Определение
09-10-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 63

                                

гр. София, 09.10.2017 година

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България в закрито заседание на шести октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

                   

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

           ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                               полк. ПЕТЬО СЛ.ПЕТКОВ

                                                                             

при секретар Теодора Спасова  

разгледа административно наказателно дело № 53 по описа за 2017 година, докладвано от съдията полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ, образувано по искане на обвиняемия лейтенант М. Г. Г. от в.ф. *** К. за възобновяване на дело АНД 23/ 2017 на Военно-апелативен съд.

 

         За да се произнесе по искането Военно-апелативният съд взе предвид следното:

         В Пловдивския военен съд е образувано АНД 36/ 2017 г. по предложение на прокурора на основание чл.375 НПК за освобождаване на обвиняемия лейтенант М. Г. от наказателна отговорност, с налагане на административно наказание по чл.78а НК, за извършено престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 НК. С решение по делото, в съдебното производство протекло по глава двадесет и осма НПК, обвиняемият л-т Г. е признат за невинен и оправдан по повдигнатото обвинение.

         С решение по АНД 29/ 2017 г. Военно-апелативният съд е отменил решението на първоинстанционният съд и е постановил ново, с което л-т Г. е признат за виновен по обвинението по чл.354а, ал.5, вр.с ал.3, т.1 НК. На основание чл.78а НК л-т Г. е освободен от наказателна отговорност като му е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лева. Това решение на въззивната инстанция е влязло в сила на 21.06.2017 г.

         На 3.07.2017 г. осъденият Г. чрез Пловдивският военен съд е отправил искане до Върховен касационен съд за възобновяване на административно наказателното дело на основание чл.422, ал.1, т.5, вр.с чл.348, ал.1, т. т.1 и 2 НПК. С разпореждане № 158 от 10.08.2017 г. зам.председателят на ВКС е отказал образуване на производство  по възобновяване на делото във Върховния касационен съд, като изрично е посочил, че процедурата по възобновяването на този вид дела е регламентирана в чл. 380 НПК. Компетентен  да разгледа искането за възобновяване на административно наказателното дело е Военно-апелативния съд по предложение на военно-апелативния прокурор. Това означава, че следва да се прекрати въвзивното производство по АНД 53/ 2017 г. на Военно-апелативен съд, а искането на осъдения лейтенант Г. за възобновяване на производството по административно наказателното му дело, ведно с АНД 36/ 2017 г.на Пловдивския военен съд  и АНД 23/ 2017 г. на Военно-апелативен съд да бъдат изпратени на военно-апелативен прокурор, който в рамките на своята компетентност по чл.380 НПК да прецени дали са налице основания за изготвяне на предложение за възобновяване на производството по административно наказателното дело срещу л-т Григоров.

Предвид горното и на основание чл. 380 НПК Военно-апелативният съд

                  

О П Р Е Д Е Л И  :

        

         ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по АНД 53 / 2017 г.на Военно-апелативен съд.

         ИЗПРАЩА по компетентност на военно-апелативен прокурор искането на лейтенант М. Г. Г. за възобновяване на административно наказателното му производство, ведно с АНД 36/ 2017 г.на Пловдивския военен съд и АНД 23/ 2017 г. на Военно-апелативен съд.

         Препис от определението на да се изпрати на л-т Г. за сведение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

                                                           

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                    

 

 

 ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg