Определение по чл. 327 НПК
15-12-2016

                 О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

№ 73-А 

                         гр.София, 15.12.2016 година

 

  ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на петнадесети ддекември през две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                          ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                                  полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

           

като разгледа докладваното от съдията  полк. ПЕТЬО Сл.ПЕТКОВ в.н.о.х.д. № 83 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:                   

       С Присъда № 48 от 25.10.2016 година по н.о.х.д. № 184/2016 г., състав на Пловдивския военен съд е признал подсъдимия Д. И. П. от военно формирование-К. ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,  че на 29.01.2016 година в град К. държал 2 2броя законно притежавано оръжие – ловна пушка успоредка – марка „И.“, 12 калибър, №   и ловна пушка –карабина калибър 7.62х54 марка „И.“ № с четири броя боеприпаси с пробит връх на куршума, като не взел необходимите мерки за сигурност и особено мерките предвидени в чл. 59 ал. 1 и в чл. 98 ал.ал. 1 и 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и на основание чл. 338 ал. 1, предл. 1-во и чл. 54 от НК го е осъдил на 1 (ЕДНА) ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Признал е подсъдимия за виновен в това, че по същото време и на същото място държал огнестрелно оръжие 1 брой ловна пушка успоредка, марка „Т.“ калибър, със сериен № без да има за това надлежно разрешение и на основание чл. 339 ал. 1, предл. 2-ро и чл. 54 от НК го е осъдил на  2 (ДВЕ) ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 23 от НК съдът е постановил подсъдимият да изтърпи едно общо наказание в размер на най-тежкото от наложените му, а именно 2 (ДВЕ) ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определоното общо наказание е ОТЛОЖЕНО с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК от 5 (ПЕТ) ГОДИНИ. На основание чл. 53 ал. 2, буква „а“ съдът е ОТНЕЛ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА 1 брой ловна пушка успоредка, марка „Т.“ калибър, със сериен №. Съдът се е произнесъл и по веществените доказателства и разноските по делото. 

    Присъдата е обжалвана от подсъдимия и неговия защитник. Сочат се доводи за незаконосъобразност на присъдата. В жалбата на подсъдимия и в допълнение към нея от неговия защитник се изтъква, че в обвинителния акт и в обжалваната присъда не е посочено кога и къде е възникнало задължението на подсъдимия да уведоми органите на МВР. Това довело до нарушаване на правото му на защита. Твърди се, че подсъдимият уведомил свидетеля П. за инкриминираното оръжие по телефона. Обвинителната власт не представила доказателства, че инкриминираното оръжие е намерено. Твърди се, че то се е намирало в общата каса за съхранение на оръжие на подсъдимия и баща му. Това правело несъстоятелен изводът на съда, че оръжието е намерено. Неправилно били кредитирани показанията на свидетеля П., които били в противоречие с общата доказателствена съвкупност по делото. Последният, който пряко отговарял за изпълнението на ЗОБВВПИ, макар да бил уведомен от подсъдимия, не изпълнил служебното си задължение да изземе оръжието. Налице било и двукратно писмено уведомяване на този свидетел от подсъдимия – на 21.01.2016 г. и на 22.01.2016 година. Съдът не анализирал и докладната записка на свидетеля П. от 27.01.2016 година. По време на съдебното следствие съдът излязъл извън рамките на предмета на доказване, събирайки факти и обстоятелства извън повдигнатото обвинение, което водело до извод за заинтересованост и пристрастност по смисъла на чл. 29 ал. 2 от НПК. Твърди се, че едва на 21.01.2016 г. подсъдимият е извършил действия по приемане на наследството, като е подал заявление за придобиване на наследственото оръжие. Въз основа на това заявление, свидетелят П. изготвил докладна записка до началника на РУП с предложение на подсъдимия да се издаде исканото разрешение. Този свидетел не извършил действия по изземване на оръжието от наследствения дом на П., като го оставил фактически в негово владение. Съдът бил игнорирал специалната разпореда на чл. 83 ал. 7 от ЗОБВВПИ. Изтъква довод, че с оглед на посочената разпоредба, на подсъдимия не може да бъде вменено неизпълнение на законовите разпоредби. Сочи се и довод за липса на субективна страна на престъплението, както и за наличие на признаците на чл. 9 ал. 2 от НК. Досежно престъплението по чл. 338 ал. 1 от НК, в жалбата се изтъква, че П. искал да смени местонахождението на ловното си оръжие от село Д. в град К., където служел. За целта той подготвил смяна на местонахождението на касата, като я демонтирал. За да получи разрешение за съхранение на оръжието на друг адрес, трябвало да представи пред органите на МВР надлежно закрепена каса. Изтъква се, че това деяние съставлявало административно нарушение, а не престъпление. Изтъква се и довод за явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова, с която той да бъде оправдан, а алтернативно намаляване размера на наказанието лишаване от свобода и на срока, за който то е отложено. В жалбата не е направено искане за допълване на делото с нови доказателства.

     С оглед на всичко изложено, съдът като взе предвид материалите по делото и съобрази изискванията на чл.327 от НПК намери следното:

         За изясняване на делото от фактическа страна не се налага допълване на делото с нови доказателства.

      По изложените съображения и на основание чл. 327 от НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД,

 

                      О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И :           

 

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 18.01.2017 година от 09.00 часа, за която дата да се призоват страните.

НЕ ДОПУСКА събирането на нови доказателства пред настоящата инстанция.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

                                   

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 

ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg