Определение по чл. 327 от НПК
22-02-2018

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 15

 

гр. София,  22.02.2018  година

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година , в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ДИМИТЪР ФИКИИН  

ЧЛЕНОВЕ:  полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                                  полк.ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

                                                           

при секретар ТАНЯ ДИМЧЕВА

разгледа въззивно  административно наказателно дело № 20 по описа за 2018 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по протест на Сливенската окръжна военна прокуратура срещу решение № 11 от 31 октомври 2017 г. по АНД № 100/ 2017 г. на Сливенския военен съд.

 

 

          Производството е по реда на чл.327 от НПК.

          С протестираното решение Сливенският военен съд е признал обвиняемия майор П. В. Х. от в.ф. ..... В. за невинен в това, че на 17.04.2017 г. във военното формирование ..... В., като лице от денонощния наряд-помощник оперативен дежурен на Военноморските сили на Република България, умишлено нарушил уставните правила на вътрешната служба-чл.246, ал.1 и чл.254 от Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на Република България и т.8 от Модела за работа за работа на помощник-оперативния дежурен във в.ф...... В. и на основание чл.9, ал.2 НК  го оправдал по обвинението по чл.391, ал.1 НК.

          Във въззивният протест и допълнението към него са изложени доводи за необоснованост на присъдата и за допуснато нарушение на материалния закон. При правилно установена фактическа обстановка, която не се оспорва от обвиняемия, съдът е направил погрешния правни изводи. Съдът не е отчел, че обществената опасност  на извършеното деяние е с достатъчно висока степен, за да приеме случаят за малозначителен и да приложи разпоредбата на чл.9, ал.2 НК. Иска се отмяна на решението и постановяване на ново, с което обвиняемия да бъде признат за виновен в извършване на престъплението по чл.391, ал.1 НК, да го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба на основание чл.78а НК.

          В протеста на прокуратурата не са направени искания за събиране на нови доказателства.

          Военно-апелативният съд намира, че са налице всички условия за разглеждане на делото по реда на въззивното производство.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         

          ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 14 март 2018 г. от 11.00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

              ЧЛЕНОВЕ:     

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg