Определение по чл. 327 НПК
10-08-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 52

 

гр. С.,  10 август 2017 година

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на десети август две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                   полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                           

при секретар Eмилия Стоянова

разгледа наказателно от общ характер дело № 50 по описа за 2017 г.,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по жалба на подсъдимия ефрейтор от резерва С.И.Н. от ВФ ... – С. срещу присъда № 19/21.06.2017 г. на Софийския военен съд. 

 

С присъда № 19/21.06.2017 г. по нохд № 329/2016 г. на Софийския военен съд е признал за виновен подсъдимия ефрейтор от резерва С.И.К. от ВФ ... – С. за това, че за периода от 10.10.2007 г. до 20.04.2012 г. във военно формирование ... – С., при условията на продължавано престъпление, чрез използването на документ с невярно съдържание – заявления-декларации до командира на ВФ ... – С. и на неистински документи – копия от договор за наем от 15.08.2004 г. и копия на договор за наем от 10.01. 2008 г., сключени между Ю. Ц. И. като наемодател и С.И.К. като наемател, получил без правно основание чужд движимо имущество – пари в размер на 4 980 лева, собственост на Министерство на отбраната, респективно на ВФ ... – С., с намерение да ги присвои, поради което и на основание чл. 212 ал. 1 алт. 1 и 2 вр. чл. 26 ал. 1 от НК е осъден на две години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК е отложено изпълнението на наложеното наказание с изпитателен срок от четири години.

Подсъдимият С.И.К. е осъден да заплати на Съвместно командване на силите – ВФ ... – С., кв. „…“ ул. „…“ № …, представлявано от командира подп. П. М. обезщетение – сумата от 4 680 лева имуществени вреди в резултат на престъплението, ведно със законната лихва, считано от 20.04.2012 г., а на държавата държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 187,20 лева. 

На основание чл. 189, ал. 3 НПК съдът е осъдил подсъдимия Н. да заплати на държавата направените разноски по делото в размер на 321,60 лева, както и 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист – по сметка на Софийския военен съд.

Съдът се е произнесъл по приложените по делото писмени доказателства.

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпила жалба от подсъдимия С.И.К., в която се правят доводи за неправилност и незаконосъобразност на първоинстанционния съдебен акт.

Твърди се, че първоинстанционният съд е приел невярна фактическа обстановка, касаеща предмета на доказване по делото, давайки вяра само на част от събраните по делото гласни доказателствени средства, игнорирайки съществени противоречия в тях. Кредитирано е заключението на вещото лице, изготвило съдебно-графологическата експертиза, която е оспорена от защитата и не е назначена искана повторна експертиза.

Първоинстанционният съд е отхвърлил искането за събиране на гласни доказателства, които са имали пряко отношение към повдигнатото обвинение, тоест същите са относими и необходими за правилното му решаване. В този смисъл е допуснато нарушение по чл. 107 ал. 3 от НПК като са събрани доказателства, които са само срещу подсъдимия но са отказани да се съберат такива, които биха довели до оправдаването или до смекчаването на отговорността му.

Прави се искане алтернативно да се върне делото за ново разглеждане от друг състав при Софийския военен съд, като се отхвърли гражданския иск като неоснователен и недоказан, а при условията на евентуалност като погасен по давност по отношение на главница и лихва. Ако се приеме, че обвинението е доказано по несъмнен начин, то се прави искане да бъде намалено наложеното наказание, тъй като е явно несправедливо и не съответства на обществената опасност на деянието и дееца, на смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства, както и целите по чл. 36 от НК.

Не се прави искане за допълването на делото с нови доказателства.

Прокуратурата не е депозирала писмено становище по жалбата.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази направеното в жалбата искане и след съвещание намира, че на този етап не следва да се провежда по делото въззивно съдебно следствие и допълването на същото с нови доказателства.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 4 октомври 2017 година от 10:00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните, като се уведоми подсъдимият, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

Предвид изложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         НАСРОЧВА  внохд № 50/2017 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 04 октомври 2017 година от 10:00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните:

         ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

ПОДСЪДИМИЯТ ефрейтор от резерва С.И.К. от военно формирование ... – С. и от с. …., община В., обл. В., като се уведоми, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

ЗАЩИТНИКЪТ на подсъдимия Н. адв. Илияна Станиславова Борисова от САК.

ГРАЖДАНСКИЯТ ИЩЕЦ Съвместно командване на силите – ВФ ... – С., кв. „…“ ул. „…“ № …

НЕ ДОПУСКА провеждането на въззивно съдебно следствие.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на Република България.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                           

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ:                                                                                         

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                  

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg