Решение- 2-ра част
03-05-2018

Горните обстоятелства не се отразяват на правилността на установената фактическа обстановка и направените фактически изводи, и се сочи единствено с оглед правната прецизност, още повече, че присъдата в частта относно обвинението по чл.343б, ал.1 от НК и относно определянето на общо наказание следва да се отмени.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 334, т.4, вр. чл.24, ал.1 т.3, чл. 334, т.6, вр. чл.338 и чл. 339, ал.1 от НПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Присъда № 7/16.03.2017 г. по НОХД № 57/2016 г. на Софийския военен съд, в частта относно признаването на подсъдимия ст. лейтенант К.П.Ф. за виновен и осъждането му по чл.343б от НК и относно прилагането на чл.343г, вр. чл.37, ал.1 т.7 от НК, и на основание чл. 334, т.4, вр. чл.24, ал.1 т.3 от НПК,  вр. чл.80, ал.1, т.5, вр. чл.81, ал.3 от НК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство в тази му част.

ОТМЕНЯ Присъда № 7/16.03.2017 г. по НОХД № 57/2016 г. на Софийския военен съд, в частта относно приложението на чл.23, ал.1, чл.23, ал.2, вр. ал.1 и чл.23, ал.3, вр. ал.1 от НК.

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 7/16.03.2017 г. по НОХД № 57/2016 г. на Софийския военен съд в останалата й част, като законосъобразна, обоснована и правилна.

ОСЪЖДА подсъдимия да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Военно-апелативния съд гр.С., направените по делото разноски в размер на 287, 25 лв.

Решението може да се обжалва и протестира пред Върховния касационен съд в петнадесет дневен срок от уведомлението.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                              

ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg