Определение по чл. 327 НПК
12-09-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

57

 

гр. София, 12.09.2017 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД на Република България, в закрито съдебно заседание на дванадесети септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

          ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                 полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

 

разгледа въззивно наказателно от общ характер дело № 48 по описа за 2017 г. докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по жалба от Е. М. Р. – подсъдим по ВНОХД 48/2017 г. срещу присъда № 14/13.07.2017 г., постановена по НОХД 49/2017 г. по описа на Военен съд – гр. Сливен.

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С обжалваната присъда подсъдимият Р. е признат за виновен в това, че през периода от месец ноември 2012 г. до месец март 2016 г. включително във в.ф. …. –Б., при условията на продължавано престъпление, чрез използване на документи с невярно съдържание, както следва: 7 броя заявления-декларации за картотекиране; 6 броя заявления-декларации за картотекиране; 40 броя заявления-декларации за изплащане на компенсационни суми и чрез използване на неистински документи по смисъла на чл. 93, т. 6 от НК – копия на договори за наем на жилище, подробно описани в присъдата, получил без правно основание чуждо движимо имущество, месечни компенсационни суми в размер общо на 4060 (четири хиляди и шестдесет) лева, собственост на Министерството на отбраната, с намерение да ги присвои, поради което и на основание чл. 212, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК и чл. 54 НК е ОСЪДЕН на ДВЕ ГОДИНИ „лишаване от свобода“.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът е отложил изпълнението на наложеното наказание с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Първоинстанционният съд се е произнесъл по отношение на разноските и на веществените доказателства.

СЪДЪТ, като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания, намира че за изясняване на обстоятелствата по делото на настоящия етап не се налага провеждането на въззивно съдебно следствие и делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 04.10.2017 г. от 09,00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, Зала № 4, партер, за която дата и час да се призоват страните.

Предвид горното и на основание чл. 327 НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на         04.10.2017 г. от 09,00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                   

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg