Определение по чл. 327 от НПК
08-12-2017

 

        О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 73

                           

гр. София, 06 декември 2017 година

 

  Воененно-апелативен съд София на шести декември две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в гр. Сливен, в следния  състав:

                    

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕОРГИ П. ГЕОРГИЕВ

   ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН Г. КАТРЕВ

                    к-н ДАНИЕЛ А. ЛУКОВ

        

 

при участието на секретар В. Янчева разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 41 по описа за 2017 г., докладвано от съдията полк. Георгиев, образувано по протест на Софийска окръжна военна прокуратура срещу Присъда № 37 от 10.06.2016 г. по НОХД № 262/2015 г. на Софийския военен съд.

         Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

         С Присъда № 37 от 10.06.2016 г. по НОХД № 262/2015 г. на Софийския военен съд подсъдимите Р. Г. Д. и П. И. И.са признати за невиновни в това, че за времето от края на м.декември 2007 г. до края на м.юли 2008 г. в гр. С., първият да е образувал, ръководел и участвал, заедно с втория подсъдим - само да е участвал и други две лица, в организирана престъпна група с участието на длъжностно лице, с цел да извършат в страната престъпления, за които е предвидено наказание „лишаване от свобода“ повече от три години – престъпление по чл. 212 ал. 1 НК, поради което ги е оправдал по  обвиненията по чл. 321 ал. 3 НК.

         В протеста на прокуратурата се иска отмяна на присъдата и постановяване на нова осъдителна. Твърди се, че присъдата е необоснована и неправилна, при разглеждането на делото и постановяване на присъдата са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В протеста на прокуратурата и в допълнението към него не са направени искания за събиране на нови доказателства.

         С Решение № 184 от 03.07.2017 г. по касационно дело № 542/2017 г. на II-ро НО на ВКС е отменено Решение № 50 от 16.03.2017 г. по ВНОХД № 61 от 2016 г. на Военно-апелативен съд София, с което е потвърдена присъдата на Военен съд-София, като делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Военно-апелативен съд София от стадия на съдебното заседание.

         Военно-апелативния съд като се запозна с материалите по делото, и се съобрази със становището на страните, намира че не се налага събиране на доказателства към настоящия момент, и че са налице всички условия за разглеждане на делото по реда на въззивното производство.

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.01.2018 г. от 13.00 часа в гр. София, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест. 

 

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.     /п/

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.            /п/

 

                         2.            /п/   

                       

 

         

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg