Присъда
08-11-2017

П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

 № 51

 

гр. София, 8 ноември 2017 година

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България в открито съдебно заседание на осми ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.  ГЕНКО ДРАГИЕВ

                           ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                                  полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

 

при секретар Емилия Стоянова

и с участие на прокурора полковник НИВЕЛИН НАЧЕВ

разгледа наказателно дело от общ характер 42 по описа за  2017 г., докладвано от съдията полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ, образувано по жалба на адв. Капка Гергинова от САК - защитник на подсъдимия редник Р.П.Б. от в.ф..... – Г.О., срещу присъда № 13 от 09.06.2017г. по НОХД № 47/2017 г. по описа на Софийския военен съд.

 

Военно-апелативният съд след съвещание и на основание чл. 334, т. 2  и чл. 336, ал. 1, т. 3 от НПК

 

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

 

ОТМЕНЯВА ИЗЦЯЛО присъда № 13 от 09.06.2017г. по НОХД № 47/2017 г. по описа на Софийския военен съд, с която подсъдимият редник Р.П.Б. от в.ф. .... – Г.О. е признат за виновен и осъден за престъпления по чл. 374 предл. 1-во НК и по чл. 378 ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1 НК и вместо нея ПОСТАНОВЯВА нова присъда, с която ПРИЗНАВА подсъдимия редник Р.П.Б. с установена по делото самоличност, за НЕВИНЕН в това, че:

1. За времето от 11.59 часа до 12.02 часа на 29.09.2016 година в град Г.О. явно изразил недоволство против разпореждане на началвника си – капитан Й. Н. Н. – заместник командир на в.ф. .... – Г.О. и на основние чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 374 ал. 1 от НК.

2. За времето от 12.02 часа до 14.30 часа на 29.09.2016 година в социалната мрежа „Фейсбук“ в Интернет в отсъствие на началника си капитан Й. Н. Н. е извършил нещо от естество да накърни достойнството му, като го обидил и деянието е извършено от подчинен срещу началник по повод изпълнението на военната служба и на основание чл. 304 от НПК го оправдава по обвинението по чл. 378 ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1 НК

Направените по делото разноски в размер на 233.60 (двеста тридесет и три лева и 60 ст.) да останат за сметка на държавата.

ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана пред Върховен касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg