Решение № 8/21.03.2017 г. част 1
21-03-2017

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 8

 

гр. София,  21. 03. 2017 година

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на двадесет втори февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ  

         ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                           полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

при секретар Нина Стоянова

и с участието на прокурора полк.  Иво Петков

разгледа наказателно от общ характер дело № 85 по описа за 2016 г., докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по въззивна жалба и допълнително изложение по въззивна жалба от адвокат А. П. от АК-В. – защитник на подсъдимия Д. Н. И., срещу присъда № 16 от 26. 10. 2016 година по НОХД № 46/2016 г. на Военен съд-Сливен.

 

 

С обжалваната присъда състав на Сливенския военен съд е признал подсъдимия бивш ц. сл. Д. Н. И. – бивш директор на ТД „Социални дейности“-В. към Министерството на отбраната, за виновен в това, че за периода от 06. 04. 2007 г. до 18. 12. 2007 г. в гр. В., при условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице – директор на Териториална дирекция-В. при Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО”, присвоил чуждо движимо имущество в особено големи размери – сумата 994 896.21 (деветстотин деветдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и шест лева и двадесет и една стотинки) лв., собственост на Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО”, която била поверена на И. да управлява и случаят е особено тежък, като за улесняване на присвояването е извършил и друго престъпление, такова по чл. 311, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, поради което и на основание  чл. 203, ал. 1, вр. чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 311, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 54 от НК, го е осъдил на десет години лишаване от свобода;

На основание чл. 203, ал. 2, вр. чл. 37, ал. 1, т. 3 НК съдът е постановил конфискация на част от имуществото, собственост на подс. И., а именно:

- поземлен имот апартамент № с площ 65,95 кв.м. в груб строеж, вх., ет., ведно със склад №, с площ 2,05 кв.м. в гр. В, к.к. „Св. К. и Е.“, в УПИ ***, кв. 31, идентичен с УПИ ***, 9517, кв. 72 с площ 3090 кв.м., по скица от 3098 кв.м., закупен на 07. 07. 2006 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № дело № 450/2006 г., вписан в службата по вписванията с вх. рег. № 16949/07.07.2006 г., акт. № том. дело №;

- самостоятелен обект в сграда площ по док. 15,92 кв.м. обл. В., общ. В., гр. В., ул. „к-с Х.“ бл., ет., ап., гаражна клетка №, закупен на 15. 04. 2009 г. с нотариален акт за покупко-продажба на право на собственост върху недвижим имот №, том., рег. №, дело № от И. А. А., представляващ „К.“, вписан в служба по вписванията с вх. рег., акт №, том, дело №, върху които е наложена обезпечителна мярка с Определение № 15/08.08.2014 год. на Сливенски военен съд.

На основание чл. 203 ал. 2, вр. чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7 НК подс. И. е лишен от право да заема държавна или обществена длъжност или да упражнява професия или дейност, свързани с управление, съхранение, контрол или отчитане на финансови средства или стоково-материални средства за срок от десет години.

На основание чл. 57 ал. 1, вр. чл.  60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 ЗИНЗС на подс. И. е определено да изтърпи наложеното му наказание „Лишаване от свобода” в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „строг” режим.

Съдът е осъдил подсъдимия И. да заплати на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ сумата от 994 896, 21 лева ведно със законната лихва, считано от 18. 12. 2007 г. до окончателното й изплащане, представляваща обезщетение за причинените имуществени вреди на гражданския ищец.

Съдът е осъдил подсъдимия И. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметката на Сливенския военен съд направените деловодни разноски в размер на 4776,25 лева, както и държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 39 795,85 лева.

Съдът се е разпоредил с писмените доказателства.

В подадената бланкетна въззивна жалба от адвокат А. П.– защитник на подс. Д. Н. И., се прави искане да бъде отменена изцяло присъдата на първоинстанционния съд и да бъде постановена нова, с която подсъдимият И. да бъде оправдан или в условията на евентуалност да се отмени присъдата и да се върне делото за ново разглеждане за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения или да се измени присъдата, като се намали наложеното му наказание и да бъде освободен подсъдимия И. от изтърпяване на наказанието при условията на чл. 66 НК.  Изтъкват се доводи за нарушение на материалния и процесуален закон, както и явно несправедливост на наложеното наказание.

Представено е допълнително изложение към въззивната жалба, с което се иска допълване на делото с нови доказателства, като въззивната инстанция се е произнесла с определение № 71/12. 12. 2016 г. по реда на чл. 327 НПК.

Представено е второ допълнително изложение към въззивната жалба, в което подробно са развити тезите за незаконосъобразност на първоинстанционния съдебен акт. Акцентира се, че:

- Присъдата е постановена от незаконен състав, което е довело до липса на годен съдебен акт, като е нарушено правото на защита на подсъдимия И., което представлява съществено процесуално нарушение;

- Обжалваната присъда е постановено при съществено нарушение на процесуалните правила;

- Подсъдимият И. не е действал като длъжностно лице при подписване на Протокол 19, както и че тези документи не са официални;

- Неправилно е възприето, че на подсъдимия И. са му били предоставени средствата на МО да ги управлява, както и че се е разпоредил с тях чрез изготвяне на бюджетно платежно нареждане.

В съдебно заседание подсъдимият И., нередовно призован, не се явява. Неговият защитник – адвокат П., поддържа подадената жалба, допълнителните изложения и доводите, посочени в тях.

Гражданският ищец ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ София при МО чрез своя процесуален представител старши юрисконсулт Х. А. е депозирал писмено възражение по въззивната жалба и първото допълнение към въззивната жалба срещу присъдата на първоинстанционния съд. Сочи се, че обжалваната присъда е законосъобразна, като Сливенският военен съд правилно е уважил изцяло предявения граждански иск. Сочат се конкретни доводи.

В съдебно заседание представителят на гражданския ищец юрисконсулт В. моли първоинстанционната присъда да бъде потвърдена като правилна и законосъобразна и в частта относно уважения граждански иск, предявен срещу подсъдимия И.

В съдебно заседание прокурорът изложи становище, че първоинстанционната присъда като правилна и законосъобразна следва да бъде потвърдена, а въззивната жалба оставена без уважение.

Военно-апелативният съд, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните и след като извърши цялостна проверка на обжалвания съдебен акт, съобразно изискванията на чл. 314 НПК намери за установено от фактическа и правна страна:

Първоинстанционният съд е възприел следната фактическата обстановка:

Съгласно Коригиран поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги в Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” за 2007 година, било предвидено да бъде извършен ремонт на хотел „М.” гр. В., който да започне през първото тримесечие на 2007 година и завърши през четвъртото тримесечие на същата година. Предвиден бил и ремонт на хотел „Ф.” гр. В. от второто до четвъртото тримесечие на 2007 година. За първия хотел предвидените общо разходи били в размер на 1 847 344.00 лева, а за втория хотел били определени на 2 160 447.00 лева. И двата хотела били на подчинение и в разпореждане на Териториална дирекция-В., директор на която през 2007 година бил подс. И. В това му качество със заповед № 472 от 20.10.2004 година, И. е бил упълномощен от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Отдих и възстановяване-МО”, преименувана по-късно в Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” с всички права на възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, свързани с организирането, провеждането и подписването на договори по процедури за възлагане на обществени поръчки, касаещи дейността на Териториална дирекция-В. През месец декември 2006 година били изготвени и утвърдени Вътрешни правила за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол в Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО”, а на 08.11.2007 година били утвърдени и Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Изпълнителна агенция „Социални дейности в МО”.

По повод предстоящите ремонти, в края на 2006 година, подс. И. потърсил своя познат св. В. И., който по това време бил управител на строителни фирми „Б. с. е.”–Ш. и „Л. с. е.”– Ш. Двамата се срещнали и подс. И. поискал от св. И., последния да изпрати служители от своите фирми, които да изготвят проектно-сметна документация за ремонт на хотел „М.” и модернизация и технологично оборудване на кухненските блокове на хотел „М.” и хотел „Ф.”. Изготвянето на проектно-сметната документация за хотел „Ф.” било възложено на „Т. к.”-В. С приемо-предавателен протокол от 08.02.2007 година представител на „Л. с. е.”–Ш. предал на Териториална дирекция – В. проектно-сметната документация за хотел „М.”, а на 02.04.2007 година, тази касаеща кухненските блокове на хотел „М.” и хотел „Ф.”. С приемо-предавателен протокол от 22.02.2007 година представител на „Т. к.”–В. предал на Териториална дирекция–Варна проектно-сметната документация за хотел „Ф.”.

Въз основа на представената на 08.02.2007 година проектно-сметна документация, на 09.02.2007 година подс. И. предложил на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” да бъде проведена процедура за избор на фирма за реконструкция и модернизация на хотел „М.” в това число и зала за хранене. Досежно хотел „Ф.”, въз основа на представената на 22.02.2007 година проектно-сметна документация, подсъдимият предложил провеждане на процедура за избор на изпълнител на строително-ремонтните дейности на 23.02.2007 година. На 02.04.2007 година била представена проектно-сметната документация за строително-монтажни работи и технологично оборудване на кухненските блокове от фирма „Л. с. е.”–Ш., а на 25.04.2007 година в Териториална дирекция–В. постъпил доклад от инж. М. Й. като упълномощен представител на фирмата по строителен надзор и инвеститорски контрол, с който се предлага извършването на такива строително-ремонтни дейности и технологично оборудване. На тази база на същия ден подс. И. направил предложение до Изпълнителния директор за избор на фирма – изпълнител на допълнителни строително-монтажни работи по кухненските блокове на двата хотела. След провеждане на процедурите по избор на изпълнител били сключени три договора, а именно Договор № 8 от 06.04.2007 година с предмет извършване на Р-СМР за реконструкция и модернизация на хотел „М.”, сектор „Б” в т.ч. зала за хранене; Договор № 10 от 19.04.2007 година с предмет извършване на Р-СМР за възстановяване и модернизация на хотел „Ф.”, хотелска част и зала за хранене и Договор № 15 от 31.05.2007 година с предмет допълнителни СМР по кухненските блокове на хотели „М.” и „Ф.” в т. ч. доставка на технологично оборудване. Изпълнението на задачите по трите договора, отчитането и заплащането на дейностите са предмет на обсъждане по настоящото дело.

 

ДОГОВОР № 8 ОТ 06.04.2007 ГОДИНА С ПРЕДМЕТ ИЗВЪРШВАНЕ НА Р-СМР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛ „М.”, СЕКТОР „Б” В Т. Ч. ЗАЛА ЗА ХРАНЕНЕ

 

Във връзка с обявената поръчка за избор на изпълнител по реконструкцията и модернизацията на хотел „М.”, четири фирми закупили тръжна документация, между които „С. п. х.”-С. с МОЛ С. И. Г., както и „Б. с. е.”-Ш. с МОЛ св. В. И. И. Преди подаване на документите за участие в процедурата от кандидатите за изпълнители, по инициатива на подс. И. се провела втора среща между него и св. В. И. На тази среща И. казал на св. И., че няма смисъл да подава документи за изпълнител на поръчката, тъй като предварително е решено, че тя ще бъде възложена на „С. п. х.”-С., а фирмата на св. И. може да участва като подизпълнител по цените, предложени в проектно-сметната документация на другата фирма на св. И. - „Л. с. е.”-Ш. Свидетелят И. се съгласил, тъй като цената предложена от неговата фирма - около 800 000.00 лева, включвала действителните разходи и печалбата на фирмата. Подсъдимият И. се обадил по телефона на собственика на „С. п. х.” Г. и го свързал със св. И. Двамата се уговорили, св. И. да отиде в офиса на холдинга в гр. С., за да сключат договор за подизпълнител.

На 06.04.2007 година в гр. В., между Териториална дирекция-В. към Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО”, като възложител, представлявана от подс. И., в качеството му на директор на Териториална дирекция-В. от една страна и „С. п. х.”-С. като изпълнител, представляван от управителя С. И. Г. бил сключен договор за извършване на Р-СМР за реконструкция и модернизация на хотел „М.”, сектор „Б” в т.ч. зала за хранене на стойност 1 498 565.75 лева без ДДС или 1 798 278.90 лева с ДДС. В чл. 2 от договора било вписано задължението изпълнителят да осъществява предмета на договора със свои средства и материали, а на л. 207 от папка 6 с Писмени веществени доказателства е приложена саморъчно написана декларация от св. инж. С. И. Г. като упълномощено лице от „С. п. х.”– С., че при изпълнение на Р-СМР, изпълнителят няма да ползва подизпълнители. Въпреки това, на 09.04.2007 година, три дни след подписване на Договор № 8/06.04.2007 година, в гр. С. между „С. п. х.”–С. с МОЛ С. И. Г. като възложител и фирма „И.”–С. като изпълнител е бил сключен договор, по силата на който възложителят възлага на изпълнителя да осъществи дейностите, предмет на Договор № 8 от 06.04.2007 година, като по този начин „С. п. х.” е сключила договор с подизпълнител, а стойността на договора е 1 406 433.99 лева с ДДС. От своя страна „И.”-С. , още в деня на сключване на Договор № 8/06.04.2007 година и преди да сключи договора със „С. п. х.” е сключила договор в гр. С. като възложител с фирма „Б. с. е.”–Ш. като изпълнител за доставка и строително-монтажни работи на обект хотел „М.”, сектор „Б” в т. ч. зала за хранене, т. е. е превъзложила работата по Договор № 8/06.04.2007 година преди дори изпълнението на този договор да й бъде възложено. Стойността на този договор била 598 859.32 лева без ДДС или 718 631.18 лева с ДДС, която сума била съотносима към първоначално предложената от св. В. И.

На 03.04.2007 година между Териториална дирекция–В., представлявана от подс. И. като възложител и фирма „И. к.”–С. с изпълнителен директор П. В. като изпълнител бил сключен договор, по силата на който изпълнителят осъществява строителен надзор и инвеститорски контрол на количествата и цените на извършваните през 2007 година СМР на обектите на Териториална дирекция–В. В документацията по изпълнение на Договор № 8 за строителен надзор се подписвал инж. М. Й. като упълномощен представител на надзорната фирма, но фактически надзорната дейност била възложена на св. Й. Д. Х., чието длъжностно качество и служебно положение в надзорната фирма било неуточнена и той не фигурирал в документите, като упълномощено лице за контрол. Х. предавал своите записки от проверките на упълномощеното от „И. к.” лице – М. Й., който от своя страна полагал подписи в документите, касаещи изпълнението на договора, макар, че лично не е осъществявал надзор. В чл. 14, ал. 1 от Договор № 8/06.04.2007 година било вписано, че възложителят определя лица, които ще осъществяват контрол при изпълнение на договора и ще подписват всички документи, свързани с приемането на обекта, включително и Протокол обр. 19. Такова задължение подс. И. имал и според разпоредбите чл. 52, ал. 1, т. 6. 3, т. 7 и ал. 2, т. 10 от Вътрешните правила за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол в Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО”. В изпълнение на тези задължения със своя заповед № 129 от 06.04.2007 година, подс. И. назначил комисия в състав св. Д. Д., св. В. П., А. В. и С. И., която да осъществява контрол при изпълнението на Договор № 8/06.04.2007 година. В точка 2 от заповедта И. изрично е разпоредил членовете на комисията да подписват изискуемите по Наредба № 2 и Наредба № 3 протоколи.

Съобразно с поетите задължения по сключения с фирма „И.”–С. договор, фирма „Б. с. е.”–Ш. е започнала работа по изпълнението на договора със свои работници и техника. Подсъдимият И. е знаел, че след проведените със св. В. И. разговори и изразеното от последния съгласие да бъде подизпълнител по параметрите, заложени в изготвената от втората му фирма – „Л. с. е.” проектно-сметната документация, изпълнителя - „Б. с. е.” извършвал дейностите съобразно заложеното в тази документация, а не се ползвала строителна документация по договор № 8/06.04.2007 година. Възползвайки се от това и със съзнанието, че фирма „Б. с. е.” работи по много по-ниски цени, от тези, по които е сключен договорът със „С. п. х.”, подс. И. решил да присвои част от сумите, представляващи разликата между договорираното и реално изпълнено по договора. За това способствало и практическата липса на контрол. От съдържанието на подписаните от него документи, подсъдимият знаел, че св. Й. Д. Х. не фигурирал в договорите за строителен надзор и инвеститорски контрол като лице упражняващо такъв надзор и контрол, като не бил и упълномощено за тази дейност лице. Въпреки това И. не реагирал на обстоятелството, че св. Х. присъства при извършваните замервания и контрол по изпълнението. Резултатите от тези замервания били отразявани в актовете по строителството, макар че св. Х. не полагал подпис в документите по Р-СМР. Самия св. Х. не бил наясно по каква проектно-сметна документация следи за извършваните дейности. Видно от представеното от фирма „Б. с. е.”– Ш. досие на хотел „М.”, в него има множество документи, доказващи това, че фактическият изпълнител е фирма „Б. с. е.”–Ш. Има и приложени неподписани работни варианти на протоколи обр. 19, в които фигурират и имената на подизпълнителите, и въз основа, на които е правена проверката от св. Х., но които протоколи не са приложени в същия вид при подписването им към материалите по изпълнението на договора. В досието са приложени работни документи по извършвания надзор и предявени на св. Х. в съдебно заседание, като е потвърдил, че корекциите са направени от него. Същевременно обаче твърди, че е бил със съзнанието, че работи по документи на „С. п. х.”, предоставени му от Териториална дирекция–В. Въведен в заблуждение относно това по какви проектно-сметни документи работи - дали по тези изготвени от „Л. с. е.” и изпълнявани от фирма „Б. с. е.”, по които реално работил, /видно от досието на обекта, намиращо се в „Б. с. е.”, а не в „С. п. х.”/ или по тези, приложени към Договор № 8/06.04.2007 година, по които мислил, че работи, св. Х. не е бил в състояние да отрази точно извършените дейности по договора, тъй като не разполагал с проектно-сметната документация по него, а тази на втория подизпълнител – „Б. с. е.”. По този начин бил практически елиминиран външния контрол от фирма „И. к.”–С., сключен на 03.04.2007 година. Вътрешният контрол определен със заповед № 129 от 06.04.2007 година също практически бил елиминиран. Видно от показанията на св. Д. Д. и св. В. П. на комисията не били предоставени документи по договора, въз основа на които членовете на комисията да правят сравнение между договорените дейности и фактически извършеното. Освен това подс. И. възлагал на членовете на комисията да извършват освен ежедневните им задачи по длъжностни характеристики и допълнителни дейности, което правило невъзможно да осъществяват контролните функции по изпълнението на Договор № 8/06.04.2007 година. Преодоляването по посочения начин на контрола за извършената работа, създавало възможност за осъществяване на присвояването. Нужно било обаче и изготвяне на документи, доказващи извършената работа и представляващи необходимо условие за разпореждане на плащането. Съобразно разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 7 от Вътрешните правила за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол в Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” при утвърждаване на разхода в първичния счетоводен документ към фактурата задължително се прилага документ, доказващ изпълнението. В чл.11, ал. 1, бук. ”В” от Договор № 8/06.04.2007 година също било вписано, че преди заплащане за всяко актуване е било необходимо изготвянето на протокол образец – акт 19. Въпреки, че в чл.1 4, ал.1 от договора изрично е било записано, че лицата, определени за контрол ще подписват протокол образец 19, а със своя заповед № 129 от 06.04.2007 година, издадена в изпълнение на чл. 14 от договора, подс. И. е определил лицата, които да подписват изискуемите документи, за да улесни присвояването, подсъдимият не допуснал тези лица до изготвянето и подписването на протокол обр. 19, а лично го подписвал. По този начин, след като знаел, че не се изпълняват в пълен обем заложените като изпълнение в договора дейности, И. е подписал четири официални документа – протоколи обр. 19, с което удостоверил неверни обстоятелства относно обема на извършените дейности, за да ги използва като доказателство за тези обстоятелства и да улесни присвояването.

На 06.04.2007 година с протокол за допускане на главния изпълнител в обекта и разрешение за отпочване на СМР било изпълнено условието по чл. 7, ал. 3 от Договор № 8/06.04.2007 година за авансово плащане на 30 % от сумата. Въз основа на този протокол и фактура № 0000000006 от 06.04.2007 година подс. И. подписал бюджетно платежно нареждане № 0275673 от 16.04.2007 година за заплащане авансово на сумата 539 483.66 лева с ДДС на „С. п. х.”.

На 10.05.2007 година подс. И. подписал протокол № 1 обр. 19, въз основа на който била издадена фактура № 0000000067 от 10.05.2007 година с приложена сметка обр. 22 от същата дата. След представянето на всички посочени документи е било подписано от подсъдимия бюджетно платежно нареждане № 0266698/11.05.2007 година за сумата 396 153,06 лева.

На 01.06.2007 година бил изготвен и подписан от подсъдимия И. протокол № 2, образец 19 с приложена сметка образец 22. Изпълнителят издал фактура № 0000000071/01.06.2007 година въз основа, на която както и на представения протокол образец 19 и сметка 22, на 12.06.2007 година било издадено и подписано от подсъдимия бюджетно платежно нареждане № 0275604.

На 22.06.2007 година бил изготвен и подписан от подс. И. протокол № 3, образец 19 за установяване завършването и заплащането на натурални видове строително и монтажни работи, като на същата дата бил издаден и протокол № 3А, образец 19 по заменителна таблица, също подписан от подсъдимия. Към тези протоколи била приложена и сметка образец 22 № 3 от 22.06.2007 година. Въз основа на тези документи била изготвена фактура № 0000000050/11.07.2007 година за сумата 569 351,99 лева, за окончателно плащане по договор № 8/06.04.2007 година.

На 12.07.2007 година подсъдимият подписал бюджетно платежно нареждане № 0275467 за фактурираната сума, което бюджетно платежно нареждане било предадено на обслужващата банка и сумата преведена по сметката на изпълнителя „С. п. х.”–С.

От заключението по назначената тройна съдебно-техническа и оценителна експертиза в посочените 4 протокола-Образец 19 били отчетени като изпълнени и подлежащи на заплащане дейности, част от които реално не били изпълнени и не подлежали на изплащане. Констатациите си по четирите протокола Образец 19 вещите лица са онагледили в таблица – приложение 2а - Договор № 8/06. 04. 2007 г. -       Р-СМР за реконструкция и модернизация на хотел „М.“, сектор „Б“, в т. ч. зала за хранене – заплатени, но неизпълнени СМР, като всичко неизпълнени, но заплатени СМР без ДДС е на стойност 199 300,42 лева.

                Възприето е изцяло като аргументирано, обосновано и базиращо се на личните възприятия на вещите лица, които имат необходимата квалификация и професионални познания в областта на строителството изготвеното заключение, при което сумата на не извършените и неподлежащи на заплащане дейности, но заплатени от възложителя възлиза на 239 160.50 лева с ДДС (199 300,42 лева без ДДС).

Според клаузата, включена в чл. 26 от Договор № 8/06.04.2007 година, преди подписване на приемо-предавателния протокол, изпълнителят е имал задължението да почисти и отстрани ненужните материали от обекта. Освен отстраняването на ненужните материали е имал задължението демонтираните такива да складира и представи на определените от възложителя за контрол лица. Съгласно разпоредбата на чл.19, ал.1 от Договора, тази дейност е била част от договорираните дейности, включени в количествено-стойностните сметки, описани в приложение 1 към последния. В раздел „Хотелска част” І-АС т.1-5 и т.37, както и в раздел „Столова и кухня” АС т.1-4 и т.6 са включени за изпълнение и дейности по почистване и отстраняване на ненужни отпадъци от обекта при извършване на строително-ремонтните дейности. Почистването на обекта преди подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 26 от Договора е било за окончателното предаване на обекта за въвеждане в експлоатация. Едва след изпълнението на това условие, изпълнителят е имал правото да получи цената по договора. Съобразно изложеното, това почистване не подлежало на самостоятелно актуване и заплащане, тъй като било включено в стойността на договорените Р-СМР по чл. 7, ал. 2 от Договора. Въпреки това, познавайки съдържанието на договора, подс. И. подписал заменителна таблица, където в т. 32 било вписано като дейност за заплащане „Окончателно комплексно почистване на обекта за въвеждане в експлоатация…”. В протокол № 3А, образец 19 по заменителна таблица, също подписан от подсъдимия, в точка 28 тази дейност била отчетена като изпълнена и подлежаща на заплащане на стойност 24 986.58 лева без ДДС или 29 983.90 лева с ДДС. Сумата била включена в окончателното плащане на изпълнителя и преведена по негова сметка, въпреки че била калкулирана в цената на извършените Р-СМР.

Присвояването било възможно не само поради липсата на вътрешен контрол от назначената със заповед № 129 от 06.04.2007 година комисия и на ефикасен строителен надзор и инвеститорски контрол от фирма „И. к.”–С., но и поради практическата липса на цялостен предварителен финансов контрол. Според разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от Вътрешните правила за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол в Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” цялата отговорност за функционирането на СФУК в териториалните дирекции, носят директорите на дирекции, респ. за Териториална дирекция–В. отговорността е била на подс. И. Съгласно чл. 15, т. 1 и 2, чл. 16, ал. 2 и чл.17, ал. 2 от същите правила обект на предварителен контрол са плащанията по обществени поръчки и сключените по тях договори, доставката на стоки и услуги, като преди всяко плащане се проверява законосъобразността на разхода в съответствие с договора, редовността на издадените фактури, платежни и други документи. В чл. 52, ал. 2, т. 10. 1 е указано, че за всеки разход по поето задължение се дава съгласие за извършването му от финансов контрольор. В чл. 11, ал. 2 от Договор № 8/06.04.2007 година е указано, че превеждането на суми става след одобрение на разхода от финансовия контрольор. При изплащането на сумите по договора не бил осъществяван в пълен обем и предварителния финансов контрол. Плащанията били направени по фактура № 0000000006 от 06.04.2007 година с бюджетно платежно нареждане № 0275673 от 16.04.2007 година; по фактура № 0000000067 от 10.05.2007 година с бюджетно платежно нареждане № 0266698/11.05.2007 година; по фактура № 0000000071/01.06.2007 година с бюджетно платежно нареждане № 0275604/12.06.2007 година и фактура № 0000000050/11.07.2007 година с бюджетно платежно нареждане № 0275467/12.07.2007 година. Върху фактурите е положен печат на финансовия контрольор, но след извършване на разхода. Видно от справките, приложени на л.128-129, т.18 от ДП и л.224-226 по НОХД № 46/2016 година, за периода от 06 до 16 април и на 11 и 12 юли 2007 година, през които са издадени фактурите и бюджетните платежни нареждания за първото и последното плащане, финансовият контрольор не е бил командирован в гр. В., като и подс. И. и св. С. не са били командировани в гр. С. Свидетелката С. е била командирована от 09 до 11 юли 2007 година в гр. С., но фактура № 0000000050 е била издадена на 11 юли 2007 година, в деня когато С. се е завърнала от С. и не би могла да представи фактурата за одобрение от финансовия контрольор в гр. С. Бюджетното платежно нареждане е изготвено на следващия ден – 12.07.2007 година. От това следва извода, че при тези две плащания финансовият контрольор не е имал физическата възможност да се запознае с необходимата документация, намираща се в гр. В., за да одобри разходите преди осъществяването им.

Общо присвоените от подс. И. суми по Договор № 8/06.04.2007 година, които не били дължими, но заплатени на „С. п. х.”, възлизат на 269 144.40 лева с ДДС, от които 239 160.50 лева с ДДС за неизвършените и неподлежащи на заплащане, но заплатени от възложителя дейности и 29 983.90 лева с ДДС за повторно заплащане на дейности, калкулирани в цената на Р-СМР и в крайната цена по договора и неподлежащи на допълнително заплащане.

 

ДОГОВОР № 10 ОТ 19. 04. 2007 ГОДИНА С ПРЕДМЕТ ИЗВЪРШВАНЕ НА Р-СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛ „Ф.”, ХОТЕЛСКА ЧАСТ И ЗАЛА ЗА ХРАНЕНЕ

 

На 23.02.2007 година подс. И. изготвил докладна записка до Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО”, с която предлагал да бъде проведена процедура за възлагане на малка обществена поръчка за избор на фирма, която да осъществи Р-СМР за възстановяване и модернизация на хотел „Ф.”. След получено разрешение, на 01.03.2007 година било изпратено обявление за обнародване в Държавен вестник на поръчката. По обявената поръчка документи били закупени само от „С. п. х.”–С. с МОЛ С. И. Г. и единствената постъпила оферта за участие в открития конкурс била от същата фирма. При провеждане на процедурата по конкурса, за изпълнител бил определен „С. п. х.”-С.

На 19.04.2007 година в гр. В., между Териториална дирекция-В. към Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” като възложител, представлявана от подс. И., в качеството му на Директор на Териториална дирекция-В. от една страна и „С. п. х.”–С. като изпълнител, представляван от управителя С. И. Г. бил сключен договор за извършване на Р-СМР за възстановяване и модернизация на хотел „Ф.” – хотелска част и зала за хранене на стойност 1 799 985.18 лева без ДДС или 2 159 982.22 лева с ДДС. Както и в предходния договор, в чл. 2 на договор № 10/19.04.2007 година било вписано, че изпълнителят осъществява договора със свои средства и материали. В този смисъл е била и подписаната от собственика и МОЛ на „С. п. х.”–С. С. И. Г. декларация, че при изпълнението на обществената поръчка няма да използва подизпълнители. Независимо от договорната клауза и декларацията, на 24.04.2007 година в гр. С., отново между „С. п. х.”–С. с МОЛ С. И. Г., като възложител и фирма „И.”-С. , като изпълнител е бил сключен договор, по силата на който възложителят възлага на изпълнителя да осъществи дейностите, предмет на Договор № 10 от 19.04.2007 година, като по този начин „С. п. х.” е сключила договор с подизпълнител, а стойността на договора е 1 999 983.53 лева с ДДС. От своя страна „И.”-С. , на 29.05.2007 година е сключила договор в гр. С. като възложител с фирма „Б. с. е.”-Ш., като изпълнител за доставка и строително-монтажни работи на обект реконструкция и модернизация на хотел „Ф.”. Така изпълнението на дейностите били възложени на „Б. с. е.”-Ш., както било обещано на собственика му – св. В. И. от подс. И. при проведения между тях разговор преди определянето на изпълнител по първата поръчка. Стойността на този договор била 578 408.86 лева без ДДС или 694 090.63 лева с ДДС.

Превъзлагането на изпълнението по договора създавало предпоставки за неточности при отчитане на изпълнението, съобразно различните договори. От това решил да се възползва подс. И. и да присвои част от сумите по заплащане на извършените Р-СМР, както това е било направено и по договор № 8/06.04.2007 година. Увереност за това му давало и обстоятелството, че всички суми по Договор № 8/06.04.2007 година, включително и присвоените средства били изплатени до средата на месец юли 2007 година, без присвояването на неоснователно изплатените суми да бъде констатирано. С тази увереност, че по аналогичен начин могат да бъдат присвоени суми и по договор № 10/19.04.2007 година, били извършени няколко плащания по договора, първото от които било разпоредено на 02.11.2007 година, четири плащания на 13.12.2007 година, а окончателното плащане на 14.12.2007 година. За да се извършат плащанията и по този договор било необходимо според чл. 52, ал. 1, т. 7 от Вътрешните правила за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол в Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” при утвърждаване на разхода в първичния счетоводен документ, към фактурата задължително се прилага документ, доказващ изпълнението. В чл.10, ал. 1, бук. ”в” от Договор № 10/19.04.2007 година било уточнено, че този документ е образец – акт 19, който е следвало да се изготвя преди заплащане за всяко актуване. В чл.13, ал. 1 е било указано, че възложителят определя лицата за контрол, които ще подписват документите, свързани с приемането на обекта, включително и протокол обр. 19. Междувременно на 08.11.2007 година били утвърдени и влезли в сила Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО”, като в чл. 20 ХVІ от същите е регламентирано задължението на подс. И. да възлага упражняването на контрол по договора за изпълнение на обществената поръчка. Съгласно чл. 59 от последните цитирани Вътрешни правила, подс. И. като възложител е бил длъжен да определи със заповеди отговорник за конкретната поръчка, да назначи комисия, която да го информира за изпълнението на договора, реализираните дейности да се приемат от упълномощени със заповед длъжностни лица, които да извършат проверка за приемане на извършената работа и да подпишат двустранно оформен протокол с изпълнителя. Със своя заповед № 141/19.04.2007 година, подсъдимият определил за лица, осъществяващи контрол при изпълнение на Договор № 10/19.04.2007 година А. В., П. К., В. П., и С. И. В точка 2 от заповедта, И. изрично е разпоредил членовете на комисията да подписват изискуемите по Наредба № 2 и Наредба № 3 протоколи. Според цитираните по-горе, при обсъждането на Договор № 8/06.04.2007 година текстове от Вътрешните правила за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол в Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО”, е било задължително осъществяването и на предварителен финансов контрол. Такъв бил предвиден в чл.10, ал.  3 от Договор 10/19.04.2007 година, както и в чл.19 ХV т. 1, 2 и 3, чл. 20 ХХ от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в ИА „Социални дейности на МО”. Съгласно подписания на 03.04.2007 година договор между Териториална дирекция-В., представлявана от подс. И., като възложител и фирма „И. к.”-С. с изпълнителен директор П. В., като изпълнител, последният е трябвало да упражнява строителен надзор и инвеститорски контрол на количествата и цените на извършваните през 2007 година СМР на обектите на Териториална дирекция-В., вкл. и по ремонта на хотел „Ф.”.

На 19.04.2007 година след подписването на договора бил изготвен Протокол за допускане на главния изпълнител в обекта и разрешение за отпочване на СМР, като фактически дейностите по изпълнението на договора се изпълнявали от фирма „Б. с. е.”-Ш. Поради забавяне в изплащането на извършената работа на фирма „Б. с. е.”-Ш. от страна на възложителя, управителя и собственик на фирмата В. И., разпоредил да бъде прекратена работата. Това съвпаднало и със заповед на кмета на гр. В. за спиране извършването на строителни работи в курортите след 15.06.2007 година. Всичко това наложило за периода от 04.06.2007 до 23.11.2007 година, строително-ремонтните работи на обекта да бъдат преустановени. На практика работата от страна на „Б. с. е.”-Ш. по двата хотела – „М.” и „Ф.” била прекратена на 21.06.2007 година и на същата дата бил изготвен протокол № 1 обр. 19, подписан вместо от членовете на назначената комисия, от подс. И. Този протокол е бил съставен на базата на проектно-сметната документация по договора между „И.”-С. и „Б. с. е.” –Ш., а не между Териториална дирекция-В. и Строително предприемачески холдинг”-С.

На 01.11.2007 година с фактура № 0000000027, изпълнителят предявил искане за изплащане на 30 % от договорената сума. На следващия ден в обслужващата банка било депозирано бюджетно платежно нареждане № 0274032 за сумата 378 884.26 лева, подписано от подс. И. След продължаване на дейностите по договора, на 12.12.2007 година бил изготвен втори протокол с № 1 обр. 19, в който за възложител отново се подписал подс. И. вместо членовете на комисията. Била изготвена и сметка обр. 22 без дата, подписана от И.. Също на 12.12.2007 година „С. п. х.” изготвил фактура № 0000000090 за сумата 1 506 451.04 лева. На следващия ден – 13.12.2007 година в банката били депозирани четири бюджетни платежни нареждания № 0274571 за сумата 180 965.04 лева; № 0274564 за сумата 412 768.80 лева; № 0274568 за сумата 1 754.40 лева и № 0274569 за сумата 910 962.80 лева, или с четирите нареждания е била разпоредена за заплащане общо сумата 1 506 451.04 лева.

На 13.12.2007 година били изготвени и подписани отново от И., вместо от членовете на комисията протокол № 2 обр. 19 и протокол № 3 – заменителна обр. 19 и сметка обр. 22.

На 14.12.2007 година изпълнителят изготвил фактура № 0000000092 за сумата 264 871.58 лева и още същия ден в обслужващата банка било заведено бюджетно платежно нареждане № 0266587, подписано от И. за същата сума. В нареждането в графата „номер на документа, по който се плаща” е посочен номера на фактурата , а в графа „дата на документа” е посочено 12.12.07 година, т.е. един ден преди да са изготвени и подписани протоколи № 2 и 3 - заменителна обр. 19 /изготвен на 13.12.2007 година/ и два дни преди изготвяне и предявяване за изплащане на фактурата /фактурата е с дата 14.12.2007г./.

При изготвяне на експертното заключение, вещите лица по назначената тройна съдебно-строително-техническа експертиза са установили, че изготвените четири протокола обр. 19, посочени по-горе удостоверяват неверни обстоятелства, тъй като част от описаните като вид и количество дейности, приети за изпълнени и подлежащи на заплащане, не са реално извършени и не следва да бъдат заплатени.

Констатациите си вещите лица са онагледили в таблица – приложение 2б - Договор № 10/19. 04. 2007 г. - Р-СМР за възстановяване и модернизация на хотел „Ф.“, хотелска част и зала за хранене – заплатени, но неизпълнени СМР, като всичко неизпълнени, но заплатени СМР без ДДС е на стойност 206 019,35 лева.

Съгласно заключението на вещите лица, което е възприето от съда, сумата на неизвършените и неподлежащи на заплащане дейности, но заплатени от възложителя по Договор № 10/19.04.2007 година възлиза на 247 223.22 лева с ДДС (206 019,35 лева без ДДС).

Аналогично на изложеното по Договор № 8/06.04.2007 година, в чл. 25 от Договор № 10/19.04.2007 година била включена клауза, според която преди подписване на приемо-предавателния протокол, изпълнителят е имал задължението да почисти и отстрани ненужните материали от обекта, демонтираните такива да складира и представи на определените от възложителя за контрол лица. Според чл.18, ал.1 от Договора, тази дейност е била част от договорираните дейности, включени в количествено-стойностните сметки, описани в приложение 1 към последния. В раздел „А” т.1-19, 57-60, 260, 270, 272, 283 и др., както и в ремонта на покривите е предвидено натоварване и извозване на отпадъци. Почистването на строителните отпадъци при ремонта се е налагало и поради обстоятелството, че съгласно договора и приложение 1 на л. 38, папка 9 ПВД в точки 336-364 е било предвидено доставка и монтаж на обзавеждане. Почистването на обекта преди подписване на приемо-предавателния протокол, предвидено в чл. 25 от Договора е било за окончателното предаване на обекта за въвеждане в експлоатация, като извършването му е било условие изпълнителят да получи цената по договора. Това почистване не подлежало на самостоятелно актуване и заплащане, тъй като било включено в стойността на договорените Р-СМР по чл. 7, ал. 2 от Договора. Включването на окончателното почистване, като отделна дейност, подлежаща на заплащане в т.90 /последен ред, тъй като са вписани две т. 90/ в Заменителна таблица и в т. 42 в Протокол № 3-заменителна обр. 19 е било в нарушение на договора. Въз основа на това тази дейност на стойност 9 685.50 лева без ДДС или 11 622.60 лева с ДДС била отчетена като изпълнена и подлежаща на заплащане, сумата била включена в окончателното плащане на изпълнителя и преведена по негова сметка, въпреки че била калкулирана в цената на извършените и вече заплатени Р-СМР.

Съгласно договореното в чл. 7, ал. 3 от Договор № 10/19.04.2007 година, заплащането на договорената сума се извършва от възложителя при финансова възможност в продължение на три години по 599 995.06 лева без ДДС или по 719 994.07 лева с ДДС. В ал. 4 на същия член е посочено, че ако изпълнителят писмено заяви пред възложителя, че желае цялата сума да му бъде изплатена до 31.12.2007 година, възложителят следва да приспадне от договореното по чл. 6, ал. 1 възнаграждение от 10 %. В чл. 6 от договора не е предвидено възнаграждение, а стойността на поръчката е отразена в чл.7, ал.1 от договора /грешка също говореща за липса на предварителен финансов контрол при поемане на задължението/ и е в размер на 2 159 982.22 лева с ДДС.

След като на 02.11.2007 година на „С. п. х.” е била преведена авансово сумата от 378 884.26 лева, представляваща повече от половината годишна сума при разсрочено плащане, изпълнителят не представил до края на годината фактура само за разликата до пълния размер на първата годишна вноска, съобразно договореното в чл. 7, ал. 3 от Договора. Вместо това с две фактури от 12 и 14 декември 2007 година, депозирани пред възложителя, „С. п. х.” писмено заявил искането си да му бъде изплатена сумата от 1 771 322.62 лева. С четири бюджетни платежни нареждания от 13.12.2007 година и едно от 14.12.2007 година, подписани от подс. И., цялата сума по фактурата била преведена по сметката на изпълнителя. По този начин по договора били изплатени общо 2 150 206.88 лева, без да бъдат удържани 10 % от тази сума в размер на 215 020.69 лева с ДДС.

Както беше посочено трите фактури, по които са били извършени плащанията са с дати 1, 12 и 14 декември 2007 година, а бюджетните платежни нареждания по тях са депозирани в обслужващата Териториалната дирекция–В. банка, съответно на 2, 13 и 14 декември 2007 година. Видно от справките за командировки на финансовия контрольор и на двете длъжностни лица с право на първи и втори подпис в ТД–В.– подс. И. и С., на датите 1, 2 и 14 декември 2007 година нито едно от трите 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg