Определение
27-09-2017
                                   О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

                                                                       № 24

 

                                            гр.София, 07.062017 година

 

            ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в открито заседание на седми юни през две хиляди и седемнадесета година в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                               ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                                       полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

           

като разгледа докладваното от съдията  полк. ПЕТЬО Сл.ПЕТКОВ ч.н.д. № 27 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:             

            С Определение № 20 от 18.05.2017 година по ч.н.д. № 66/2017 г., състав на Пловдивския военен съд е отхвърлил искането на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив за временно отстраняване от длъжност на обвиняемия по следствено дело № 121 – Сл/2016 година по описа на същата прокуратура подполковник Е.К.К. началник на …. II-ра степен в град К. ЕГН …...

Определениет е протестирано с частен протест от прокурор от Военно-окръжна прокуратура - Пловдив. Сочат се доводи за незаконосъобразност на определението на съда. Изтъква се, че от доказателствата по делото може да се направи несъмнен извод, че обвиняемият е автор на престъпленията, в които е обвинен по чл. 339 ал. 1 и по чл. 338 ал. 1 от НК. Функционалните му задължения по воденето на военния отчет на ресурсите от резерва го поставяли в служебни взаимоотношения с други структури на МО. Твърди се, че служебното му положение го е улеснило да се снабди с част от инкриминираните вещи – значителен брой боеприпаси, които не се предлагат и продават в търговската мрежа. Ако подполковник Е.К.К. продължи да изпълнява функционалните си задължения, можел отново да извършва деяния, аналогични с тези, за които е обвинен по чл. 339 ал. 1 от НК. Инкриминираните деяния били несъвместими с професионалните изисквания за заеманата от него длъжност. Оспорват се мотивите на Пловдивския военен съд, че за приложението на института на отстраняване на обвиняемия от длъжност трябва да е налице обвинение за умишлено престъпление от общ характер, което да е свързано с работата на обвиняемия и да са налице достатъчно фактически данни, позволяващи да се приеме, че служебното положение ще създаде пречки за разкриване на обективната истина. Изтъква се специалния характер на нормата на чл. 403 ал. 2 от НПК по отношение на тази на чл. 69 ал. 2 от НПК. Хипотезата на първата не предвиждала изрично нито извършеното престъпление да е умишлено, нито пък да е свързана със заеманата от обвиняемия длъжност. Целта била да се създаде ред за отстраняване на военнослужещите от длъжност, различен от общия. Аргумент в подкрепа на тази теза бил и фактът, че при вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен арест“ законът императивно изисквал обвиняемият да бъде отстранен временно от длъжност.

Частният протест е НЕОСНОВАТЕЛЕН.

Несъстоятелен е доводът, че чл. 403 ал. 2 от НПК има за цел да се създаде ред за отстраняване на военнослужещите от длъжност, различен от общия ред по чл. 69 ал. 2 от НПК. Самата разпоредба на чл. 403 ал. 2 от НПК предижда, че извън случаите на мерките за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен арест“ обвиняемият военнослужещ МОЖЕ да бъде временно отстранен от длъжност. Предпоставките за това, обаче се съдържат в разпоредбата на чл. 69 ал. 1 от НК, а именно да е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, което да е извършено във връзка с работата му и да има достатъчно основание да се счита, че служебното му положение ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото. В случая престъпленията, за които подполковник К. е привлечен като обвиняем не са във връзка с работата му като началник на военното окръжие в град Кърджали. По делото няма данни, които да сочат на извод, че службното му положение ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото. Видно от същото е, че доказателствата по делото вече са събрани. Липсват доказателства служебното му положение да е улеснило снабдяването с част от инкриминираните вещи. Що се отнася до огнестрелните оръжия, за които К. е обвинен да притежава неправомерно, същите са ловни карабини и не са на въоръжение в Българската армия. Няма доказателства сочещи на извод, че обвиняемият може да продължи да върши други подобни общоопасни престъпления. Изложеното е достатъчно, за да обоснове извод за липсата на предпоставките по чл. 69 ал. 1 от НПК за отстраняването на обвиняемия подполковник К. от длъжност. Поради това протестираното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

            По изложените съображения и на основание чл. 69 ал. 4 от НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД,

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :   

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 20 от 18.05.2017 година по ч.н.д. № 66/2017 г., с което състав на Пловдивския военен съд е отхвърлил искането на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив за временно отстраняване от длъжност на обвиняемия по следствено дело № 121 – Сл/2016 година по описа на същата прокуратура подполковник Е.К.К. началник на ….. II-ра степен в град К. ЕГН …..

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

                                   

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg