Определение по чл. 327 от НПК
19-02-2018

   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

12

 

гр. София,19.02.2018 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на шестнадесети февруари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

         ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ                                                                 полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

 

при секретар Емилия Стоянова

разгледа въззивно наказателно от общ характер дело № 10 по описа за 2018 г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по жалба на подс. В.Г.А.от в.ф. …… – гр. Д. М. и протест на военния прокурор, срещу присъда № 1 от 10.01.2018 г. по НОХД № 79/2017 г. по описа на Военен съд – гр. София.

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С присъдата Софийският военен съд е признал подсъдимия А. за виновен по чл. 316, вр. чл. 308 ал. 2 и чл. 54 от НК, като на три пъти се ползвал от неистински официален документ и на основание чл. 23, ал. 1 от НК е групирал наказанията като му е наложил най-тежкото от тях, а именно две години лишаване от свобода

На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът е отложил изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 3 /три/ години.

Във въззивната жалба на подсъдимия и защитата му атакуват съдебния акт на всички законови основания, като подробни доводи не са изложени.

Военният прокурор на свой ред протестира присъдата, като подчертава, че бил внесен обвинителен акт за извършено от подс. А. престъпление по чл. 212, ал. 5, във вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, а именно в периода от 01.06.2003 година до 12.06.2015 година във в.ф. ….. град Д. М. при условията на продължавано престъпление чрез използване на неистински официален документ за придобита квалификация – свидетелство № 1867/1998 година за правоспособност за обучение на водачи на МПС и приложение към него рег.№ 1867/16.07.1998 г. на Технически колеж  град Я. към Тракийски университет град С. З. и официален документ с невярно съдържание - удостоверение № 267/02.03.2012 година на негово име, е получил без правно основание чуждо движимо имущество в особено големи размери от бюджета на министерство на отбраната в размер на 157 415,84 лева / сто петдесет и седем хиляди четиристотин и петнадесет лева и 0.84 ст./, като случая е особено тежък. В протеста си военният прокурор предлага присъда № 1 на СВС от 10.01.2018 г. по НОХД № 79/2017 г. да бъде отменена и съответно да бъде осъден по квалификацията на обвинителния акт.

Страните нямат искания за допускане за събиране на нови доказателства и не се налага разпит на подсъдимия.

Водим от горното делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.03.2018 г. от 10.00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Предвид горното и на основания чл. 327 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.03.2018 г. за 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните по делото – подсъдим, защитник, граждански ищец и представител на Военно-апелативна прокуратура.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                     

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg