Решение
19-04-2017

 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е

                        

                                                           № 014

 

                                Гр. София, 19.04.2017 година

 

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

 

                                                             ЧЛЕНОВЕ: полк. АСЕН ШОПОВ

 

                                                                                  полк. ВОЛЯ КЪНЕВ

 

при секретар Емилия Стоянова

с участието на прокурора генерал-майор КРУМ МАНОВ

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 079 по описа на Военно-апелативния съд за 2016 година,

докладвано от съдията полк. КЪНЕВ,

образувано по въззивна жалба на подсъдимия Ю. Г. Ц. от гр. ***, чрез неговия защитник, срещу присъда № 096/25.09.2014 г. по НОХД № 096/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

 

         …………………………………………………………………………………..

Предвид изложените съображения и на основание чл. 334 т. 3 вр. чл. 337 ал. 1 т. 2 НПК, съдът

 

 

 

                           Р Е Ш И:

 

 

ИЗМЕНЯ присъда № 096/25.09.2014 година по НОХД № 096/2013 година по описа на Военен съд – София, както я ОТМЕНЯ в частта с която е постановено подсъдимия Ю. Г. Ц. да изтърпи наказанието в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в частта за обвинението по чл. 244 ал. 1 пр. 3, вр. чл. 243 ал. 2 т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 4, вр. чл. 26 ал. 1 НК, която съгласно решение № 177/26.10.2016 година по наказателно дело № 384/2016 година на I н.о. на ВКС не е влязла в сила и е предмет на въззивната проверка.

 

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:  

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg