Определение
02-05-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                                                                       №  26

 

София, 02 май 2017 г.

 

                              В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на втори май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   полк.  ДИМИТЪР ФИКИИН

                                  ЧЛЕНОВЕ:  полк.  ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                                         полк.  ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

при секретар Нина Стоянова

разгледа частно наказателно дело № 20 по описа за 2017 година

докладвано от съдията  полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

образувано по ЧАСТНА ЖАЛБА от гражданско лице И. М. В. ЕГН *** срещу Определение № 103 от 13.07.2016 година по н о х д  № 103/2014 година на Сливенския военен съд.

 

Производството е по чл. 345, ал. 1 вр. с чл. 306, ал. 1, т. 4  от НПК.

С обжалваното определение състав на Сливенския военен съд в закрито съдебно заседание, на основание чл. 306, ал. 1, т. 4  от НПК се е произнесъл какво да стане с веществени доказателства по нохд № 103/2014 година на Сливенския военен съд. Преди това, с Присъда № 9/15.07.2015 година по нохд № 103/2014 година състав на същия съд е постановил паричната сума, иззета при личен обиск на И. М. В. на 01.11.2011 година, както следва: 5 броя банкноти, всяка с номинал от по 500 евро, на обща стойност 2500 евро; 93 броя банкноти от по 100 евро, на обща стойност 2300 евро; 3 броя банкноти от по 50 евро, на обща стойност 150 евро; 2 броя банкноти от по 10 евро, на обща стойност 20 евро; 1 брой банкнота от по 50 турски лири; 2 броя банкноти от по 20 турски лири на обща стойност 40 турски лири; 1 брой банкнота от 10 турски лири; 4 броя монети от по 1 евро, на обща стойност 4 евро; и турски лири на монети на обща стойност 5.75 турски лири ДА ОСТАНАТ НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ ДО ПРИВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪДАТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ. С молба с вх. № 08-01-01-846/14.07.2016 година защитникът на осъдения И. М. В. – адвокат Д. Р. от АК-Б. е поискала посочените банкноти да бъдат върнати на подзащитния и, понеже се задържали без правно основание (на л. 356 от нохд № 103/2014 година на Сливенския военен съд). С разпореждане върху самата молба, председателят на съда е отговорил, че посочената сума, съгласно влязлата в сила присъда не е собственост на И. В., а на осъдения Х. М. Разпореждането е съобщено на защитника на осъдения И. М. В. – адвокат Р. на 01.08.2016 година (на л. 375 от нохд № 103/2014 година на Сливенския военен съд).

В частната жалба срещу посоченото определение се сочат доводи за неговата незаконосъобразност. Посочва се, че липсва произнасяне по искането на осъдения И. М. В. за връщане на посочената парична сума. Изразът в присъдата парите да останат на съхранение до привеждане на присъдата в изпълнение не бил окончателно произнасяне по веществените доказателства. Изтъква се още, че парите били иззети при личен обиск на В., че той и Х. М. били оправдани по обвиненията им по чл. 321 ал. 3 предложение 2 т. 1, вр. ал. 1 НК за М. и т. 2, вр. ал. 2 за В. и отделно от това, че тази сума нито е предмет, нито средство за извършване на престъплението. Иска се сумата да бъде върната на осъдения И. М. В.

ЖАЛБАТА Е НЕОСНОВАТЕЛНА.

С мотивите на влязла в сила Присъда № 9/15.07.2015 година по нохд № 103/2014 година на Сливенския военен съд (на л.л 281 – 297 от нохд № 103/2014 година на Сливенския военен съд) е прието, че паричната сума, иззета при личен обиск на И. М. В. на 01.11.2011 година, както следва: 5 броя банкноти, всяка с номинал от по 500 евро, на обща стойност 2500 евро; 93 броя банкноти от по 100 евро, на обща стойност 2300 евро; 3 броя банкноти от по 50 евро, на обща стойност 150 евро; 2 броя банкноти от по 10 евро, на обща стойност 20 евро; 1 брой банкнота от по 50 турски лири; 2 броя банкноти от по 20 турски лири на обща стойност 40 турски лири; 1 брой банкнота от 10 турски лири; 4 броя монети от по 1 евро, на обща стойност 4 евро; и турски лири на монети на обща стойност 5.75 турски лири Е СОБСТВЕНОСТ НА ОСЪДЕНИЯ Х. М. (на стр. 34 от мотивите, респ. на л. 297 - гърба). При положение, че не е собственик на тази парична сума, осъденият И. М. В. не се явява правоимащо лице и няма право да я получи. Без значение е фактът, че парите са иззети при личен обиск от него след като те са собственост на друго лице. Понеже В. не е собственик на претендираните пари са ирелевантни и обстоятелствата, че той е оправдан по обвинението по чл.  321 ал. 3 предложение 2 т. 2, вр. ал. 2 НК, както и че посочената сума не е предмет или средство за извършване на престъплението. Доколкото с присъдата е установено, че собственик на парите е осъденият Х. А. М. ЕГН ***, на когото за престъпление по чл. 242, ал. 1, б. б. „д“ и „ж“, вр. чл. 20, ал. 4 от НК е наложено наказание в размер на 3 (три) години лишаване от свобода и 20 000 (двадесет хиляди) лева глоба (в тази и част присъдата е потвърдена и влязла в сила), законосъобразно основният съд е предприел действия по осъществяване претенцията на държавата от глоба за сумата от 20 000 (двадесет хиляди) лева спрямо този осъден.

Предвид горното частната жалба на И. М. В. ЕГН *** срещу Определение № 103 от 13.07.2016 година по  н о х д  № 103/2014 година на Сливенския военен съд се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Отделно от това жалбата е подадена и много след седемдневния срок по чл. 342, ал. 1 от НПК.

Водим от изложеното и на основание чл. 345, ал. 1 от НПК Военно-апелативният съд

 

                                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на осъдения гражданско лице И. М. В. ЕГН *** срещу Определение № 103 от 13.07.2016 година по  н о х д  № 103/2014 година на Сливенския военен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на жалба и протест.

 

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                            

 

                                                              ЧЛЕНОВЕ:

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg