Определение по чл. 327 НПК
11-11-2016

                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

№ 65

 

гр. София, 11. 11. 2016 година

 

  В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на единадесети ноември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк.  ЦАНЬО АНГЕЛОВ

             ЧЛЕНОВЕ:  полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                           полк. РУМЕН  ПЕТКОВ

 

при секретар Т. Спасова

разгледа наказателно общ характер дело № 75 по описа за 2016 година

докладвано от съдията полк. Странджански

образувано по жалба на подсъдимия редник Р. М. Ч. от в. ф.– гр. К., чрез неговия защитник адвокат Р. Г. от АК–гр. П., срещу присъда № 43/08.09.2016г. по наказателно общ характер дело № 73/2016г. по описа на Пловдивския военен съд.

 

       В подадената въззивна жалба се прави искане за допускане пред въззивната инстанция на тройна съдебно почеркова експертиза без да са изложени конкретни съображения за основанието на това искане, без да е посочен характера на исканата експертиза и без да са посочени конкретните въпроси, на които да бъде даден отговор с исканата експертиза. Единственото съображение посочено в искането е, че има „съмнение в достоверността на заключението на вещото лице досежно  положени ли са от Р. Ч. подписите под АУАН и дали написаното е „нямам“ или „имам“ .

    Съставът на въззивния съд като намира, че направените във въззивната жалба искания не са в съответствие с изискванията на процесуалния закон, както и с оглед на обстоятелството, че по делото е била назначена съдебно почеркова експертиза, която е дала заключение по поставените й задачи във връзка с АУАН, счита, че искането се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

       По тези изложени съображения и като намира, че не е налице необходимост от разпит на подсъдимия Ч., нито е необходим повторен разпит на лицата по чл. 327 ал.3 и 4 от НПК, съставът на въззивния съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на защитата на подсъдимия Ч.  за допускане на тройна съдебно почеркова експертиза по делото като неоснователно.

  ДА СЕ РАЗГЛЕДА делото в открито съдебно заседание на 23.11.2016 г., 09.30 часа, Съдебна палата – зала 4, гр. София, за когато да се призоват лицата  по списъка за призоваване.

   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg