Определение по чл. 327 от НПК
10-10-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

64

 

гр. София, 06.10.2017 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на шести октомври, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

          ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

при секретар Емилия Стоянова

разгледа въззивно наказателно от общ характер дело № 55 по описа за 2017 г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по жалба на мичман С. Н. Б. от в.ф. ….. – В., в качеството си на подсъдим, срещу присъда № 11 от 22.07.2016 г. по НОХД № 14/2016 г. по описа на Военен съд – гр. Сливен.

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С присъдата Сливенският военен съд е признал подсъдимия мичман Б. за виновен за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“, предл. 1-во, вр. чл. 343, ал. 1 и чл. 54 от НК и го е осъдил на три години лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложил изтърпяването на наказанието за срок от пет години. Съдът е лишил подсъдимия и от право да управлява МПС за срок от три години, считано от датата на отнемането на свидетелството за правоуправление.

Във въззивната жалба и допълнението към нея са изложени доводи за необоснованост и неправилност на присъдата, за допуснати нарушения на материалния закон и съществени нарушения на НПК, както и възражения за явна несправедливост на наложените наказания.

Съгласно указанията на касационно решение № 118/12.09.2017 г. по КНОХД № 396/2017 г. на ВКС следва да се изслушат всички назначени по делото автотехнически експертизи, след което да се прецени налага ли се назначаването на повторна и допълнителна експертиза, каквито са доказателствените искания на защитата на подсъдимия Б.

Военно-апелативният съд, намира, че с оглед всестранното, обктивно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото, следва да се изслушат всички експертизи по делото.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 06.11.2017 г. от 10.00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните – подсъдимия, защитниците му, частните обвинители с поверениците им и автоекспертие: Т., И., У., Ш. и М..

Предвид горното и на основания чл. 327 съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 06.11.2017 г. за 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните и посочените автоексперти.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                  

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg