Определение
09-12-2016
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                                  № 0070

 

София, 09. 12.  2016 г.

 

              В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д А

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на девети декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

               ЧЛЕНОВЕ:  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                  полк.  ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

при секретар Нина Стоянова

разгледа частно наказателно дело № 0084 по описа за 2016 година,

докладвано от съдията  полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по частна жалба от адвокат И. К. от САК – процесуален представител на полк. Д. И. Л. от град С., срещу определение № 052 от 27. 10. 2016 година по чнд № 0283/2016 година по описа на Софийския военен съд.

 

      Производството е по реда на чл. 72 НПК вр. с чл. 396 ГПК.

……………………………

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1 НПК вр. с чл. 396, ал. 2 ГПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ определение № 052 от 27. 10. 2016 година по чнд № 0283/2016 година по описа на Софийския военен съд В ЧАСТТА, с която е допуснато обезпечаване на конфискация по наказателно производство, водено срещу обвиняемия полк. Д. И. Л. по ДП № 110-СС-Сл/215 по описа на Военно-окръжна прокуратура-София и е наложен запор върху:

 - разплащателна сметка с IBAN, вътрешен номер на сметка за „Б. Д.“ ЕАД № и

ОБЕЗСИЛВА обезпечителна заповед от 27. 10. 2016 г. по чнд № 0283/2016 година по описа на Софийския военен съд по отношение на наложената обезпечителна мярка по тази сметка.

ПОТВЪРЖДАВА определението В ЧАСТТА, с която са наложени останалите обезпечителни мерки спрямо обвиняемия полк. Д. И. Л.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и  не подлежи на жалба и протест.

                                                   

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg