Определение № 54/29.09.2016 г. за насрочване
29-09-2016

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 

№ 54

 

 

 

гр. София,  29.09.2016 година

 

 

 

 

 

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и девети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

 

 

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

 

                                      ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

                                                          полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

        

 

                                              

 

при секретар Теодора Спасова

 

разгледа наказателно от общ характер дело № 67 по описа за 2016 г.,

 

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по жалба на адв. Желязко Симеонов Ж. от АК-В., защитник на подсъдимия ст. серж. Н.Т.М. от военно формирование ..... – В. и въззивна жалба от адв. В. Щ. Я. от АК-В., защитник на подсъдимия ц. сл. Д.Д.Д. от военно формирование ..... – В. срещу присъда № 12 от 11.08.2016 г. по нохд № 35/2016 г. по описа на Сливенския военен съд.

 

 

 

 

 

 

 

С присъда № 12 от 11.08.2016 г. по нохд № 35/2016 г. по описа на Сливенския военен съд подсъдимият ст. серж. Н.Т.М. от военно формирование ..... – В. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК и му е наложено наказание 6 (шест) месеца лишаване от свобода, като в една част от първоначалното обвинение е признат за невинен и оправдан. На основание чл. 311, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 6 НК е лишен от право да заема държавна или обществена длъжност, свързана с управление и разпореждане на материални средства за срок от 3 (три) години.

 

Подсъдимият ст. серж. Н.Т.М. е признат за виновен и е осъден и за извършено престъпление по чл. 387, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК и е осъден на 4 (четири) месеца лишаване от свобода.

 

Двете наказания лишаване от свобода са групирани и му е определено на основание чл. 23, ал. 1 НК наказание по съвкупност в размер на 6 (шест) месеца лишаване от свобода.

 

Към това наказание на основание чл. 23, ал. 2 НК е присъединено и наказанието „право да заема държавна или обществена длъжност, свързана с управление и разпореждане на материални средства“ за срок от 3 (три) години.

 

На основание чл. 66 НК е отложено изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.

 

Подсъдимият ст. серж. М. е признат за невинен и е оправдан да е извършил престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2 и 3, пр. 1, вр. чл. 203, ал. 1 НК.

 

Със същата присъда подсъдимият ц. сл. Д.Д.Д. от военно формирование ..... – В. е признат за виновен и е осъден за извършено престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК, като му е наложено наказание 1 (една) година лишаване от свобода и е признат за невинен и оправдан в останалата част по това първоначално обвинение.

 

Подсъдимият ц. сл. Д. е признат за виновен и осъден за извършено престъпление по чл. 387, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 НК и му е наложено наказание 3 (три) месеца лишаване от свобода.

 

Двете наказания лишаване от свобода са групирани и му е определено на основание чл. 23, ал. 1 НК наказание по съвкупност в размер на 1 (една) година лишаване от свобода.

 

На основание чл. 66 НК е отложено изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.

 

Подсъдимите М. и Д. са осъдени да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Сливенския военен съд направените по делото разноски в размер на 86.00 (осемдесет и шест) лева.

 

Двамата подсъдими са осъдени да заплатят по сметка на РС „Военна полиция“ В. по 136.50 (сто тридесет и шест лева и петдесет ст.) лева за разноски в наказателното производство.

 

С присъда съдът се е произнесъл по веществените доказателства.

 

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК са постъпили бланкетни жалби от защитниците на двамата подсъдими.

 

 Предоставено е допълнително изложение към въззивната жалба от адв. Ж., в което се иска допълването на делото с нови доказателства и извършването на процесуални действия:

 

1.     Да се приложи към наказателното дело писмо-отговор на „Т.“ ООД със седалище гр. В., адресирано до военния прокурор;

 

2.     За заседанието на Военно-апелативния съд да се призове изпълнителния директор на фирма „Т.“ ООД, на който да бъде зададен следният въпрос: дали през последните 5 години фирмата е придобивала по какъвто и да е начин, включително и чрез сделка, хидроусилвател за КРАЗ.

 

Представено е допълнително изложение към въззивната жалба от адв. Я., в което се иска допълване на делото с нови доказателства:

 

Да се изиска и представи пред въззивната инстанция от военно формирование ..... - В. на протокола за частична и пълна инвентаризация от проверката на материалноотговорното лице Иванов.

 

Прокуратурата не е депозирала до момента становище по жалбите.

 

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази направените в жалбите искания за допълване на делото с нови доказателства, НАМИРА, че:

 

На този етап от наказателното производство не следва да се произнася по тези искания. Те са много общи и неуточнени относно кои обстоятелства ще се изяснят с тях и по какъв повод. Следва да се даде възможност на страните да доуточнят въпросите си и да посочат конкретно какво точно ще доказват с допускането на новите доказателства. Също така е необходимо да бъде взето и становището на всички страни по делото относно така направените искания, тъй като по този начин ще им бъде отнето правото да вземат отношение по направените искания.

 

Да се изиска от Сливенската военно-окръжна прокуратура – участък В., писмо-отговор на „Т.“ ООД със седалище гр. В., адресирано до военния прокурор, по преписка № 926/2014 г., ДП № 1-РП/2015 г., прокурорско дело № 32/2016 година.

 

Предвид изложеното настоящият състав на въззивния съд намира, че на този етап не следва да се провежда по делото въззивно съдебно следствие и допълването на делото с нови доказателства.

 

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 07.11.2016 година от 09,00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

 

         НАСРОЧВА  нохд № 67/2016 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 07.11.2016 година от 09,00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните:

 

         ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

 

ПОДСЪДИМИЯТ ст. серж. Н.Т.М. от военно формирование ..... - В. гр. В., ул. „Вяра“ № 4, вх. 5, ет. 6, ап. 18, с настоящ адрес местност „Кочмар“ № 142.

 

ПОДСЪДИМИЯТ б. ц. сл. Д.Д.Д. от гр. В., ж.к. „Трошево“, бл. 1, вх. Б, ет. 5, ап. 70.   

 

НЕ ДОПУСКА провеждането на въззивно съдебно следствие.

 

         ДА СЕ ИЗИСКА от Сливенската военно-окръжна прокуратура – участък В. писмо-отговор на „Т.“ ООД със седалище гр. В., адресирано до военния прокурор, по преписка № 926/2014 г., ДП № 1-РП/2015 г., прокурорско дело № 32/2016 г.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на РБ.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                  

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg