Решение-2-ра част
08-11-2017

Следователно, с оглед на измененото обвинение в случая е възникнала необходимост от полагане на нови усилия от подсъдимия Б. и защитника му срещу него, докато съдът ги е лишил и от тази възможност, като вместо да отложи делото за разглеждане в друго съдебно заседание дал 30 минути за това. По този начин, ограничавайки до минимум времето за организиране на защитата, съдът поставил подсъдимия Б. в особено неблагоприятно положение.

 

Освен посочените съществени нарушения на правата на пострадалатаКи подсъдимия Б., при изготвяне на мотивите към присъдата съставът на първоинстанционния съд е нарушил, по съществото си - не е изпълнил задължението си, предвидено в разпоредбата на чл. 305, ал. 3 от НПК, да посочи кои факти и обстоятелства приема за доказани и въз основа на какви доказателства и доказателствени средства е направил изводите си.

Кратко и лаконично, без да направи оценка на събраните по делото доказателства, без да изложи съображенията си по какъв начин е достигнал до заключенията си по фактите и правото и без да даде отговор на поставени от защитата въпроси и направени възражения, съдът е маркирал мотивите си в частта относно приетата за установена фактическа обстановка, доверявайки се изцяло на приетото от прокурора в обвинителния акт. Липсата на собствен за съда анализ на доказателствата е лишил подсъдимите и защитниците им от възможността да разберат кои факти са приети за установени и въз основа на кои доказателствени източници.

Пренебрегването от страна на съда на дължимата преценка е довело и до противоречие в мотивите към постановената присъда досежно извършеното от подсъдимия Б. нарушение на правилата за движение по пътищата. От една страна, в мотивите се приема за установена фактическата обстановка, изложена от прокурора в обвинителния акт, включително квалифицирането на поведението на този подсъдим като сторено в нарушение на разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. От друга страна, в мотивите се съобщава декларативно за измененото от прокурора обвинение, без в тях да бъдат  изложени съображенията, и първостепенният съд е счел за законосъобразно да признае подсъдимия Б. за виновен именно по новото обвинение. Измененото обвинение,  обаче, подвежда същото това поведение като сторено в нарушение на разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, при това в двете предвидени хипотези. Както вече е посочено по-горе в настоящото решение, обсъдените нарушения на разпоредбите на ЗДвП се намират в конкуренция помежду си, при което предвид допуснатото противоречие въззивният съд е лишен от възможността да провери обосноваността на решаващите изводи на първоинстанционния съд.

 

Всяко едно от посочените нарушения както в съдопроизводствените правила, така и в проверявания съдебен акт, представлява поотделно и независимо едно от друго съществено нарушение на процесуалните правила, което не може да бъде отстранено от настоящата въззивна инстанция, а това следва да бъде сторено при ново разглеждане на делото от първоинстанционния съд. Противното би означавало страните да бъдат лишени от една инстанция по същество, с решението на която могат и следва да получат категоричен и непротиворечив отговор на въпросите, обсъждани при постановяване на присъдата.

Това  от своя страна обуславя и извод за отмяна на атакуваната присъда и за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия първоинстанционен съд, в изпълнение на правомощията на въззивната инстанция, предоставени й с разпоредбата на чл. 334, т. 1, пр. 2, вр.чл. 335, ал. 2 от НПК.

 

Поради характера на допуснатите в контролираната присъда съществени процесуални нарушения, настоящият състав на Военно-апелативният съд не обсъжда оплакванията по същество на спора, изложени в депозираните жалби от страните, както и изнесените такива в съдебно заседание.

 

         По изложените съображения и на основание чл. 334, т. 1, пр. 2, вр.чл. 335, ал. 2 от НПК, Военно-апелативният съд

 

 Р   Е   Ш   И  :

 

         ОТМЕНЯ присъда № 12/19.05.2017 г. по нохд № 245/2016 г. по описа на Софийския военен съд.

         ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на Софийския военен съд.

         РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

                  

ЧЛЕНОВЕ:  

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg