Определение
09-01-2017

 

О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И   Е 

 

 

 

№ 4

 

 

 

               гр.София, 9 януари 2017 година

 

 

 

         ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на девети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

 

                       ЧЛЕНОВЕ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

                                           полк. РУМЕН КАТРЕВ

 

        

 

като разгледа докладваното от съдията  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ в.н.о.х.д. № 76 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:         

 

        

 

С Присъда № 70 от 02.12.2015 година по н.о.х.д. № 70/2015г., Софийският военен съд е признал подсъдимите Л. Н. Н., И. Л. Л., Л. П. З. и Н. Н. Ц. за виновни в това че:  Н. и Л. за времето от 19.03.2009 г., 24.04.2009 г., 27.04.2009 г. до неустановена дата през 2009 година, а З. и Ц. на 27.04.2009 година при продължавано престъпление, в съучастие като съизвършители помежду им, чрез съставяне на документи с невярно съдържание, съответно Н. и Л. съставили 4 броя актове за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта (образец 12), 7 броя актове за извършени видове ремонтни, строителни и монтажни работи (образец 19), 7 броя Протоколи за монтирано обзавеждане на служебно жилище съгласно МП № 223 и Сметка за изпълнени РСМР и обзавеждане на 7 броя службени жилища, стандарт – категория II, а четиримата подсъдими заедно в съучастие като съизвършители на 27.04.2009 година при продължавано престъпление, чрез съставяне на документи с невярно съдържение – 7 броя констативни актове за установяване годността за приемане на строежа (образец 15) дали възможност на юридическото лице „***“ ООД да получи без правно основание чуждо движимо имущество – сумата 9 592.35 лева, собственост на Министерството на отбраната на РБ и на основание чл. 212 ал. 2, вр. ал. 1, вр. с чл. 20 ал. 2, вр.чл. 26 ал. 1 и чл. 54 от НК ги е осъдил съответно Н. и Л. на по 2 (години) и 2(два) месеца лишаване от свобода, а З. и Ц. на по 2(две) години лишаване от свобода условно с изпитателен срок от по 5 (пет) години за всеки от подсъдимите.

 

Първостепенният съд е осъдил подсъдимите да заплатят на Министерството на отбраната на република България обезщетение за причинените му от престъплението имуществени вреди, съответно Л. Н. и И. Л. в размер на по 3 670.60 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието до окончателното и изплащане, а Л. З. и Н. Ц. в размер на по 1 125.56 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието до окончателното и изплащане. Съобразно изхода на делото съдът е резпределил между четиримата подсъдими и деловдните разноски.

 

Присъдата е  обжалвана от защитниците на четиримата подсъдими. В жалбите на четиримата подсъдими се сочат доводи за незаконосъобразност и необснованост на присъдата, също и за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствени правила и за явна несправедливост на наложеното наказание. В жалбата на Н. Ц. се изтъква, че заповедта, с която е определена за член на приемателната комисия и Наредба № 3/2003 година не и възлагат задължение да извършва проверка на количеството на извършените РСМР, а единствено и само на качеството на изпълнението и на годността на жилищата за въвеждането им в експлоатация. В този смисъл от доказателствата по делото не била установена субективната страна на приписваното и престъпление, тъй като не бил налице пряк умисъл за извършване на деянието. Сочи също, че съдът не е съобразил множеството смекчаващи отговорността обстоятелства и в този смисъл наложеното и наказание от две години лишаване от свобода се явява завишено. Оспорва се присъдата и в гражданско-осъдителната и част, доколкото с ПМС 123/15.05.2015 година като граждански ищец е следвало да встъпи не Министерството на отбраната, а изпълнителна агенция“Военни клубова и военнопочивно дело“. В жалбата на подсъдимия Л. З. и в допълнение към нея се изтъква, че този подсъдим никога не е подписвал Акт образец 12. Ползвал е вече подписания Акт образец 12, когато е подписвал Акт образец 15, в който се отразяват извършените скрити работи. Никога не му е възлагано да извършва проверка и да подписва, дали дадени работи са извършени или не и след това, дали правилно са отразени в Акт образец 15. Последният е документът, с който се констатира, че сградата е напълно завършена и служи за удостоверяване годността за приемане на строежа. Акт образец 15 е основание за съставяне на Протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа. В него не може да става дума за плафони, тоалетни казанчета и т.н. В жалбите на Л. Н. и И. Л. не се сочат конкретни доводи и възражения.

 

С решение № 14/04.05.2016 година по нохд № 12/2016 година на Военно-апелативния съд, състав на същия съд е потвърдил обжалваната присъда.

 

С решение № 159/02.11.2016 година по дело № 693/2016 година състав на ВКС на РБ, първо наказателно отделение е отменил изцяло решението на Военно-апелативния съд и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд от стадия „Допускане на доказателства“, със задължителни указания. 

 

Настоящият състав като съобрази задължителните указания на Върховния касационен съд намира, че делото следва да бъде допълнено с нови доказателства. Наложително е назначаването на нова строително – техническа експертиза, която въз основа на протоколите за оглед на местопроизшествие на всеки един от седемте процесни апартамента (находящи се в том VI на досъдебното производство), на Актовете Образец 19 за завършени видове ремонтни и строително-монтажни работи, на  Количествено стойностните сметки за извършване на ремонтни работи и обзавеждане на седемте броя апартаменти да даде заключение какви са разликите между отразените в протоколите за оглед на местопроизшествие и отразените в посочената техническа документация ремонтни и строително-монтажни работи и обзавеждане.  В качеството на експерти следва да бъдат назначени инж. С. Л. К. и инж. А. Ц. П. и двамата от град П.. На същите следва да се предостави делото за извършване на експертизата.

 

По изложените съображения и на основание чл.327 от НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД,

 

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :  

 

 

 

 

 

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание, като датата ще бъде определена след изготвяне и депозиране на заключението от вещите лица.

 

        ДОПУСКА събирането на нови доказателства пред настоящата инстанция, както следва:

 

         НАЗНАЧАВА нова строително – техническа експертиза, която въз основа на протоколите за оглед на местопроизшествие на всеки един от седемте процесни апартамента (находящи се в том VI на досъдебното производство), на Актовете Образец 19 за завършени видове ремонтни и строително-монтажни работи, на  Количествено стойностните сметки за извършване на ремонтни работи и обзавеждане на седемте броя апартаменти да даде заключение какви са разликите между отразените в протоколите за оглед на местопроизшествие и отразените в посочената техническа документация ремонтни и строително-монтажни работи и обзавеждане. В качеството на експерти НАЗНАЧАВА инж. С. Л. К. и инж. А. Ц. П. и двамата от град П., на които да бъде предоставено делото.

 

          След изготвяне и депозиране на заключението да се уведоми председателят на Военно-апелативния съд за насрочването му в открито съдебно заседание.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

                           

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ:

 

1.

 

 

 

 2.

 

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg