Определение по чл. 327 НПК
02-05-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

27

 

гр. София, 2 май  2017 година

 

           Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание, на втори май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

   ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                     полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                   

при секретар Нина Стоянова

разгледа наказателно от общ характер дело № 17  по описа за 2017 година,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано на 24. 04. 2017 година по въззивна жалба от адв. А. П. от АК-В., защитник на подсъдимия Д. Н. И. бивш цивилен служител – директор на Териториална дирекция-В. при ИА „Социални дейности“-МО, и въззивна жалба от старши юрисконсулт К. В. – процесуален представител на гражданския ищец ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ срещу присъда № 3/18.01.2017 г. по нохд № 23/2016 г. по описа на Пловдивския военен съд.

 

      С присъда № 3/18.01.2017 г. по нохд № 23/2016 г. състав на Пловдивския военен съд е признал подсъдимите Д. Н. И.– бивш цивилен служител – директор на Териториална дирекция-В. при ИА „Социални дейности“-МО, и гражданско лице М. Х. А. за виновни в това, че двамата подсъдими в съучастие – Д. Н. И. като извършител и в качеството му на длъжностно лице – директор на ТД-В. при ИА „Социални дейности“-МО и гражданското лице М. Х. А. като помагач присвоили чужди пари в големи размери – 56 861,75 лева – собственост на ИА „Социални дейности“-МО, поверени на подсъдимия И. да ги управлява, като за улесняване на длъжностното присвояване двамата подсъдими извършили и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание по чл. 311, ал. 1 НК за това, че на 17. 04. 2009 г. в гр. В. Д. И. като длъжностно лице – директор на ТД-В. при ИА „Социални дейности“-МО в кръга на службата му в съучастие като извършител с гражданско лице М. А. като помагач съставили официален документ протокол-образец 19 за извършване на Р-СМР възстановяване на ограда, озеленяване и прилежащи площи към хотел „А.“ съгласно договор рег. № 19/09. 04. 2009 г., в който удостоверили неверни обстоятелства с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелство и на основание чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. ал. 1, т. 1 вр. с чл. 201 вр. чл. 20, ал. 2 вр. с чл. 311, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 93, т. 1, б. „а“ и чл. 54 НК за подсъдимия И. и по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. с ал. 1, т. 1 вр. с чл. 201, вр. с чл. 20, ал. 4 вр. с чл. 311, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 4 вр. с ал. 1 и чл. 54 НК за подсъдимия А., ги е осъдил, като им е наложил наказание на подсъдимия И. три години и десет месеца лишаване от свобода и на подсъдимия А. три години и три месеца лишаване от свобода.

Съдът е признал двамата подсъдими за невинни и ги е оправдал по обвинението да са присвоили чужди пари за разликата до 60 504 лева.

На основание чл. 202, ал. 3 вр. ал. 2 вр. с чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7 НК двамата подсъдими са лишени от правото да заемат държавна или обществена длъжност или да упражняват професия или дейност, свързани с управление, съхранение, контрол или отчитане на финансови средства или стокови материални средства за срок от по 4 години за всеки от тях.

На основание чл. 202, ал. 3 вр. ал. 2 вр. с чл. 37, ал. 1, т. 3 НК съдът е постановил конфискация на част от имуществото, собственост на подсъдимия Д. И., а именно ½ идеална част от апартамент №, заедно със склад № в гр. В., курортен комплекс „Св. Св. К. и Е.“, вписан в служба по вписванията с рег. № ***, акт №, том, дело № ***,  върху който е наложена обезпечителна мярка с определение № 42 от 07. 09. 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, вр. с чл. 59, ал. 1 и чл. 61, т. 3 ЗИНЗС двамата подсъдими са осъдени да изтърпят наложените им наказания лишаване от свобода в затворническо общежитие от открит тип при първоначален „общ режим“.

На основание чл. 59 НК е приспаднато от размера на наложеното на подсъдимия А. наказание лишаване от свобода времето, през което е бил задържан по мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 25. 06. 2015 г. до привеждане на присъдата в изпълнение.

Двамата подсъдими са осъдени за заплатят солидарно на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“-София сумата 56 861,75 лева обезщетение за причинени имуществени вреди, заедно със законната лихва, считано от 22. 04. 2009 г. до окончателното й изплащане, а в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Военен съд-Пловдив сумата от 2 274,47 лева държавна такса, като искът в останалата част до пълния предявен размер от 60 504 лева е отхвърлен като неоснователен.

Съдът е осъдил двамата подсъдими да заплатят в полза на държавата по бюджета на съдебната власт по сметка на Военен съд-Пловдив направените по делото разноски в размер на 2 495,16 лева, от които 793 лева на досъдебното производство и 1702,16 лева в съдебното производство, като всеки един от тях заплати по 1247,58 лева.

С присъда съдът се е произнесъл по веществените доказателства.

В срока по чл. 319, ал. 1 НПК е постъпила бланкетна жалба от адв. А. П., с която се иска първоинстанционната присъда да бъде отменена изцяло и да бъде постановена нова, с която подсъдимият И. да бъде оправдан. Алтернативно се правят искания присъдата да бъде отменена и делото върнато за ново разглеждане поради допуснати съществени процесуални нарушения или присъдата да бъде изменена, като наложеното на подсъдимия И. наказание бъде намалено и бъде приложен чл. 66 НК.

Твърди се, че присъдата е незаконосъобразна по отношение на осъждането в гражданската й част.

Представено е допълнително изложение към въззивната жалба, в което се иска допълване на делото с нови доказателства:

1.    Да бъде изискана информация от У. Б. относно това дали на 22. 04. 2009 г. по сметката на „С. К.“ ЕООД с IBAN *** от сметка с IBAN *** на разпореждане на Министерството на финансите е извършен превод на сума в размер от 120 000 лева. Посочва се, че това обстоятелство е свързано с писмо-отговор от БНБ с вх. № 1147/2015 г., приложен по първоинстанционното дело.

С подадената от старши юрисконсулт К. В. жалба се оспорва правилността на първоинстанционната присъда в частта, с която предявеният граждански иск е отхвърлен като неоснователен за разликата от 56 861,75 до пълния предявен размер от 60 504 лева. Твърди се, че присъдата е постановена в противоречие с доказателствата по делото, тъй като по безспорен начин се установило, че в резултат на престъпната дейност на двамата подсъдими са настъпили имуществени вреди за агенцията в пълния им размер от 60 504 лева. Иска се първоинстанционната присъда да бъде изменена, като гражданският иск бъде уважен в предявения размер.

Прокуратурата не е депозирала становище по въззивните жалби.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази направените във въззивните жалби становища и направеното от адвокат П. доказателствено искане, НАМИРА, че:

Не следва да бъде уважавано направеното с въззивната жалба от адвокат А. П. искане за допълване на делото с нови доказателства, а именно да бъде изискана справка от „У. Б.“ АД относно обстоятелството дали е извършен паричен превод от сметката на Министерство на финансите по сметката на „С. К.“ ЕООД, тъй като в тази насока са налице и други доказателства за това обстоятелство, за което се иска това писмено доказателство.

За изясняване на обстоятелствата по делото на настоящия етап не се налага провеждането на въззивно съдебно следствие.

С оглед обстоятелството, че производството пред първата инстанция е проведено по реда на чл.  269 ал. 3 т. 1 и т. 2 НПК, следва да бъдат изискани справки от:

1.    ГД „ИН” при Министерство на правосъдието и НСлС при Прокуратура на Република България – намира ли се подсъдимият Д. Н. И., ЕГН, в някой от арестите или затворите на страната.

2.    ОД на МВР–В. - напуснал ли е подсъдимият И. територията на страната, обявен ли е за общодържавно издирване и има ли резултат от проведеното общодържавно издирване, АИС БДС-постоянен и настоящ адрес на подсъдимия Д. Н. И.

3.    Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР - има ли данни в АИС „Граничен контрол“ подсъдимият Д. Н. И. да е напускал територията на страната.

 

Настоящият състав намира, че делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 21 юни 2017 година от 10 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, партер, съдебна зала № 4, за което да се призоват страните.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

          НАСРОЧВА  открито съдебно заседание на 21 юни 2017 година от 10 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, партер, съдебна зала № 4, за което да се призоват страните:

          ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

ПОДСЪДИМИЯТ Д. Н. И. от гр. В., к. к. Св. К. и Е., бл., вх., ет., ап.,  

ЗАЩИТНИКЪТ на подсъдимия И. – адвокат А. П. от АК-В. от гр. В., ул. „Р. Д.” № , ет., офис.

ПОДСЪДИМИЯТ М. Х. А. от Затвора-В.

СЛУЖЕБНИЯТ ЗАЩИТНИК на подсъдимия А. – адв. М. И. М. от АК-С. от гр. С., бул. Х. Д. №

ГРАЖДАНСКИЯТ ИЩЕЦ ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“-МО, гр. София, бул. Цар Освободител № 7. 

          ДА СЕ ИЗИСКАТ справки от:

1.    ГД „ИН” при Министерство на правосъдието и НСлС при Прокуратура на Република България – намира ли се подсъдимият Д. Н. И., ЕГН, в някой от арестите или затворите на страната.

2.    ОД на МВР–В. - напуснал ли е подсъдимият И. територията на страната, обявен ли е за общодържавно издирване и има ли резултат от проведеното общодържавно издирване, АИС БДС-постоянен и настоящ адрес на подсъдимия Д. Н. И.

3.    Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР - има ли данни в АИС „Граничен контрол“ подсъдимият Д. Н. И. да е напускал територията на страната.

 

 

 

                                                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ЧЛЕНОВЕ:                                                                                              

 

 

                                                                                                                                   

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg