Определение
29-05-2019

О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

                                                                       24   гр. София, 29.05.2019 година

 

         ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД, в закрито заседание на двадесет и девети май, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ                                ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН КАТРЕВ                                                              полк. СТОЙКО СПАСОВ

 

разгледа докладваното от съдията полк. Свилен Александров в.н.о.х.д. № 21/2019 г. по описа на ВАпС, образувано по жалба от подсъдимия В.П.В. от в.ф. ...... - Д.М., чрез защитника му адвокат Н.Н. от П. адвокатска колегия, срещу присъда № 11/11.03.2019 г. по НОХД № 33/2018 г. по описа на Софийския военен съд.

 

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

С  горната присъда подсъдимият е признат за виновен и осъден както следва:

1.     По чл. 316, пр. 1, вр. чл. 308, ал. 2, пр. 2 НК и чл. 54 НК - на една година „Лишаване от свобода“;

2.     По чл. 316, пр. 1, вр. чл. 308, ал. 2, пр. 4 и чл. 54 НК-  на една година и шест месеца „Лишаване от свобода“ и

3.     По чл. 316, пр. 1,вр. чл. 308, ал. 2, пр. 4 и чл. 54 НК -  на две години „Лишаване от свобода“.

4.     На основание чл. 23, ал. 1 НК съдът му е наложил най – тежкото от така определените му наказания, а именно – от две години

„Лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложил за срок от три години на основание чл. 66, ал. 1 НК.

Съдът се е произнесъл по разноските и се е разпоредил с веществените доказателства по делото.

В жалбата се сочи, че присъдата е неправилна, необоснована и незаконосъобразна с оглед събраните на досъдебното производство и на съдебното следствие пред първоинстанционния съд писмени и гласни доказателства и е постановена при допуснати съществени процесуални нарушения. Изтъква се, че едва след изготвяне на мотивите по делото и запознаването с тях ще бъдат развити оплакванията с конкретен анализ на съображенията за твърдените нарушения.

Видно от материалите по делото, присъдата е постановена на 11.03.2019 г., а жалбата е постъпила в Софийския военен съд в срока на обжалване и протестиране – на 28.03.2019 г. Мотивите на присъдата са изготвени на 25.04.2019 г. и незаверен препис от тях е изпратен по електронната поща на e-mail на адв. Н.. На л. 143 от нохд № 33/2018 г. е приложена справка от съдебния секретар по делото, от която е видно, че в 10.10 ч на 08.05.2019 г., в личен разговор с адв. Н. е узнала от него, че е получил мотивите към присъдата, но нямало да представя допълнение към жалбата си пред Софийския военен съд, а ще изложи доводи във връзка с нея пред ВАпС.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд намира, че жалбата не отговаря на изискванията на чл. 320, ал. 1 НПК - в нея не са изложени съображения в какво се състоят неправилността и необосноваността на присъдата; какви са допуснатите нарушения на закона от първоинстанционния съд при  постановяването й; кои са неизяснените обстоятелства и необходимо ли е събиране на доказателства. Това е разбираемо, тъй като към момента на подаването й мотивите към присъдата не са били изготвени. Именно с оглед това обстоятелство, в жалбата адвокат Н. изрично е заявил, че след запознаване с мотивите на присъдата ще представи допълнителни мотиви към жалбата.

При това положение, съдията - докладчик от първоинстанционния съд е следвало след връчването на мотивите на адвокат Н., на основание чл. 323, ал. 1, т. 1 НПК да му даде  възможност в седемдневен срок да изложи допълнителните си мотиви към жалбата, с които евентуално да я съобрази с изискванията на чл. 320, ал. 1 НПК,  а при неизпълнение на това изискване - да върне обратно жалбата, каквито са му задълженията по чл. 323, ал. 1, т. 1 НПК.

При евентуално изпълнение разпоредбите на чл. 320, ал. 1 НПК от адв. Н. с подаването на допълнителни мотиви към жалбата, първоинстанционният съд ще следва да изпълни процедурата по чл. 321 НПК, тъй като тези допълнителни мотиви са неразделна част от жалбата и дават възможност на прокурора да узнае аргументите на жалбоподателя и евентуално да подаде писмени възражения. Едва тогава, делото заедно с постъпилата жалба и допълнителните мотиви към нея и евентуално подадените писмени възражения от прокурора следва да се изпратят на въззивната инстанция.

Всичко това не е изпълнено, поради което въззивното съдебно производство следва да бъде прекратено, а делото върнато на първоинстанционния съд за изпълнение на задълженията му по чл. 320 – чл. 325 НПК. 

 

Поради изложеното,  Военно-апелативният съд

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :  

        

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по въззивно наказателно общ характер дело № 21/2019 г. по описа на Военно-апелативния съд и изпраща делото на Софийския военен съд за изпълнение на дадените в обстоятелствената част на определението указания. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

2.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg