Определение
10-10-2017

                                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 65

 

София, 09 октомври 2017 г.

 

                              В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на девети октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   полк.  ДИМИТЪР ФИКИИН

                                           ЧЛЕНОВЕ:  полк.  ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                                                  полк.  ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

при секретар Емилия Стоянова

разгледа частно наказателно дело № 58 по описа за 2017 година

докладвано от съдията  полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

образувано по ЧАСТНА ЖАЛБА от адвокат Делчо Иванов Джубелиев от АК – Пловдив – защитник на подсъдимия Д.И.П. подсъдим по нохд № 296/2016 година на Военен съд – Пловдив срещу Определение № 41 от 11.09.2017 година по н о х д  № 296/2017 година на Пловдивския военен съд.

Производството е по чл. 345 ал. 1 вр. с чл. 306 ал. 1 т. 4  от НПК.

С обжалваното определение състав на Пловдивския военен съд в закрито съдебно заседание, на основание чл. 306 ал. 1 т. 4  от НПК се е произнесъл какво да стане с веществени доказателства по нохд № 296/2016 година на Пловдивския военен съд. Съдът е постановил да се изпратят на Районна прокуратура–К. веществените доказателства: 1 (един) брой ключ с дистанционно; свидетелство за регистрация на МПС част II – ра и джип „Нисан Терано 2“ с ДКН ……. за прилагане по преписка № 3617/2016 година на РП – К. – ДП № 22/2017 година по описа на РУ на МВР – К. за съответно произнасяне в зависимост от процесуалното развитие на ДП 22/2017 година на РУ на МВР – К..

В частната жалба срещу посоченото определение се сочат доводи за неговата незаконосъобразност. Посочва се, че военният съдия превратно тълкува мотивите на Военно-апелативния съд, считайки че въззивната инстанция не е намерила правно основание да се произнесе относно веществените доказателства. Във второинстанционното решение било посочено, че в досъдебното производство не се съдържат преки доказателства относно изземването на автомобила. В постановление за разделяне от 29.11.2016 година военният прокурор бил посочил, че въпреки положените усилия не било доказано по несъмнен начин подсъдимият П. да е извършител на престъпление по чл. 237 ал. 1 от НК. Поради това делото е разделено и за същото престъпление е върнато на РП-К.. Делото е продължило срещу П. само за престъпление по чл. 270 ал. 1 от НК и е приключило с прекратяване на наказателното производство на основание чл. 24 ал. 1 т. 6 от НПК. Неиздържан бил изводът на военния съдия, че веществените доказателства са едновременно по едно висящо производство и по едно прекратено производство. Инкриминираният джип бил описан като веществено доказателство по н о х д  № 296/2017 година на Пловдивския военен съд, което е приключило и инстанциите не са се произнесли по веществените доказателства.

ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

С присъда № 4/07.02.2017 година по нохд № 296/2016 година състав на Пловдивския военен съд признал подсъдимия ефр. Д.И.П. от в.ф. .... –К. за виновен по чл. 270 ал. 1, предл. 1-во от НК и на основание чл. 78а от НК го освободил от наказателна отговорност като му наложил административно наказание „глоба“ в размер на 1900 (хиляда и деветстотин) лева. С решение № 26/14.07.2017 година състав на Военно-апелативния съд отменил посочената присъда и прекратил наказателното производство на основание чл. 24 ал. 1 т. 6 от НПК. И двете съдебни инстанции не са се произнесли по отношение на посочените в обвинителния акт веществени доказателства, а именно: 1 (един) брой ключ с дистанционно; свидетелство за регистрация на МПС част II – ра и джип „Нисан Терано 2“ с ДКН ……. На молбата за произнасяне относно веществените доказателства по реда на чл. 306 ал. 1 т. 4 от НПК и за връщане им на подсъдимия П. съставът на Пловдивския военен съд е счел, че веществените доказателства 1 (един) брой ключ с дистанционно; свидетелство за регистрация на МПС част II – ра и джип „Нисан Терано 2“ с ДКН …… следва да се изпратят на РП – К. и е отказал да бъдат върнати на подсъдимия П..

Подобен извод е незаконосъобразен. Установено е по делото, че 1 (един) брой ключ с дистанционно; свидетелство за регистрация на МПС част II – ра и джип „Нисан Терано 2“ с ДКН ….. АК са собственост на подсъдимия Д.И.П.. Наказателното производство срещу същия за престъпление по чл. 270 ал. 1, предл. 1-во от НК по нохд № 296/2016 година на Пловдивския военен съд е било прекратено. Видно от постановление за изпращане по компетентност от 09.12.2016 година, Пр.пр. 1237/2016 година по ДП 113-Пр/2016 година, прокурор от Пловдивската военно-окръжна прокуратура е приел, че след проведено разследване няма доказателства подсъдимият Д.И.П. да е извършил престъпление по чл. 237 ал. 1 от НК, разделил е делото и в тази му част го е върнал на РП-К.. При това положение е законосъобразното искането на подсъдимия П. да му бъдат върнати посочените веществени доказателства. Липсва съдебен акт, който да постановява изземване на веществените доказателства в полза на държавата или задържането им на друго основание. Продължаващото производство в РП – К. не може да бъде водено срещу П., понеже към инкриминирания момент същият е бил военнослужещ. Отделно от това Военноокръжна прокуратура – Пловдив се е произнесла, че няма доказателства, които да го уличават в престъпление по чл. 237 ал. 1 от НК. Ако исканият автомобил не бъде върнат на Д П., той без основание ще бъде лишен от възможността да ползва собствената си вещ. Ето защо обжалваното определение на Пловдивския военен съд е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено и да бъде разпоредено веществените доказателства 1 (един) брой ключ с дистанционно; свидетелство за регистрация на МПС част II – ра и джип „Нисан Терано 2“ с ДКН …. да бъдат върнати на подсъдимия бивш ефрейтор Д.И.П. от в.ф. .... – К..

Водим от изложеното и на основание чл. 345 ал. 2 от НПК Военно-апелативният съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ Определение № 41/11.09.2017 година на Пловдивския военен съд, с което е постановено веществените доказателства  1 (един) брой ключ с дистанционно; свидетелство за регистрация на МПС част II – ра и джип „Нисан Терано 2“ с ДКН …… да се изпратят на РУ на МВР – К..

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА 1 (един) брой ключ с дистанционно; свидетелство за регистрация на МПС част II – ра и джип „Нисан Терано 2“ с ДКН ………. ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на бивш ефрейтор Д.И.П. с ЕГН ……… от поделение .... – К..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на жалба и протест.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                            

                                                              ЧЛЕНОВЕ:

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg