Присъда
18-01-2017

           П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

 № 2

 

гр. София, 18 януари 2017 година

 

   В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

  Военно-апелативният съд на Република България в открито съдебно заседание на осемнадесети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

  ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

                    полк. РУМЕН ПЕТКОВ

  

при секретар Теодора Спасова

и с участие на прокурора полковник ЕВГЕНИ ИВАНОВ

разгледа наказателно дело от общ характер № 83 по описа за  2016 г., докладвано от съдията полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ, образувано по протест от прокурор при ВОП-Пловдив и по жалба от адв. Д. от АК-П. като защитник на подсъдимия Д. И. П. от в.ф. *** – К., срещу присъда № 48 от 25.10.2016г. по НОХД № 184/2016 г. по описа на Пловдивския военен съд.

 Военно-апелативният съд след съвещание и на основание чл. 334, т. 2 и т. 3 и чл. 336, ал. 1, т. 3,  чл. 337, ал. 1, т. 1 и чл. 338 от НПК

 

                         П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

 

ОТМЕНЯВА присъда № 48 от 25.10.2016г. по НОХД № 184/2016 г. по описа на Пловдивския военен съд в частта й по осъждането на подсъдимия Д. И. П. от в.ф. *** – К. за престъплението по чл. 339, ал. 1, пр. 2 НК и вместо нея ПОСТАНОВЯВА нова присъда, с която:

ПРИЗНАВА подсъдимия Д. И. П. от в.ф. *** – К., с установена по делото самоличност, за НЕВИНЕН в това, че на 29.01.2016 г., в гр. К., на ул. ***, държал огнестрелно оръжие – 1 (един) брой ловна пушка „успоредка“, марка ***, без да има за това надлежно разрешение и на оснавние чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 339, ал. 1, пр. 2 от НК.

ОТМЕНЯВА присъдата в частта по приложението на чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК, с която в полза на държавата е отнета 1 (един) брой ловна пушка „успоредка“, марка ***.

ОТМЕНЯВА присъдата в частта й по приложението на чл. 23 и чл. 66, ал. 1 от НК.

ИЗМЕНЯВА присъдата в частта по осъждането на подсъдимия за престъпление по чл. 338, ал. 1, пр. 1 от НК, като за това деяние МУ НАЛАГА наказание ГЛОБА в размер на 2000 (две хиляди) лева.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана пред Върховен касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес.

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg