Определение
09-10-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 40

 

гр. София, 09.10.2017 година

 

                                               В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на двадесети септември  две хиляди  и седемнадесета година , в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                           ЧЛЕНОВЕ:  полк.ПЕТЬО СЛ.ПЕТКОВ

                                                 полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

при секретар Теодора Спасова

и с участието на прокурора полк.ЕВГЕНИ ИВАНОВ

разгледа въззивно  частно наказателно дело  № 40 по описа за 2017 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба от гражданския ищец *** С. срещу определение № 24/ 13.06.2017 г. по НОХД 189/ 2016 г. на Пловдивския военен съд

 

         С присъда № 15 от 25.05.2017 г. по НОХД № 189/2016 г. на Пловдивския военен съд е признал подсъдимия М. Г. Л. за виновен в това, че на 12.03.2016 г. в с.К., П. област по непредпазливост запалил чужд, собственост на *** С. като от това са последвали значителни вреди на обща стойност 214 073 лв., поради което  е осъден по чл.331, ал.3, ал.2, вр. с ал.1, вр.с чл.330, ал.1 НК като му е наложено наказание пробация.

         Съдът е осъдил подсъдимия да заплати на *** С. сумата 214 073 лева обезщетение за имуществени вреди, ведно с законната лихва, считано от 12.03.2017 г. до окончателното изплащане на сумата, а на държавата 8, 562, 92 лв. държавна такса върху уважения граждански иск, като в останалата част по предявения размер от 544 320 лева гражданския иск е отхвърлен като неоснователен.

         Присъдата е обжалвана от гражданския ищец с жалба, Вх.№ 1309/ 12.06.2017 г. С определение № 24 от 13.06.2017 г. Пловдивския военен съд е върнал жалбата на гражданския ищец, като е приел, че жалбата е подадена след изтичане на преклузивния 15 дневен срок за обжалване.

         В частната жалба са изложени доводи за необоснованост и неправилност на определение № 24 от 13.06. 2017 г. на Пловдивския военен съд. Срокът за обжалване на  присъдата започва да тече от 29.05.2017 г., когато е връчено съобщението на гражданския ищец и към 12.06.2017 г., когато е депозирана жалбата срещу присъдата не е изтекъл петнадесетдневния срок за обжалването и. Иска се отмяна на определението и след администриране на жалбата, делото да се изпрати на Военно-апелативен съд за разглеждането и по същество по реда на въззивното  производство.

         Прокурорът счита жалбата за неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение. Обжалваната присъда е постановена в съдебното заседание на 25.05.2017 г., за което редовно призован е и гражданския ищец.От тази дата започва да тече срокът за обжалването и към 12.06.2017 г. е изтекъл петнадесетдневния срок за обжалване на присъдата.

         За да се произнесе по жалбата Военно-апелативният съд взе предвид следното:

         В съдебно заседание на 25.05.2017 г. Пловдивският военен съд е обявил присъдата си по НОХД 189/ 2016 г. срещу подсъдимия М. Г. Л., като е постановил, че същата подлежи на обжалване и протестиране пред Военно-апелативен съд в петнадесетдневен срок от днес. За съдебното заседание на 25.05.2017 г. са призовани всички страни, включително и гражданския ищец. Въпреки редовното призоваване за това съдебно заседание, повереникът на гражданския ищец не се явил, което е причина той да не се запознае със съдържанието на присъдата.

         С разписка, приложена на л.593 от н.д., Пловдивският военен съд е връчил на повереника на гражданския ищец препис от диспозитива на присъдата, като го е уведомил изрично, че от датата на връчването - 29.05.2017 г. започва да тече 15 дневен срок за въззивното обжалване. Повереникът на гражданския ищец на 12.06.2017 г. е внесъл в деловодството на Пловдивския военен съд въззивна жалба. С определение № 24 от 13.06.2017 г. по НОХД 189/ 2016 г. съдът е върнал жалбата като е приел, че същата е подадена след изтичане на 15-дневния срок за обжалване, който в конкретния случай е започнал да тече от 26.05.2017 г. и е изтекъл на 9.06.2017 г.

         Военно-апелативният съд намира обжалваното определение за необосновано и неправилно. Срокът  за обжалване на присъдата в случая не започва да тече от следващия ден, когато е обявена присъдата, т.е от 26.05.2017 г. Срокът за обжалване е започнал да тече от 30.05.2017 г., тъй-като Пловдивският военен съд с разписка на л.593 от нак.дело изрично е уведомил повереникът на гражданския ищец за възможността да обжалва присъдата в петнадесетдневен срок от датата на подписването на разписката, която е 29.05.2017 г. Преклузивният петнадесетдневен срок към датата на подаване на жалбата-12.06.2017 г. не е изтекъл, което означава, че гражданският ищец не е загубил правото си за обжалва присъдата по реда на въззивното производство. При постановяване на определението Пловдивският военен съд не е взел предвид обстоятелството, че с разписката, която е връчил на страната е определил друг срок, в който може да се обжалва присъдата. Ако с разписката съдът не бе определил нов срок за обжалване, то жалбата на гражданския ищец би била просрочена. Без значение е обстоятелството, че страната не е присъствала в съдебното заседание, когато е обявена присъдата при положение, че е редовно призована.

         Предвид горното Военно-апелативният съд отмени определението на Пловдивския военен съд, с което е върнал жалбата на гражданския ищец по съображения, че не е подадена в срок. Делото следва да се върне на Пловдивският военен съд за администриране на жалбата на гражданския ищец, за да се разгледа делото по реда на въззивното производство.

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 323 НПК  Военно-апелативен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         ОТМЕНЯВА определение № 24 от 13.06.2017 г. по НОХД 189/ 2016 г. на Пловдивския военен съд, с което е върнал въззивната жалба на гражданския ищец по съображения, че е просрочена.

         ВРЪЩА делото на Пловдивския военен съд за администриране на жалбата, за разглеждането и по реда на въззивното производство.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

            ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg