Определение № 52/27.09.2016 г. по чнд № 63/2016 г. на Военно-апелативния съд
27-09-2016

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

52

 

гр. София, 27.09.2016 г.               

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

        

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и шести септември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

 

          

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                  ЧЛЕНОВЕ:  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                      полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                                 

 

разгледа частна жалба от Т. Д. Д. по ЧНД № 63/2016 г., докладвано от съдията полк. Димитър Фикиин, против разпореждане № 322/03.08.2016 г. на Председателя на Военен съд – гр. Пловдив.

         Определението е по чл. 341, ал. 2, във вр. чл. 247, ал. 2 от НПК.

         След проверка на събраните по ЧНД № 63/2016 г. писмени доказателства, настоящият състав установи следното:

         На 02.08.2016 г. е постъпила във Военен съд – гр. Пловдив тъжба от подп. Т. Д. Д., от в.ф. … – С. З. срещу военнослужещите: ефр. Г. В. Г., ред. В. Г. В. и ред. Р. И. Д., и тримата от в. ф. …, взвод „Военна полиция“, затова, че тримата редници са осъществили състава на престъплението по чл. 148, ал. 1 и ал. 2 от НК всеки един от тях, които са го обидили и наклеветили, че умишлено им бил причинил леки телесни повреди.

         Председателят на съда с разпореждане № 322/ 03.08.2016 г. е откзал да образува наказателно частен характер дело, позовавайки се на изтекъл преклузивен шестмесечен срок от влизане в сила на Определение № 20/10.11.2015 г. по ЧНД № 22/2015 г. по описа на Военно-апелативен съд – гр. София, за подаване на тъжба.

         Настоящият състав намира обжалваното разпореждане за незаконосъобразно. Правилно председателят на съда е отказал да образува наказателно частен характер дело, но същият е следвало да стори това не по посочените в акта съображения. Изложените фактически обстоятелства в депозираната пред първоинстанционния съд тъжба по-скоро изпълват съдържанието на признаците, обуславящи състава на престъплението по чл. 378, ал. 2 НК, което е престъпление от общ характер, а не от частен такъв. В конкретния случай председателят на съда, отказвайки да образува  наказателно частен характер дело, е следвало да изпрати материалите на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, която да прецени, не са ли налице основания за образуване на досъдебно производство с оглед извършено престъпление от тримата военнослужещи по чл. 378, ал. 2 НК, след като по преписка № 194/2016 г. по описа на същата прокуратура е било отказано образуване на наказателно производство с оглед извършено престъпление по чл. 286 НК.

Водим от гореизложеното въззивната инстанция намира, че материалите по настоящото частно наказателно дело следва да бъдат изпратени по компетентност на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, която да прецени, не са ли налице основания за образуване на досъдебно производство по чл. 378, ал. 2 НК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 344 от НПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 322/03.08.2016 г. на Председателя на Военен съд – гр. Пловдив, с което е било отказано образуването на наказателно частен характер дело по тъжба на подп. Т. Д. Д., от гр. С. З., кв. „Ж.“, ул.“Л.“ ***, ЕГН …, като незаконосъобразно.

Материалите по делото да се изпратят на Военно-окръжна прокуратура - Пловдив по компетентност.

Копие от определението да се изпрати на председателя на Военен съд – Пловдив и на тъжителя за сведение.

Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg