Определение № 53/29.09.2016 г. за насрочване
29-09-2016

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 

№ 53

 

 

 

гр. София,  29.09.2016 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и девети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

 

 

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

 

                                      ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

                                                          полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

        

 

                                              

 

при секретар Теодора Спасова

 

разгледа наказателно от общ характер дело № 66 по описа за 2016 г.,

 

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по жалба на кап. М.К.К. от военно формирование ..... – с. Ц.Л., обл. Г. срещу присъда № 43 от 14.07.2016 г. по нохд № 142/2016 г. по описа на Софийския военен съд.

 

 

 

 

 

 

 

С присъда № 43 от 14.07.2016 г. по нохд № 142/2016 г. по описа на Софийския военен съд подсъдимият кап. М.К.К. от военно формирование ..... – с. Ц.Л., обл. Г. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 377, ал. 1, алт. 1 НК и му е наложено наказание 1 (една) година лишаване от свобода, като на основание чл. 58, ал. 1 НК, вр. чл. 373, ал. 2 НПК му е намалено това наказание с 1/3 и е осъден на 8 (осем) месеца лишаване от свобода.

 

На основание чл. 66 НК е отложено изпълнението на наложеното му наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 (три) години.

 

Подсъдимият кап. К. е осъден да заплати направените разноски по делото в размер на 55.00 (петдесет и пет лева) лева разноски за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпила жалба от подсъдимия кап. К..

 

Сочи се, че присъдата на първоинстанционния съд е постановена при нарушаване на материалния закон и на процесуалните правила, не обоснована и наложеното му наказание е явно несправедливо.

 

Прави се искане да бъде отменена присъдата и вместо нея постановена нова, с която да бъде оправдан на основание чл. 304 НПК.

 

Излагат се конкретни доводи за нарушаване на материалния закон и необоснованост.

 

Прави се и искане за допълването на делото с нови доказателства, поради което да бъдат допуснати и разпитани като свидетели по делото: М. Г. И. от гр. Т., ул. „….“ № 4, ап. …; старшина Д. П. Д. от гр. В. Т., военно формирование … и В. Д. Г. от с. Ц.Л., обл. Г..

 

Прокуратурата не е депозирала до момента становище по жалбата.

 

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази направеното в жалбата искане за допълване на делото с нови доказателства, намира, че:

 

Съдебното производство по делото пред първата инстанция е било по реда на чл. 371, т. 2 НПК – „Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция“, където подсъдимият кап. К. е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се е съгласил да не се събират доказателства за тези факти. Приложена е разпоредбата на чл. 373, ал. 2, вр. чл. 372, ал. 4, вр. чл. 283 НПК, като са прочетени всички протоколи от гласни и писмени доказателства по делото.

 

В жалбата пред настоящата инстанция не е уточнено за какви факти и обстоятелства се иска допускането до разпит на сочените лица.

 

Следва да се даде възможност на подсъдимия да уточни това свое искане, както и да бъде взето становището на всички страни по делото относно направеното искане.

 

Предвид изложеното настоящият състав на въззивния съд намира, че на този етап не следва да се провежда по делото въззивно съдебно следствие и допълването на делото с нови доказателства.

 

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.10.2016 година от 09,00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

 

         НАСРОЧВА  нохд № 66/2016 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.10.2016 година от 09,00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните:

 

         ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

 

ПОДСЪДИМИЯТ кап. М.К.К. от военно формирование ..... – с. Ц.Л., обл. Г.,  

 

ЗАЩИТНИКЪТ на подсъдимия кап. М.К.К. -  адв. Д. С. Д. от АК-В.Т., гр. В. Т., ул. „….” № 39, тел. …….

 

НЕ ДОПУСКА провеждането на въззивно съдебно следствие.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на РБ.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                  

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg