Определение по чл. 302 НПК
30-11-2016

                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                   № 69

                  гр. София, 30 ноември 2016 г.

 

Военно-апелативният съд на Република  България, в закрито заседание на тридесети ноември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

             ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар Нина Стоянова

разгледа наказателно дело от общ характер № 67 по описа за 2016 г., докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ

    

Производството пред настоящата инстанция е образувано по жалба на адв. Ж. С. Ж. от АК-В., защитник на подсъдимия ст. серж. Н. Т. М. от военно формирование-В. и въззивна жалба от адв. В. Щ. Я. от АК-В., защитник на подсъдимия ц. сл. Д. Д. Д. от военно формирование-В., срещу присъда № 12 от 11. 08. 2016 г. по нохд № 35/2016 г. по описа на Сливенския военен съд.

Въззивното производство е приключило в съдебно заседание, проведено на 7 ноември 2016 г., когато е обявено, че съдът ще се произнесе с решение в предвидения в НПК срок.

В срока за произнасяне съдебният състав намери, че част от обстоятелствата по делото не са изяснени в пълнота. В тази насока е и пледоарията на адвокат Ж. относно показанията на свидетеля И., който по негови твърдения е заинтересован от изхода на делото, тъй като е материално-отговорно лице и в момента има инвентаризация на склада, който му е поверен. Затова следва да бъдат установени обстоятелствата, свързани със свидетеля ст. серж. И. Ж. И., а именно съдебното му минало, както и дали срещу него има образувано досъдебно производство. Ако има, по кой текст от НК се води и на каква фаза от процеса е и има ли влязъл в сила процесуален акт.

Този пропуск е констатиран едва след обявяване на делото за решаване, като липсата на посочените доказателства не дават възможност за формиране на правилни и обосновани изводи относно съществени елементи от състава на престъпленията, за които е повдигнато обвинение на подсъдимите. 

Следва да бъде възобновено въззивното производство по настоящото дело, като се допусне въззивно съдебно следствие и да бъде изискано свидетелство за съдимост на ст. серж. И. Ж. И. с ЕГН, роден и живущ в гр. В., ул. Т. №, както и справка от Сливенската военно-окръжна прокуратура има ли образувано досъдебно производство и ако има, по кой текст от НК се води, на каква фаза от процеса и има ли влязъл в сила процесуален акт.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание с призоваване на страните за 21 декември 2016 година от 10 часа, за която дата да бъдат призовани страните.

Предвид изложеното и на основание чл. 317 вр. с чл. 302 НПК, Военно-апелативният съд

                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ВЪЗОБНОВЯВА въззивното производство по внохд № 67/2016 г. по описа на Военно-апелативния съд.

ДОПУСКА въззивно съдебно следствие, като бъдат изискани свидетелство за съдимост и справка от Сливенската военно-окръжна прокуратура за ст. серж. И. Ж. И. с ЕГН, роден в гр. В.

        НАСРОЧВА делото за разглеждане в съдебно заседание на 21 декември 2016 година от 10 часа, за която дата страните да бъдат призовани.      

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg