Определение по чл. 327 НПК
12-12-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 71

 

гр. София,  12 декември 2016 година

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на дванадесети декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                       ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                         полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                   

 

при секретар Нина Стоянова

разгледа частно наказателно дело № 85  по описа за 2016 година,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по жалба на адв. А. П., защитник на подс. Д. Н. И. от Териториална дирекция-В. при ИА „Социални дейности на МО“, срещу присъда № 16/26. 10. 2016 г. по нохд № 46/2016 г. по описа на Сливенския военен съд.

С присъда № 16/26. 10. 2016 г. по нохд № 46/2016 г. по описа на Сливенския военен съд подсъдимият Д. Н. И. от Териториална дирекция-В. при ИА „Социални дейности на МО“ е признат за виновен, в това, че е извършил престъпление по чл. 203, ал. 1, вр.   чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 201 вр. с чл. 311, ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и  е осъден на 10 години лишаване от свобода.

На основание чл. 203, ал. 2 вр. с чл. 37, ал. 1, т. 3 от НК е постановена конфискация на част от имуществото собственост на подсъдимия И. 

На основание чл. 203, ал. 2 вр. с чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7 от НК подсъдимият И. е лишен от право да заема държавна или обществена длъжност или да упражнява професия или дейност, свързани с управление, съхранение, контрол или отчитане на финансови средства или стокови материални средства за срок от 10 години.

На основание чл. 57, ал. 1 вр. с чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на подсъдимия И. е определено да изтърпи наказанието „лишаване от свобода“ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „строг режим“.

Подсъдимият И. е осъден да заплати сумата от 994 896, 21 лева ведно със законната лихва, считано от 18. 12. 2007 г. до окончателното й изплащане, представляваща обезщетение за причинените имуществени вреди на гражданския ищец.

Подсъдимият И. е осъден да заплати направените деловодни разноски в размер на 4776,25 лева в полза на бюджета на съдебната власт, както и държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 39 795,85 лева.

С присъдата съдът се е произнесъл по веществените доказателства.

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК  е постъпила бланкетна жалба от адв. А. П. от АК-В. като защитник на подсъдимия Д. Н. И.

Представено е допълнително изложение към въззивната жалба, в което се иска допълване на делото с нови доказателства:

1.    Да бъде изискана информация от „И. А. Б.“ АД – гр. С. по сметка на „С. п. х.“ АД-гр. С. с IBAN BIC на датите:

06. 04. 2007 г.; 10. 05. 2007 г.; 01. 06. 2007 г. и на 11. 07. 2007 г. има ли превеждани суми от сметка на БНБ с IBAN на разпореждане на Министерството на финансите, като бъдат посочени сумите по всеки един от четирите превода;

2.    Да бъде изискана информация от „А. Б.“-клон Б. АД по сметка на „С. п. х.“ АД-гр. С. с IBAN BIC на датите:

01.  11. 2007 г. – два превода; 12. 11. 2007 г. – пет превода; на 12. 12. 2007 г. – един превод; на 14. 12. 2007 г. – един превод и на 18. 12. 2007 г.  – един превод има ли превеждани суми от сметка на БНБ с IBAN на разпореждане на Министерството на финансите;

3.    Да бъде изискана информация от това дали цитираните по-горе преводи, описани на стр. 16 от обвинителния акт, са извършени от сметка с IBAN на разпореждане на Министерството на финансите;

4. Разпит на Г. И. Г. от гр. С., ул. „Б.“ №, ет., ап. – изпълнителен директор на „С. п. х.“ ЕООД-гр. С.;

5.   Разпит на М. П. Й. от гр. В., ж. к. Ч. №, вх., ет., ап. – строителен надзор;

6.   Разпит на П. В. В. от гр. С., ул. Б. №, ет., ап. – строителен надзор;

Гражданският ищец ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ София при МО чрез своя процесуален представител старши юрисконсулт Х. А. е депозирал писмено възражение по въззивната жалба от 06. 12. 2016 г. срещу присъдата на първоинстанционния съд. Сочи се, че обжалваната присъда е законосъобразна и правилна, като правилно Сливенският военен съд е уважил изцяло предявения граждански иск. Сочат се конкретно факти.

Прави се искане да бъде потвърдена присъдата на първоинстанционния съд, с която е осъден подсъдимият Д. Н. И. да заплати на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ обезщетение за причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 994 896,21 лева ведно със законната лихва до момента на пълното изплащане.

Прокуратурата не е депозирала до момента становище по жалбата и отговора по нея.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази направените в  жалбата и писмения отговор по същата, доводи и становища, НАМИРА, че:

Не следва да бъде уважавано искането за извършване на справки по посочените от защитата на подсъдимия банкови сметки. В тази насока има приложен по делото достатъчно доказателствен материал, от който е видно какви парични средства са превеждани.

За изясняване на обстоятелствата по делото се налага провеждането на въззивно съдебно следствие и следва да бъде уважено искането на защитата на подсъдимия И. да бъдат допуснати като свидетели и разпитани Г. И. Г., М. П. Й. и П. В. В.

С оглед обстоятелството, че производството пред първата инстанция е проведено по реда на чл.  269 ал. 3 т. 1 и т. 2 НПК, следва да бъдат изискани справки от:

1.    ГД „ИН” при Министерство на правосъдието и НСлС при Прокуратура на Република България – намира ли се подсъдимият Д. Н. И., ЕГН, в някой от арестите или затворите на страната.

2.    ОД на МВР-В. - напуснал ли е подсъдимият И. територията на страната, обявен ли е за общодържавно издирване и има ли резултат от проведеното общодържавно издирване, АИС БДС - постоянен и настоящ адрес на подсъдимия Д. Н. И.

3.    Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР - има ли данни в АИС „Граничен контрол“ подсъдимият Д. Н. И. да е напускал територията на страната.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 23 януари 2017 година от 10 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

  

                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

НАСРОЧВА  открито съдебно заседание на 23 януари 2017 година от 10 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните:

ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

ПОДСЪДИМИЯТ Д. Н. И. от гр. В., к. к. Св. К. и Е., бл., вх., ет., ап.,  

ЗАЩИТНИКЪТ на подсъдимия И. – адв. А. П. от АК от гр. В., ул. „Р. Д.” №, ет., офис.

ГРАЖДАНСКИЯТ ИЩЕЦ Министерство на отбраната ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, гр. София, бул. Цар Освободител № 7, чрез процесуалния си представител старши юрисконсулт Х. А.

ДОПУСКА провеждането на въззивно съдебно следствие и призоваването на лицата:

Г. И. Г. от гр. С., ул. „Б.“ №, ет., ап. – изпълнителен директор на „С. п. х.“ ЕООД-гр. С.;

М. П. Й. от гр. В., ж. к. Ч. №, вх., ет., ап. – строителен надзор;

П. В. В. от гр. С., ул. Б. №, ет., ап. – строителен надзор, за съдебното заседание пред въззивната инстанция.

ДА СЕ ИЗИСКАТ справки от:

1. ГД „ИН” при Министерство на правосъдието и НСлС при Прокуратура на Република България – намира ли се подсъдимият Д. Н. И., ЕГН, в някой от арестите или затворите на страната.

2.  ОД на МВР-В. - напуснал ли е подсъдимият И. територията на страната, обявен ли е за общодържавно издирване и има ли резултат от проведеното общодържавно издирване, АИС БДС - постоянен и настоящ адрес на подсъдимия Д. Н. И.

3. Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР - има ли данни в АИС „Граничен контрол“ подсъдимият Д. Н. И. да е напускал територията на страната.

                                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                                                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:                                                                                              

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                  

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg