Решение
30-06-2017

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 20

 

 

гр. София, 30.06.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на седемнадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

         ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

       полк. РУМЕН ПЕТКОВ

при секретар Емилия Стоянова

и с участието на прокурора полк. НИВЕЛИН НАЧЕВ разгледа наказателно общ характер дело № 13 по описа за 2017г. докладвано от съдията полк. Странджански,

образувано по въззивна жалба на подсъдимия редник 3-ти клас Г. Д. С. от в. ф. *** - гр. ***, чрез неговия защитник адвокат С. Г. от АК - гр. П., срещу присъда № 30/31.05.2016г. по нохд № 308/2015г. по описа на Пловдивския военен съд.

С присъда № 30/31.05.2016г. по нохд № 308/2015г. състав на Пловдивския военен съд е признал подсъдимия редник 3-ти клас Г. Д. С. от в. ф. *** - гр. ***, за виновен в това, че на 21.09.2014 година, към 05.30 часа в гр. ***, на тротоара на ул. „ ***“, пред дискотека „***“ нанесъл удар с ръка по главата в областта на лицето на В. Г. Т. от гр. ***, с което му причинил счупване на долната челюст - на тялото вляво и на долночелюстния ъгъл вдясно с мекотъканни увреждания до степен на лицева асиметрия на дясна лицева половина, което осъществява медикобиологичния квалифициращ признак счупване на челюст, представляваща средна телесна повреда, поради което и на основание чл. 129 ал.2 вр. ал.1 и чл.54 от ПК го е осъдил на наказание

 

2

лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, условно с три години изпитателен срок.С присъдата съдът е осъдил подсъдимия С. да заплати на гражданския ищец Т. сумата от 5 000 /пет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените му е престъплението неимуществени вреди, ведно със законните последици, а така също е осъдил подсъдимия С. да заплати на гражданския ищец Т. сумата от 940 /деветстотин и четиридесет/ лева, представляваща обезщетение за причинените му с престъплението имуществени вреди, като в останалата му част до размер на сумата от 3 929.54 лева е отхвърлил предявения граждански иск като неоснователен и недоказан. С присъдата съдът се е произнесъл и по въпроса за съдебните разноски по делото.

По подадена от подсъдимия редник С. въззивна жалба срещу тази присъда на Пловдивския военен съд, въззивен състав на Военно- апелативния съд е постановил решение № 35/27.09.2016 година по въззивно нохд № 58/2016 година, е което е изменена посочената присъда на Пловдивския военен съд като е увеличен размера на наложеното на подсъдимия редник С. наказание лишаване от свобода на 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца, увеличен е размера на присъденото обезщетение за претърпените                                          от гражданския ищец Т.

неимуществени вреди на 10 000 /десет хиляди/ лева и е увеличен размера на присъденото обезщетение за претърпените от гражданския ищец Т. имуществени вреди на 3929. 54 /три хиляди деветстотин двадесет и девет/ лева и петдесет и четири стотинки, като в останалата й част обжалваната присъда на Пловдивския военен съд е потвърдена.

По подадена от защитата на подсъдимия редник С. касационна жалба с решение № 5/04.04.2017 година по касационно наказателно дело № 1169/2016 година състав на Върховния касационен съд, 2-ро наказателно отделение, е отменил посоченото решение на Военно-апелативния съд само в частта, с която е увеличен размера на присъденото в полза на гражданския ищец В. Г. Т. обезщетение за имуществени вреди от престъплението, като е върнал делото за ново разглеждане в тази му отменена част от друг състав на Военно-апелативния съд от стадия на съдебното заседание и е оставил в сила посоченото въззивно решение в останалата му част. В касационното решение са дадени указания за изясняване на действителния размер на претърпените от гражданския ищец имуществени вреди от престъплението като се посочва, че разходите, направени от гражданския ищец за плувен басейн, цялостен масаж и ПЛФК биха били имуществена вреда, подлежаща на възстановяване от подсъдимия, ако е доказано, че са в причинна връзка с инкриминираното по делото увреждане.

 

3

При новото разглеждане на делото от друг, а имено настоящия въззивен състав на Военно-апеларивния съд от стадия на съдебното заседание бяха съобразени дадените в посоченото по-горе касационно решение указания на състава на Върховния касационен съд за изясняване на действителния размер на претърпените от гражданския ищец имуществени вреди от престъплението като бяха събрани нови доказателства по делото - чрез разпит на свидетелите д-р М. В. М. и д-р М. М. М. бяха изяснени в пълен обем събрани по делото писмени доказателства, а именно медицинско направление за изпращане на курортно-санаториално лечение /л.51 от н.д. 308/ и лечебно-процедурен картон е лечебно- рехабилитационен план /л. 46 от н.д. 308/. Свидетелят д-р М. е категоричен в показанията си пред състава на въззивния съд при новото разглеждане на делото, че: „ ... няма никакво съмнение, че е било наложително санаториално лечение. ...“, а за изпращането на пострадалия на курортно-санаториално лечение се е ръководел от самата травма на базата на медицинските документи. Много по- обстоятелствен и подробен в показанията си относно необходимостта от прилагането на посочените в лечебно-процедурния картон в съответствие е лечебно-рехабилитационния план лечебни процедури при курортно - санаториалното лечение на пострадалия Т. е свидетелят д-р М., който като специалист лекар-невролог, не само е проследил медицинската документация за здравословното състояние на пострадалия, но е извършил и личен преглед на пострадалия и на тази основа е направил преценка за необходимостта от провеждане на балнеолечението чрез процедурите, посочени в лечебно-процедурния картон. Свидетелят д-р М. категорично обоснова пред съда необходимостта от подводна и суха индивидуална гимнастика на пациента, масаж на цялото тяло, плувен басейн и подводна лечебна физкултура, заявявайки в показанията си: „ ... За да назнача процедурите, посочени в лечебно-процедурния картон, аз съм видял медицинската документация, видял съм лицето и съм преценил, че има нужда. ... Счупването на долната челюст е сравнително тежка травма, която води след себе си каскада от допълнителни травми. ... При тази ситуация индивидуалната гимнастика е раздвижване на темпормандибуларните стави - двете ставички, и е упражнения, специфични за шийния дял е наложителна, тъй като от там могат да пострадат пак каскадно ръце, долна и горна част на гърба, дори и краката ... те са съчетани нещата. ... Колкото до това дали е необходим масаж на цялото тяло, подобна травма изисква имобилизация на долната челюст от порядъка на двадесетина дни до един месец, при което само първите десет дни са достатъчни, за да може да се получи хипотрофия или хипотония на мускулатурата, тъй като той има непълноценно

 

4

хранене, задължителна е тази ситуация редукцията на тегло, ... но така или иначе това предполага неактивен двигателен режим на пациента, загцото той не може да се храни както трябва, не може да изразходва енергия както трябва, не е във възможност да спортува или да поддържа един стандартен, нормален двигателен режим, който да му поддържа нормалност на мускулатурата и в този аспект един мануален масаж би бил полезен за цялото тяло на този пациент. Предписаните процедури определено са свързани е травмата и с шийно раменния дял и като локален статус и вече като цялостно състояние на пациента като възстановяване. Минералната вода сама по себе си сме изисквали да е задължителна, защото тя повишава активно обмяната на веществата ...тя също би могла да окаже едно благотворно влияние върху подобряването на този пациент. Това означава, че и плувния басейн, цялостния масаж и подводната лечебна физкултура имат отношение към лечението на травмата и последствията от нея. ... Подводният масаж не е лукс, а е необходимост, а лечение в случая. ...“. Тези показания на свидетелите д-р М. и д-р М. са подкрепени и от заключението на назначената от първоинстанционния съд съдебно медицинска експертиза в състав д-р С. и д-р Д., които са заявили, че проведеното лечение на пострадалия е адекватно, необходимо и съобразено с преценката на лекуващите лекари - рехабилитатори, тъй като при причинената травма лечението е било е шиниране на горна и долна челюст с фиксация, което е най-необходимата процедура е назначаване на обезболяващи, като за периода на шинирането в огромна степен е затруднена такава жизнено важна човешка функция като храненето, с всички последици, за които говори в показанията си по-горе и невролога - свидетелят д-р М.. В този смисъл остава изолирано и в противоречие с всички тези гласни и писмени доказателства представени от компетентните в областта на медицината свидетели и вещи лица със съответната медицинска документация, заявлението на вещото лице инженер С. - независим оценител със сертификати за оценка на търговски предприятия и вземания и за оценка на недвижими имоти, в оценителното й заключение /л.123 нд 308/ за липсата на необходимост от масаж на цяло тяло и басейн е оглед видът и естеството на травмата, не само поради излизане извън поставената му задача, но и с изразеното становище извън компетентността на това вещо лице в областта на медицината. Размера на направените материални разходи във връзка с проведеното рехабилитационно лечение е напълно доказан от гражданския ищец с представените по делото фактури с фискални бонове. Ето защо настоящият състав на въззивния съд намира, че следва да бъде увеличен размера на присъденото обезщетение за причинени с престъплението имуществени вреди до пълния размер на предявения граждански иск.

 

 

 

По тези изложени съображения и на основание чл.334 т.6 и чл.338 от НПК. Военно-апелативният съд

РЕШИ:

ИЗМЕНЯВА присъда № 30/31.05.2016г. по нохд № 308/2015г. по описа на Пловдивския военен съд в гражданско-осъдителната й част като УВЕЛИЧАВА размера на присъденото обезщетение на В. Г. Т. от *** за ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ на 3 929.54 /три хиляди деветстотин двадесет и девет/ лева и петдесет и четири стотинки.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано в 15- дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg