Определение по чл. 327 от НПК
10-10-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ П-66

 

гр. София,  10 октомври 2017 година

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на десети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                            ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                   полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

        

                  

разгледа наказателно от общ характер дело № П-51 по описа за 2017 г.,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по протест от Софийската военно-окръжна прокуратура срещу присъда № 18/16.06.2017 г. по нохд № П-328/2016 г. на Софийския военен съд.

 

 

……………………………………………………………………………..

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази направеното в протеста искане и след съвещание намира, че на този етап не следва да се провежда по делото въззивно съдебно следствие и допълването на същото с нови доказателства.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 8 ноември 2017 година от 10:00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Предвид изложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         НАСРОЧВА  нохд № П-51/2017 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 08 ноември 2017 година от 10:00 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните:

         ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

ПОДСЪДИМИЯТ В. Л. Ц. от гр. С., ж.к. „…..“, бл…., ет. .., като се уведоми, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

ЗАЩИТНИКЪТ на подсъдимия Ц. адв. Менко Петров Менков  от гр. С., ул. „ С…“ № .., вх. .., ап. ...

ПОДСЪДИМИЯТ  Н. Н. Н. от гр. С., ул. „…“ № …, ет. .., ап. .., като се уведоми, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

ЗАЩИТНИКЪТ на подсъдимия Н. адв. Петър Стоянов Божков от гр. София,  ул. „…“ № …, ет. .., ап. ...

ГРАЖДАНСКИЯТ ИЩЕЦ Министерство на отбраната.

НЕ ДОПУСКА провеждането на въззивно съдебно следствие.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на Република България.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                           

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ:                                                                                         

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                  

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg