Определение
17-05-2019

               О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

№ 21

 

                         гр.София, 17.05.2019 година

 

            ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на седемнадесети май през две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                       ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                                полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

           

като разгледа докладваното от съдията  полк. ПЕТЬО Сл.ПЕТКОВ ч.н.д. № 20 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

                       

            С Определение № 36 от 17.04.2019 година по нохд № 57/2016 г., състав на Софийския военен съд е осъдил К.П.Ф. ЕГН .......... да заплати в полза на държавата по сметка на НБПП сумата от 150 (сто и петдесет) лева, направени в хода на съдебното производство по касационно наказателно дело № 631/2018 година на Върховния касационен съд, явяваща се разноски за назначения му служебен защитник.

Определението е обжалвано от осъдения К.П.Ф.. В жалбата се изтъква, че служебният защитник бил назначен по инициатива на министерството, в което бил служител в онзи момент. Осъденият категорично бил заявил, че не желае служебен защитник, понеже имал договорен такъв. Счита, че и да му е бил назначен такъв защитник, разноските не следва да се поемат от него. Иска се отмяна на обжалваното определение.

За да се произнесе Военно-апелативният съд взе предвид следното:

В съдебното заседание на 25.05.2016 година по нохд № 57/2016 година на Софийския военен съд на подсъдимия ………. К.П.Ф., на основание чл. 94 ал. 4 от НПК е бил назначен резервен защитник. Това е направено, заради неявяване на упълномощения му защитник адвокат М. от АК - М.. Тя е изпратила до съда болничен лист, в който не е било отразено, че същият важи за пред съда. Съставът на съда е преценил, че назначаването на резервен защитник е от изключително значение за провеждане на наказателното производство в разумен срок.

С уведомително писмо № 12693/2016 година Софийската адвокатска колегия е уведомила Софийския военен съд, че за осъществяване на правна помощ по НД 57/2016 година на подсъдимия К.П.Ф. е определен адвокат П. П. К. от САК. С протоколно определение от 17.06.2016 година  адвокат К. е назначена за резервен защитник на подсъдимия Ф.. В съдебното заседание пред ВКС на РБ първо наказателно отделение по кнд №631/2018 година на 18 септември 2018 година адвокат П.К. се е явила в качеството и на резервен защитник и е взела участие при разглеждането на делото. За явяването и пред касационната инстанция и е определено възнаграждението от 150 (сто и петдесет) лева, което осъденият Ф. оспорва.

Жалбата на осъдения Ф. срещу определението е НЕОСНОВАТЕЛНА. Резервният защитник на осъдения Ф. – адвокат П.К. е била назначена законосъобразно, с оглед разпоредбата на чл. 94 ал. 4 от НПК, тъй като това е било от изключително значение за провеждане на наказателното производство в разумен срок. Тази преценка на първостепенния съд не подлежи на контрол от въззивната инстанция. Резервният защитник добросъвестно и компетентно е изпълнил задълженията си.  Участвал е в заседанието пред Върховния касационен съд, за което му е изплатено възнаграждението.

Доводите на осъдения за липса на финансова възможност да заплати присъденото възнаграждение не следва да бъдат обсъждани в настоящото производство. С оглед изхода на делото – признаването на подсъдимия К.П.Ф. за виновен по делото и на основание чл. 189 ал. 3 от НПК първостепенният съд законосъобразно го е осъдил да заплати направените разноски за резервен защитник по делото.

Предвид изложеното, обжалваното определение следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

По тези съображения и на основание чл.345 ал. 1 от НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД,

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И :

          

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 36 от 17.04.2019 година по нохд № 57/2016 г., на състав на Софийския военен съд, с което осъденият К.П.Ф. ЕГН .......... е осъден да заплати в полза на държавата по сметка на НБПП сумата от 150 (сто и петдесет) лева, направени в хода на съдебното производство по касационно наказателно дело № 631/2018 година на Върховния касационен съд на Република България първо наказателно отделение, явяваща се разноски за назначения му резервен защитник пред посочената инстанция.                     

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

                                   

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

 

2.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg