Определение
20-09-2016

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

№ 37

 

 

 

гр. София, 20.09.2016 година

 

 

 

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

 

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на двадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

 

                             ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

                                                   полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

        

 

                                                 

 

при секретар Емилия Стоянова

 

и с участието на прокурора полк. Н. Начев

 

разгледа частно наказателно дело № 69 по описа за 2016 година,

 

докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ, образувано по частна жалба от адв. Петър Димитров от АК – гр. Б., защитник на обвиняемия матрос Г.Е.Ф. от в.ф. .... – гр. Б., срещу определение № 32 от 13 септември 2016 г. по ЧНД № 81/2016 г. на Сливенския военен съд.

 

         Производството е по реда на чл. 64, ал. 7 от НПК.

 

С обжалваното определение състав на Сливенския военен съд е взел мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на матрос Г.Е.Ф. от в.ф. .... – гр. Б., обвиняем по ДП № 47-РП/2016 г. по описа на Военно-окръжна прокуратура – гр. Сливен.

 

В частната жалба се сочат доводи за неправилност и незаконосъобразност на определението. Изтъква се, че не са налице достатъчно доказателства, които да водят до обосновано предположение, че обв. матрос Ф. е извършил престъплението в което е обвинен. Изтъкват се доводи, че не са налице кумулативно изискуемите предпоставки визирани в чл. 63, ал. 1 от НПК, а именно, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Не били отчетени от първоинстанционния съд в пълен размер обстоятелството, че обв. Ф. не бил осъждан, нямал до настоящия момент никакви криминални прояви и криминалистически регистрации, имал постоянен адрес и бил трудово ангажиран. Неправилно решаващият съд се основал на началния стадий на разследването. Не били налице лимитативно изброените хипотези на ал. 2, чл. 63 от НПК за да е налице вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

 

Представителят на Военно Апелативна прокуратура пледира жалбата на обвиняемия и защитника му да не бъде уважавана, тъй като са налице условията на чл. 63 от НПК.

 

В съдебно заседание защитата на обвиняемия и самият обвиняем поддържат жалбата и искат да се уважи, като не излагат нови обстоятелства, освен представено копие от болничен лист по отношение майката на обвиняемия с оглед здравословното й състояние.

 

Настоящата инстанция прецени частната жалба на обвиняемия Ф. и доводите на защитника му като неоснователни. Правилно състав на Военен съд – гр. Сливен взел мярката за неотклонение „задържане под стража”.

 

Правилно състав на Военен съд – гр. Сливен е приел за установено по досъдебното производство, че обв. Ф. е бил привлечен като обвиняем за извършено от него престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. 1 и 2 т.1 от НК, за това, че на 10.09.2016година, около 13.00 часа в жилище, в което живее под наем на адрес гр. Б., ж.к „…..„ бл. …, вх. …, ет…., ап. десен, собственост на гр. лице М. П. М. от гр. Б., придобил по неустановен начин и държал без надлежно разрешително високорискови наркотични вещества - множество саморъчно пакетирани найлонови пакети, съдържащи суха зелена растителна маса в насипно състояние с общо тегло около 2000/ две хиляди / грама. Предмета на престъплението е бил иззет с предвидените в НПК способи. Правилно решаващият съд се е позовал на приложените по делото доказателства: Протокол за претърсване и изземване в дома, в който живее под наем, като освен с количеството марихуана са били иззети са редица предмети, които сочат на „ лаборатория „ за производство на такива вещества. Налице са и свидетелски показания – П. и Б., които установяват, че в жилището била намерена зелена листна маса в найлонови торби, която листна маса при полевия тест реагирала на канабис. Налице по делото е и договор за отдаване под наем, а именно, че обвиняемият Ф. към момента на извършеното процесуално-следствени действия матрос Ф. е живеел под наем на посочения адрес. Обосновано решаващият съд е стигнал до извода, че може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият матрос Г.Е.Ф. от военно формирование .... - Б. е извършил инкриминираното престъпление, което е „тежко” по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК.

 

Правилно първостепенният съд е приел, че е налице и втората предпоставка визирана в чл. 63, ал.1 от НПК – опасността обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. Иззетите различни предмети филтър аспириторен, овлажнител за въздух, кабели, вентилатори, фолио и други предмети сочат на създадена „лаборатория” за производство и преработка на такива вещества, което навежда на извършено още по тежко престъпление, което следва да се прецизира от разследващите органи след извършването на необходимите процесуално-следствени действия. Правилен е извода на съда, че съществува реална опасност обвиняемият да предприеме действия по заличаване на следи и уговаряне на свидетели или да извърши други противоправни действия с цел укриване на доказателства по делото.

 

Законосъобразен е крайният извод на състава на Сливенски военен съд, че са налице кумулативно предвидените в закона предпоставки: обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпление, което се наказва с „Лишаване от свобода“ и доказателствата сочат, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

 

От материалите по досъдебното производство се установява, че са назначени редица процесуално следствени действия, които са в процес на реализация и следва присъединяването им към ДП.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 64, ал. 8 от НПК, Военно-апелативният съд

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 32 от 13 септември 2016 г. с което е взета мярката за неотклонение „задържане под стража” по отношение на матрос Г.Е.Ф. от в.ф. .... – гр. Б., ЕГН: …………… – обвиняем по ДП № 47-РП/2016 г. по описа на Сливенската военно-окръжна прокуратура.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

         ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg