Определение
22-12-2017

 

ХРИСТО  СТРАНДЖАНСКИ

 

                                         полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

 

 

 

при секретар Теодора Спасова

 

с участието на военния прокурор полк. Н. НАЧЕВ 

 

разгледа частно наказателно дело № 67 по описа за 2017 година

 

докладвано от съдията полк. Странджански

 

образувано по жалба на адвокат Д. М. от АК – гр. К., като защитник на обвиняемата гр. л. Е. Н. Х. от гр. К., против определение № 43/17.12.2017г. по частно наказателно дело № 244/2017г. по описа на Софийския военен съд.

 

 

 

 

 

         С обжалваното определение състав на Софийския военен съд е взел на обвиняемата по ДП № 84-Сл/2017 г. по описа на Военноокръжна прокуратура – София, гр. л. Е. Н. Х. от гр. К., мярка за неотклонение “Задържане под стража”.

 

         В подадената жалба се твърди, че посоченото определение на Сливенския военен съд е необосновано. Твърди се, че по делото не са отчетени обстоятелства, касаещи личността на дееца, а именно – чисто съдебно минало, липса на криминални прояви, постоянен адрес в гр. К.. Иска се да бъде отменена взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ и да бъде определена друга мярка за процесуална принуда, а именно – „Подписка“ или „Парична гаранция“.

 

         В съдебно заседание защитата на обвиняемия поддържа жалбата като изтъква доводи за необоснованост и незаконосъобразност на обжалваното определение. Искат изменение на мярката за неотклонение на обвиняемата Х. в по-лека.

 

         Представителят на Военно-апелативната прокуратура даде заключение, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

         Военно-апелативният съд, като взе предвид доводите изложени от страните, материалите по делото и атакувания първоинстанционен съдебен акт, намира за установено следното:

 

         По искане на военен прокурор от Софийската военноокръжна прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на обвиняемата по ДП № 34-РП/2015г. гр. л. Е. Н. Х. от гр. К., състав на Софийския военен съд с определение № 43/17.12.2017г. по частно наказателно дело № 244 по описа за 2017г. на същия съд е взел мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на обвиняемата Х.. Съдът, с оглед постигане на целите на мерките за неотклонение визирани в чл.57 от НПК, е изложил съображения основани на високата степен на обществена опасност на деянието предвид повдигнато и предявено обвинение за тежко престъпление, деянието е с усложнено фактическа обстановка и правна квалификация, участие на обвиняемата в организирана престъпна група в една продължавана деятелност.

 

Съставът на въззивния съд намира, че обжалваното определение на Софийския военен съд е обосновано и законосъобразно. Установено е по делото, че на обвиняемата Х. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 вр. ал.2 от НК, за което е предвидено по закон наказание от 3/три/ до 10/десет/ години лишаване от свобода. Първоинстанционният съд е съобразил събраните по делото данни, които дават основание за да се направи обосновано предположение за участие на обвиняемата в извършването на това престъпление. Наред с това първоинстанционният съд е съобразил и данните, че обвиняемата многократно е напускала пределите на страната и пребивава не само на един постоянен адрес в страната и обосновано е аргументирал извода си за реална опасност същата да се укрие. При това положение правилно съдът е приел, че са налице кумулативните изисквания на нормата на чл. 63 ал.1 от НПК и законосъобразно е уважил искането на Софийската военноокръжна прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на  обвиняемата Х.. Към всички тези съображения въззивният съд счита, че следва да се има предвид и обстоятелството, че по делото предстоят извършването на още процесуално-следствени действия, в това число и с участието на обвиняемата.

 

Ето защо като провери оплакванията по подадената жалба и извърши служебна проверка на обжалвания съдебен акт на първоинстанционния съд, въззивният съд намира, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното определение на първоинстанционния съд като законосъобразно, обосновано и правилно следва да бъде потвърдено.

 

По тези изложени съображения и на основание чл.64 ал. 8 от НПК Военно-апелативният съд

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА  определение № 43/17.12.2017 година по частно наказателно дело № 244/2017г. на Софийския военен съд, с което е взета мярка за неотклонение на обвиняемата по ДП № 84-Сл/2017 г. по описа на Софийската военноокръжна прокуратура  гр. л. Е. Н. Х. от гр. К., мярка за неотклонение “Задържане под стража” като законосъобразна и правилна.

 

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:    

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg