Определение по чл. 327 НПК
01-09-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 56

 

гр. София, 01.09.2017 година

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на тридесет и първи юли  две хиляди  и седемнадесета година , в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

ЧЛЕНОВЕ:  полк.РУМЕН ПЕТКОВ

                                                 полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

при секретар Теодора Спасова

разгледа въззивно  частно наказателно дело  № 40 по описа за 2017 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба от гражданския ищец Национален военноисторически музей София срещу определение № 24/ 13.06.2017 г. по НОХД 189/ 2016 г. на Пловдивския военен съд

 

 

         Производството е по реда на чл.327 от НПК.

         С присъда № 15 от 25.05.2017 г. по НОХД № 189/2016 г. на Пловдивския военен съд е признал подсъдимия М. Г. Л. за виновен в това, че на 12.03.2016 г. в с.К., П. област по непредпазливост запалил чужд, собственост на Национале военноисторически музей София като от това са последвали значителни вреди на обща стойност 214 073 лв., поради което  е осъден по чл.331, ал.3, ал.2, вр. с ал.1, вр.с чл.330, ал.1 НК като му е наложено наказание пробация.

         Съдът е осъдил подсъдимия да заплати на Националния военноисторически музей София сумата 214 073 лева обезщетение за имуществени вреди, ведно с законната лихва, считано от 12.03.2017 г. до окончателното изплащане на сумата, а на държавата 8, 562, 92 лв. държавна такса върху уважения граждански иск, като в останалата част по предявения размер от 544 320 лева гражданския иск е отхвърлен като неоснователен.

         Присъдата е обжалвана от гражданския ищец с жалба, Вх.№ 1309/ 12.06.2017 г. С определение № 24 от 13.06.2017 г. Пловдивския военен съд е върнал жалбата на гражданския ищец, като е приел, че жалбата е подадена след изтичане на преклузивния 15 дневен срок за обжалване.

         Срещу определението, с което е върната жалбата, гражданският ищец е подал частна жалба, която е предмет на настоящето дело. Съгласно разпоредбата на чл.323, ал.2 НПК връщането на жалбата подлежи на обжалване по реда на глава 21 НПК, т.е в открито съдебно заседание с призоваване на страните.

         Военно-апелативният съд, като взе предвид обстоятелството, че страните нямат искания за събиране на нови доказателства, намира, че са налице всички необходими условия за разглеждане на делото в съдебно заседание.

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание  на 20.09.2017 г. от 09,00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

            ЧЛЕНОВЕ:    

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg