Решение № 50/16.03.2017 г. Част 2
17-03-2017

Л. щял да предава в зависимост от случая на подсъдимия гр. лице Д. или подсъдимия гр. л. И. .

За оформянето на договора за осигурително посредничество на 08.01.2008 г. подсъдимият гр. л. Д. носел непопълнена бланка на договор за осигурително посредничество. Подсъдимият гр. л. Д. собственоръчно попълнил личните данни на св. Б., както и трите имена на св. Д. в качеството й на главен осигурителен посредник. Попълнил и номер на банкова сметка в ***. Личните данни за св. Б. и номера на банковата сметка му били дадени от гр. лице Л.. Банковата сметка била на дъщерята на Л.и – св. Ц. Н. Л., която преди това дала на майка си картата с ПИН кода, за да може тя да се разпорежда с парите по картовата сметка. Подсъдимият гр. л. Д. се подписал вместо св. Д., а гр. л. Л. се подписал вместо св. Б.. Така изготвения документ подсъдимият гр. л. Д. отнесъл в офиса на ПОД „***“ АД, където без проверка бил заведен под № № *** /том I, л. 68-71/.

От заключението на експерта графолог е установено, че положеният подпис след „За посредника“ в договор № № *** е изпълнен и положен с елементи от подписа на Н. Л., а положеният ръкописен – цифров и буквен текст в същия договор е изпълнен и положен от подсъдимия Д. /том VII, л. 27-35/.

За времето от края на месец март 2008 г. до края на месец юни 2008 г. подсъдимият гр. л. Д. взел от офиса на ПОД „***“ АД 35 /тридесет и пет/ непопълнени бланки от „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за „допълнително задължително пенсионно осигуряване““ и сам или чрез подсъдимия гр. л. И.  ги предали на гр. л. Л., а той на ц. сл. Л. /том V, л. 65-100/. В празните бланки на документите ц. сл. Л. вписала трите имена, ЕГН и адрес на свидетелите: Г. А. Т., Г. . Г., Н. И.  М., И. Р. Р., Г. К. П., М. С. К., Н. Г. А., Б. Е. Д., М. Ц. Б., И. Л. И., Г. П. И. , Д. Г. К., Д. М. М., М. С. Ц., Емил С. Б., В. Г. Л., Н. Б. М., Ц. Б. С., Е. В. М., Н. Р. Г., Г. Е. И., К. В. Т., М. П. Б., И. Г. Д., А. П. П., М. Г. Г., Т. Д. З., М. С. М., П. Ц. Д., И. К. А., Л. Г. Д., Р. Д. С., Р. B. С., както и на лицата М. Т. Р. и М. А. Б..

Конкретните лични данни на вписаните лица ц.сл. Л. взела от регистъра, с който работела в сектор „Набиране на кадри“ в *** военно окръжие. След като собственоръчно попълнила документите и положила подписи вместо изброените по-горе лица, тя ги предала на подсъдимия гр. л. Д., който попълнил бланките на 17 /седемнадесет/ от свидетелите: И. Р. Р., Г. К. П., М. С. К., Н. Г. А., М. Ц. Б., И. Л. И., Д. Г. К., Д. М. М., М. С. Ц., Н. Б. М., Ц. Б. С., М. Г. Г., Т. Д. З., Р. Д. С., М. Т. Р., М. А. Б. и Г. П. Ч., в кое пенсионно осигурително дружество се осигуряват посочените свидетели. В съучастие като извършител с извършителя цивилен служител П. Ц. Л. – „***“ в сектор „Набиране на кадри“ в *** военно окръжие, при условията на продължавано престъпление за времето от края на март 2008 г. до края на юни 2008 г. в гр. С., била съставила и употребила пред ПОД „***“ АД 17 броя неистински частни документа, за да докаже, че заявителите желаят да изменят съществуващото правно отношение между тях и съответното ПОД „***“ за допълнително задължително пенсионно осигуряван, както следва:

1. В края на месец март 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ – „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Г. К. П. от гр. С., като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в „***“ УПФ, собственоръчно попълнил данните, че П. се осигурява в „***“ УПФ, а ц. сл. Л. попълнила трите имена, ЕГН и постоянен адрес на св. гр. л. П. и на 31.03.2008 г. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

2. в края на месец май 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на М. А. Б. от гр. С., като без нейно съгласие и желание за промяна на участието й в ЗУПФ „***“, собственоръчно попълнил данните, че Б. се осигурява в ЗУПФ „***“, а ц.сл. Л. попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на Б. и на 22.05.2008 г. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

3. в края на месец май 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Т. Д. З. от гр. С., като без нейно съгласие и желание за промяна на участието й в „***“ УПФ, собственоръчно попълнил данните, че З. се осигурява в „***“ УПФ, а ц.сл. Л. попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на З. и на 22.05.2008 г. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

4. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на М. С. Ц. от гр. С., като без нейно съгласие и желание за промяна на участието й в УПФ „***“, собственоръчно попълнил данните, че Ц. се осигурява в УПФ „***“, а ц.сл. Л. попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на Ц. и на 30.06.2008 г. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

5. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на М. Ц. Б. от гр. С., като без нейно съгласие и желание за промяна на участието й в УПФ „***“, собственоръчно попълнил данните, че Б. се осигурява в УПФ „***“, а ц.сл. Л. попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на Б. и на 30.06.2008 г. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

6. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на М. Т. Р. от гр. С., като без нейно съгласие и желание за промяна на участието й в УПФ „***“, собственоръчно попълнил данните, че Р. се осигурява в УПФ „***“, а ц.сл. Л. попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на Р. и на 30.06.2008 г. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

7. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Н. Г. А. от гр. С., като без нейно съгласие и желание за промяна на участието й в ЗУПФ „***“, собственоръчно попълнил данните, че А. се осигурява в ЗУПФ „***“, а ц.сл. Л. попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на А. и на 30.06.2008 г. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

8. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на М. С. К. от гр. С., като без нейно съгласие и желание за промяна на участието й в УПФ „***“, собственоръчно попълнил данните, че К. се осигурява в УПФ „***“, а ц.сл. Л. попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на К. и на 30.06.2008 г. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

9. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Ц. Б. С. от гр. С., като без нейно съгласие и желание за промяна на участието й в ЗУПФ „***“, собственоръчно попълнил данните, че С. се осигурява в ЗУПФ „***“, а ц.сл. Л. попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на С. и на 30.06.2008 г. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

10. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Н. Б. М. от гр. С., като без нейно съгласие и желание за промяна на участието й в УПФ „***“, собственоръчно попълнил данните, че М. се осигурява в УПФ „***“, а ц.сл. Л. попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на М. и на 30.06.2008 г. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

11. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Мария Г. Г. от гр. С., като без нейно съгласие и желание за промяна на участието й в УПФ „***“, собственоръчно попълнил данните, че Г. се осигурява в УПФ „***“, а ц.сл. Л. попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на Г. и на 30.06.2008 г. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

12. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Д. Г. К. от гр. С., като без нейно съгласие и желание за промяна на участието й в УПФ „***“, собственоръчно попълнил данните, че К. се осигурява в УПФ „***“, а ц.сл. Л. попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на К. и на 23.06.2008 г. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

13. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на И. Р. Р. от гр. С., като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в ЗУПФ „***“, собственоръчно попълнил данните, че Р. се осигурява в ЗУПФ „***“, а ц.сл. Л. попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на Р. и на 26.06.2008 г. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

14. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Д. М. М. от гр. С., като без нейно съгласие и желание за промяна на участието й в УПФ „***“, собственоръчно попълнил данните, че М. се осигурява в УПФ „***“, а ц.сл. Л. попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на М. и на 23.06.2008 г. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

15. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на И. Л. И. от гр. С., като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в ЗУПФ „***“, собственоръчно попълнил данните, че И. се осигурява в ЗУПФ „***“, а ц.сл. Л. попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на И. и на 23.06.2008 г. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

16. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Р. Д. С. от гр. С., като без нейно съгласие и желание за промяна на участието й в ЗУПФ „***“, собственоръчно попълнил данните, че С. се осигурява в ЗУПФ „***“, а ц.сл. Л. попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на С. и на 23.06.2008 г. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

17. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Г. П. Ч. от гр. С., като без нейно съгласие и желание за промяна на участието й в УПФ „***“, собственоръчно попълнил данните, че Ч. се осигурява в УПФ „***“, а ц.сл. Л. попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на Ч. и на 23.06.2008 г. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

За същия период от време чрез другиго – ц.сл. П. Цанева Л. съставил 18 броя неистински частни документи и ги употребил пред ПОД „***“ АД, за да докаже, че заявителите желаят да изменят съществуващото правно отношение между тях и съответното ПОД и създадат ново правно отношение между тях и ПОД „***“ за допълнително задължително пенсионно осигуряване, както следва:

 

1. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Г. А. Т. от гр. С., като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в УПФ „***“,  Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на Т. и на 26.06.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg