края на месец юли 2008 г. в гр. С. образувал, ръководел и участвал в организирана престъпна група, състояща се от него, гр. л. Н. И. Л. от гр. С., гр. л. П. И. И. от гр. С. и гр.л. П. Ц. Л., като длъжностно лице – „***“ в Сектор „Набиране на кадри“ в *** военно окръжие с цел да вършат в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от 3 години – престъпление по чл. 212, ал. 1 НК – чрез използване на неистински документи /договори за допълнително задължително пенсионно осигуряване в „Универсален пенсионен фонд – ***“/ да получават без правно основание от пенсионно осигурително дружество „***“ – пари с намерение да ги присвоят, като в групата участва длъжностно лице, поради което и на основание чл. 304 НПК е оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, алт. 3, т. 1 и 2, вр. ал. 2, вр. ал. 1, алт. 1 и 2 НК.

Гр. л. П. И. И.

За времето от края на месец декември 2007 г. до края на месец юли 2008 г. в гр. С. участвал в организирана престъпна група, състояща се от него, гр. л. П. Ц. Л., като длъжностно лице – „***“ в Сектор „Набиране на кадри“ в *** военно окръжие, гр. л. Н. И. Л. от гр. С. и ръководена от Р. Г. Д. от гр. С., с цел да вършат в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от 3 години – престъпление по чл. 212, ал. 1 НК – чрез използване на неистински документи /договори за допълнително задължително пенсионно осигуряване в „Универсален пенсионен фонд – ***“/ да получават без правно основание от пенсионно осигурително дружество „***“ – пари с намерение да ги присвоят, като в групата участва длъжностно лице, поради което и на основание чл. 304 НПК  е оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, алт. 3, т. 2, вр. ал. 2 НК.

В протеста на прокуратурата и допълнението към него се иска отмяна на присъдата и постановяване на нова, с която двамата подсъдими да бъдат признати за виновни и осъдени по повдигнатото обвинение. Алтернативно се иска отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав.Твърди се, че мотивите на присъдата са непълни, неясни и противоречиви, което по същество се приравнява на липса на мотиви. От съдържанието на мотивите не става ясно какви са били съображенията на съда за постановяване на оправдателната присъда, след като са възприети фактическите обстоятелства по обвинителния акт. Според обвинението престъплението по чл.321 НК е охарактеризирано като „формално“ престъпление и за неговото осъществяване не е наложително настъпването на престъпен резултат. За съставомерността на инкриминираната престъпна дейност не е необходимо засягането на различни от очертаните обществени отношения с извършването на друго престъпление. С други думи казано престъплението по чл.321 НК е осъществено и без да бъде доказано извършването на друго вторично престъпление.

В съдебно заседание във въззивната инстанция прокурорът заяви, че поддържа подадения протест. Излагат се същите  съображения са, както в протеста на Софийската окръжна военна прокуратура.

Искането на защитниците на подсъдимите Д. и И.  е протеста на прокуратурата да бъде оставен без уважение. Оправдателната присъда постановена от първоинстанционния съд е обоснована, законосъобразна и правилна, поради което следва да се потвърди. Подсъдимите Д. и И.  не са образували, ръководили и участвали в организирана престъпна група, в която да е участвало длъжностно лице. Деянието на подсъдимите не е съставомерно, защото не са осъществени всички признаци от състава на престъплението по чл.321 НК.

Военно-апелативният съд провери изцяло правилността на присъдата, по която от фактическа страна е прието за установено следното:

Подсъдимите гр. лица Д. и И.  се познавали още от периода 1976-1978 г., когато и двамата се обучавали във ВВНУ „Г. Д.“ – гр. Ш.. Подсъдимият гр. лице И.  се познавал от дълги години и с гр. лице Н. И. Л., който също бил бивш офицер от Българската армия и се намирали в приятелски отношения помежду си. Освен това подсъдимият гр. лице И.  познавал и цивилен служител П. Ц. Л., тъй като преди пенсионирането си той работел в *** военно окръжие в гр. С., а тя в *** военно окръжие.

В структурата на пенсионно осигурително дружество /ПОД/ „***“ били учредени Универсален пенсионен фонд „***“, Професионален пенсионен фонд „***“ и Доброволен пенсионен фонд „***“.

В началото на 2007 г. подсъдимия гр. лице Д. бил назначен на длъжност *** в пенсионно осигурително дружество /ПОД/ „***“ АД. *** не била на желаното от Изпълнителния директор на ПОД „***“ АД – св. А. Ш. ниво. За да повиши показателите на дейността си, като ***, подсъдимият гр. лице Д. се нуждаел от по-голям брой новозаписани лица и лица, които са изразили желание да се прехвърлят от други пенсионно осигурителни дружества в ПОД „***“ АД. Допълнителен плюс за подсъдимия гр. лице Д. би било обстоятелството, че лицата, които щели да се прехвърлят от други дружества в ПОД „***“ АД, в което работел той, щели да се прехвърлят заедно с набраните суми по партидите им от предишното дружество. Подсъдимия гр. лице Д. знаел, че при набиране на значителен брой лица, св. Ш. щял да го предложи на акционерите за получаване на премии. За да повиши броя на новопривлечените лица, подсъдимият гр. лице Д. се нуждаел от разширяване на мрежата от главни осигурителни посредници и осигурителни посредници. Той решил да се възползва от тази възможност и от пожението си на ***, като организира група от бивши колеги, чрез които да бъдат прехвърлени нови лица и суми към ПОД „***“ АД. Целта на групата била чрез сключване на неистински договори за главно осигурително посредничество, за осигурително посредничество и изготвяне на неистински частни документи от името на различни лица – „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за „допълнително задължително пенсионно осигуряване“ и „договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд „***“, да получават застрахователни премии – пари от ПОД „***“ АД. Цитираните частни документи били необходими на групата, за да могат да извършват прехвърляне на лицата от едно пенсионно осигурително дружество в ПОД „***“ АД, където работел подсъдимият гр. л. Д..

Целта на подсъдимия гр. лице Д., за да организира групата, била чрез увеличаването на бройката на прехвърлилите се лица и сумите, които се прехвърляли в дружеството, да подобри показателите на ***, да получава допълнителни премии, да се утвърди на заеманата длъжност и да спечели по-голям авторитет пред Изпълнителния директор и пред акционерите на дружеството.

За участие в това сдружение подсъдимият гр. лице Д. решил да привлече свои познати, на които щял да осигури допълнителни доходи в размер на плащаната от дружеството комисионна, което обещание да ги мотивира да участват в тази дейност. За реализиране на намеренията си след дълго обмисляне подсъдимият гр. лице Д. решил да привлече хора, които познавал добре, от по-дълго време и в които бил сигурен, че няма да го подведат. По тази причина се свързал с бившите си колеги от БА – подсъдимите гр. лице И.  и гр. лице Л. и споделил намеренията си. От подсъдимия гр. лице И.  разбрал, че съпругата на гр. лице Л. работи в *** военно окръжие /*ВО/ и като такава има достъп до личните данни на всички лица, които се водят на отчет в окръжието.

По това време ц.сл. Л. работела като „***“ в сектор „Набиране на кадри“ в *ВО. Длъжностното качество на ц.сл. Л. й налагало ежедневно да работи с личните данни на множество военнослужещи.

През лятото на 2007 г. подсъдимият гр. л. И.  и подсъдимият гр. л. Д. се срещнали. Подсъдимият гр. л. Д. му предложил да участва в групата. За целта той трябвало да сключи договор като главен осигурителен посредник към ПОД „***“ АД. Тъй като осъзнал незаконната дейност на групата, той не искал неговото име да фигурира в документите, съгласил се да участва, но не пожелал да подпише договора от свое име. Предложил на подсъдимия гр. лице Д. и той се съгласил вместо своето име в договора да впише името на майка си – св. С. Д. Д..

Подсъдимият гр. лице И.  върху празна бланка на договор за осигурително посредничество /главен осигурителен посредник – физическо лице/ собственоръчно попълнил личните данни на майка си – три имена, ЕГН, адрес и номера на банковата й сметка в търговска банка „***“ АД, като положил и подпис вместо нея за посредник. Така попълнения от него договор подсъдимият отнесъл в офиса на ПОД „***“ АД. Там договорът бил подписан от св. А. Ш. – Председател на СД на „***“ АД, след което бил заведен в регистратурата с № *** /том. I, л. 64-66/ и влязъл в сила.

От заключението на експерта графолог е установено, че ръкописният буквен и цифров текст в договор № *** е изпълнен и е положен от подсъдимия И. .

За да генерира доходи като главен осигурителен посредник, подсъдимият гр. лице И.  се нуждаел от осигурителни посредници, които да работят под негово ръководство. Според договорката си с подсъдимия гр. лице Д., в края на 2007 г. подсъдимият гр. лице И.  посетил Л. в дома им. Тъй като знаел, че ц.сл. Л. има достъп до лични данни на всички лица, които се водят на отчет в *** военно окръжие, предложил на Л. да сключат договор за осигурително посредничество. Посъветвал ги да направят като него и да ползват името и данните на някой техен близък, за да не фигурира някое от техните имена в договора. При тази среща Л. отказали да се занимават с такава дейност, тъй като се опасявали да не бъдат разкрити от служителите на ПОД „***“ АД. След като не получил съгласието им подсъдимият гр. л. И.  уговорил среща между тях и подсъдимият гр. л. Д., за да ги убеди, че няма да има проблем с пенсионното дружество. В началото на 2008 г. организирал среща пред градинката на Народния театър, на която присъствали ц. сл. Л., подсъдимия гр. л. И.  и подсъдимия гр. л. Д.. Подсъдимият гр. л. Д. се представил на ц. сл. Л. с длъжността си в „***“ АД и й заявил, че той няма да допусне проблеми от страна на осигурителното дружество при завеждането извършването на проверки на представяните заявления и договори. Обяснил й, че за всяко прехвърлено лице от друг фонд в ПОД „***“ АД, тя ще получава по 16 лева, плюс допълнителни бонуси, в зависимост от броя на прехвърлянията. Самоувереното поведения на подсъдимия гр. л. Д., високата му длъжност в осигурителното дружество и обещанието за незабавно заплащане мотивирали ц. сл. Л. да вземе участие в схемата. Като се прибрала у дома тя убедила съпруга си – гр. лице Л. да се включат в групата по начин, предложен им от подсъдимия гр. лице Д. и подсъдимия гр. л. И. . В договора за осигурително посредничество Л. решили да впишат името и личните данни на майката на Л. – св. Н. П. Б..

Ролята на гр. лице Л. в организираната престъпна група била на куриер, той трябвало да получава от подсъдимия гр. л. Д. и подсъдимия гр. л. И.  празни бланки на „заявления за промяна на участието в друг фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ и „договори за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд „***““, които да предава на съпругата си – ц. сл. Л.. Тя трябвало да ги попълва с личните данни на действително съществуващи лица, които щяла да взема от регистъра за отчет на лицата в *** военно окръжие. Попълнените от ц.сл. Л. документи, гр. л. 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg