Определение № 58/05.10.2016 г.
20-10-2016

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

58

 

 

 

гр. София, 05 октомври 2016 година

 

 

 

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание, на тридесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

 

 

           

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

               ЧЛЕНОВЕ:  полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

 

                                                  полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

 

 

 

 

 

 

при секретар Емилия Стоянова

 

разгледа частно наказателно дело № 62 по описа за 2016 година,

 

докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ, образувано по частен протест на прокурор от Военноокръжна прокуратура – гр. Пловдив против определение № 18 от 15.07.2016 г., по ЧНД № 190/2016 г., по описа на Военен съд – гр. Пловдив.

 

 

 

Производството е по чл. 243, ал. 4 във вр. чл. 345 от НПК.

 

С определение от 15.07.2016 г., по ЧНД № 190/2016 г., по описа на Военен съд – гр. Пловдив, съставът на съда, на основание чл. 243, ал. 5, т. 3 от НПК е отменил постановление от 10.05.2016 г. на прокурор при ВОП – гр. Пловдив за прекратяване на наказателното производство и е върнал делото на военния прокурор за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения и за правилно прилагане на материалния закон.

 

Определението е протестирано от прокурор при Военно окръжна прокуратура – Пловдив. В протеста се развиват доводи за необоснованост на атакувания съдебен акт, като се излагат съображения в тяхна подкрепа. Прави се възражение, че посочените от състава на съда нарушения не били налице, а посочените следствени действия били неоснователни.

 

Военно-апелативният съд, след като разгледа атакуваното определение и като взе предвид изложените в протеста съображения, намира за установено следното:

 

Протестът е необоснован и незаконосъобразен.

 

Наказателното производство се развива по строго определени правила. Доказателствата се събират с предвидените в НПК способи и средства. След като са събрани по определения законов ред те са годно доказателствено средство. Не така е разсъждавал военният прокурор, който не приема, като доказателство, извършените разпити на свидетели, включително събрани при условията на чл. 223 от НПК. Навеждането на доводи от гражданскоправния правен мир не се отнасят до начините на доказване в наказателния процес. В наказателния процес са допустими всякакви средства при съблюдаване нормите на НПК, с които да се скрепят необходимите доказателства подкрепящи или опровергаващи основния предмет на доказване. С установяването на доходите на свидетелите, съответно какви заеми са теглили семейство Б. или ще се потвърдят техните показания, или ще се отхвърлят мотивирано от разследващия орган. Същото се отнася и за свидетелите – пострадали от твърдяното от тях, че са предоставяли парични средства – откъде ги имат, по какъв начин са ги придобили и споделили ли са за какво им са нужни паричните средства. В този ред на мисли правилно съставът на първостепенния съд е отменил постановлението за прекратяване на прокурор при ВОП – гр. Пловдив, като е дал съответни указания, които следва стриктно да се изпълнят от органите на досъдебното производство. От новосъбраните доказателства военният прокурор ще може правилно и обосновано да направи своите правни изводи, които ще са в съответствие с нормите на НПК и най вече с оглед на чл. 13 от НПК, каквото задължение има. Правилно съставът на решаващия съд е преценил, че следва да бъдат назначени и съответни експертизи, които или ще потвърдят или ще отхвърлят твърдяните от свидетелите, респективно от м-р Б. версии.

 

Водим от гореизложеното настоящият състав намира, че атакуваното определение се явява обосновано и законосъобразно и същото следва да бъде потвърдено, а делото върнато на Военноокръжна прокуратура гр. Пловдив за изпълнение на посочените в определението следствени действия.

 

Водим от горното и на основание чл. 345 НПК Военно - апелативният съд              

 

 

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 18 от 15.07.2016 г. по ЧНД № 190/2016 г. по описа на Военен съд – гр. Пловдив и

 

ВРЪЩА делото на Военноокръжна прокуратура – гр. Пловдив за изпълнение на дадените указания от състава на Пловдивски военен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                     

 

 

 

 

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg