Определение
27-01-2017

                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 8

 

гр. София, 27.01.2017  година

 

В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д  А

 

          Военно-апелативният съд на Република България в закрито  заседание на единадесети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                              ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                                  полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

при секретар Теодора Спасова  

разгледа частно наказателно дело № 82 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по протест на Пловдивската военноокръжна прокуратура против определение № 26 от 07 ноември 2016 година по ЧНД 244/ 2016 година на Пловдивския военен съд.

 

          Производството е по чл.243, ал.7 НПК.

          С протестираното определение състав на Пловдивския военен съд е отменил постановлението от 07.10. 2016 год., с което е прекратено наказателното производство по ДП № 44-Пр/ 2016 год. по описа на окръжна военна прокуратура гр.Пловдив, образувано срещу военно длъжностни лица- офицери от командването на сухопътни войски, от в.ф. *** П. и *** К. за извършено престъпление по чл.387, ал.3, вр. с ал.2, вр. с ал.1 и чл.26, ал.1 НК.

          В протеста на прокуратурата са изложени доводи за необоснованост и незаконосъобразност на определението съда. Искането е за отмяната му и за потвърждаване на постановлението от 7.10.2016 г., с което е прекратено наказателното производство по ДП 44-Пр/ 2016 г.на Пловдивската окръжна военна прокуратура. По всеки отделен пункт прокуратурата е изложила съображения защо счита, че няма извършено престъпление от общ характер, като се е позовала на събраните по делото доказателства. Налице е промяна в нормативната уредба, която регламентира, за чия сметка за разходите при ритуали за отдаването на военни почести, които Министерството на отбраната извършва по повод на събития от национално и местно значение. Деянията са извършени при действието на старата нормативна уредба, но в случая следва да намери приложение по-благоприятния закон, а той регламентира разноските да са за сметка на Министерство на отбраната.

          За да се произнесе Военно-апелативният съд взе предвид следното:

          Първоинстанционният военен съд е отменил постановлението на Пловдивската окръжна военна прокуратура за прекратяване на наказателното производство по съображения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при воденето на разследването и при изготвянето му. Не става ясно въз основа на кои доказателства се основават приетите от прокурора фактически положения. Не са изложени съображения защо едни доказателства са приети, а други са отхвърлени. Прокурорът не се е съобразил с указанията, дадени в ТР № 3/ 71 г. на ОСНК. В продължаваната престъпна дейност всяко отделно деяние е преценявано като самостоятелно престъпление и дали то само по себе си попада в хипотезата на чл.9, ал.2 НК, вместо тази преценка да се прави на базата на всички деяния и причинения общ престъпен резултат. В постановлението прокурорът се е позовал на чл.9, ал.2 НК, без да е посочено, коя от двете хипотези се има предвид.

          Действително, с решение № 307 от 28.04.2016 г. на Министерски съвет е отменена т.2 от решение № 150 от 10 юни 1991 г. на Министерски съвет, което  регламентираше кой поема разходите за отдаване на военни почести при мероприятия от национално и местно значение, които извършва Министерство на отбраната. С промяната в нормативната уредба от 28.04.2016 г. отпада задължението държавните институции и общински съвети да поемат разноските за отдаване на военни почести при ритуали от национално и местно значение, които те организират. Тези разходи остават за сметка на Министерство на отбраната, което е видно и от приложената стенограма от заседанието на Министерски съвет.

      Деянията, предмет на настоящето дело,  са извършени в периода от 15.01.2014 г. до 28.05. 2015 г., т.е всички са извършени при действието на отменената след 28.04.2016 г. т.2 на решение № 150 от 10 юни 1991 г., която разпорежда, че разноските се поемат от техния възложител. Това нормативно изискване не е било спазено изобщо или пък  в неговата цялост.  В постановлението на прокуратурата, както правилно е изтъкнал първоинстанционния съд, не са посочени  правни  съображения по въпроса дали действията на военнодлъжностните лица следва да се преценяват при действието на старата или новата нормативна уредба.

          Не са изложени никакви съображения дали всички мероприятия, предмет на настоящето дело, в които са участвали военни формирования, са от такова национално и местно значение, което изисква разходите за тяхното провеждане да останат за сметка на Министерство на отбраната, а не за техния възложител и организатор. От стенограмата на заседанието на Министерски съвет от 28.04.2016 г. става въпрос само при отбелязването на значими дати и събития.

          Изложеното по-горе дава основание на Военно-апелативният съд да потвърди протестираното определение на първоинстанционния Пловдивски военен съд като обосновано, законосъобразно и правилно. Протестът на Пловдивската окръжна военна прокуратура следва да бъде оставен без уважение.    

          Предвид горното и на основание чл.243, ал.7 НПК Военно-апелативният съд

                  

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение № 26 от 7.11. 2016год. по ЧНД 244/ 2016 год.на Пловдивския военен съд, с което е отменено постановление от 7.10.2016 г. на Пловдивската окръжна военна прокуратура за прекратяване на наказателното производство по ДП 44-Пр/ 2016 г., образувано и водено срещу военнодлъжностни лица от военните формирования *** П., *** К. за извършено престъпление по чл.387, ал.3, вр.с ал.2, вр.с ал.1 и чл.26, ал.1 НК.

      ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg