Определение
22-12-2017

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

52

 

 

 

гр. София,  22 декември 2017 г.

 

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на двадесет и втори декември две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ:   полк.ХР.СТРАНДЖАНСКИ 

 

                                                  полк.РУМЕН ПЕТКОВ

 

                                                         

 

при секретар Теодора Спасова

 

и с участието на прокурора полк.Н.НАЧЕВ

 

разгледа частно наказателно дело № 65 по описа за 2017 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на обвиняемия гр.л. Р. Б. С. от гр.К. и по жалба от служебния му защитник адвокат Н. М. от САК, срещу протоколно определение № 40 от 17.12.2017 г. ЧНД 241/ 2017 г.на Софийския военен съд.

 

 

 

         С обжалванато определение на обвиняемия гр.л.Р. Б. С. от гр.К., по досъдебно производство № 84-Сл/ 2017 г. по описа на Софийската окръжна военна прокуратура е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

 

         В жалбите на обвиняемия и на служебния защитник  се иска отменяване на определението и постановяване на ново, с което на обвиняемия С. да бъде определена по-лека мярка за процесуална принуда. Обжалваното определение е необосновано и неправилно. От материалите по делото не може да се направи обосновано предположение, че М. е извършил престъплението, в което е обвинен. Не са налице данни, че съществува реална опасност обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление.

 

         Прокурорът даде заключение жалбите на обвиняемия да бъдат оставени без уважение. Определението на първоинстанционния съд е правилно е законосъобразно и следва да се потвърди.

 

         Военно-апелативният съд като се запозна с материалите по делото и взе предвид становището на страните, намира жалбите на обвиняемия за неоснователни по следните съображения:

 

         Срещу обвиняемия гр.л.Р. Б. С. е образувано досъдебно производство, по което му е повдигнато обвинение по чл.321, ал.3, алт.2, вр. с ал.2 НК- за участието му в организирана престъпна група, създадена с користна цел. За това престъпление по закон е предвидено наказание от три до десет години лишаване от свобода. В началния стадий, в който се намира производството по делото,  най-вече от протоколите за изземване се установява, че в управляваното от обвиняемия моторно превозно средство са открити  и иззети акцизни стоки без бандерол, като случаят е немаловажен. От този факт може да се направи обосновано предположение за участието на обвиняемия в деянието, за което му е повдигнато обвинение.

 

         Налице е опасност обвиняемият С. да се укрие или да извърши други престъпления. С. е обвинен като участник в организирана престъпна група, което предполага участие и на други обвинени лица. Точно мярката за неотклонение „Задържане под стража“ ще лиши обвиняемия и другите участници от възможността да укрият факти и обстоятелства, имащи значение за правилното му решаване. Опасността обвиняемият С.  да извърши други престъпления се извлича от обстоятелството, че деянията, в които е обвинен са с висока степен на обществена опасност, изразена в предвидената от законодателя санкция в НК. Това означава, че тези деяния не са случайни, внезапни и ситуативни, а са в резултат на предварителна подготовка и обмисляне, което само по себе си сочи, че извършителят не е случаен нарушител на правовия ред.

 

         В жалбите на обвиняемия се твърди, че мярката за неотклонение „Задържане под стража“ следва да се измени в друга по-лека, предвид влошено здравословно състояние. В тази насока не бяха представени никакви медицински документи. Изключение от казаното не представлява и представената в съдебно заседание лична амбулаторна карта. Тя е издадена на обвиняемия С. след като е бил задържат по това дело, без да бъде прегледан от лекар. Единствената отметка е, че по данни на самия С. същият страда от хипертонична сърдечна болест, която не е установена амбулаторно.

 

         По изложените съображения Военно-апелативният съд остави без уважение жалбите на обвиняемия за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в друга по-лека

 

Предвид горното и на основание чл.64, ал.8 НПК Военно-апелативен съд

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите на обвиняемия гр.л.Р. Б. С..

 

         ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение № 40 от 17.12.2017 г. по ЧНД 241/ 2017 г. на Софийския военен съд, с което на гр.л.Р. Б. С. от гр.К., ЕГН *** е взета мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“, обвиняем по ДП 84-Сл./ 2017 г. на Софийската окръжна военна прокуратура.

 

         Мярката за неотклонение да се изпълнява от областна дирекция „охрана“ и в следствения арест в гр.София, бул.“Г.М.Димитров“, № 42.

 

         Препис от определението да се изпрати на началника на следствения арест за сведение и изпълнение.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

          

 

          

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                  ЧЛЕНОВЕ:

 

        

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg