Определение
26-10-2020

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 34

 

гр. София, 21 октомври  2020 година

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание, на двадесет и първи октомври две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

   ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                           полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                  

при секретар Таня Димчева и като разгледа докладваното от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ ВНОХД № 17 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Наказателното производство по делото е спряно на основание чл. 25, ал. 2 НПК с определение № 21 от 01.03.2018 г., като се чака отговор на изпратена молба за международна правна помощ.

         По делото има получена неофициална информация, че подсъдимият Д.Н. е починал в Доминиканската република.

         След спирането на наказателното производство е разменена голяма по обем кореспонденция с Министерство на правосъдието отдел „Международна правна помощ“ и е изпратена молба за правна помощ до компетентните органи на Република Доминикана.

         Към настоящия момент няма официален отговор по изпратената молба за правна помощ, въпреки многократните напомнителни писма.

Разменена е кореспонденция с Национално бюро на България в Евроджъст.  

         В писмо № DNRC-34175 на чуждия компетентен орган се съдържа справка, че в Регистъра на гражданското състояние не е отразено вписване относно смъртта на българския гражданин Д.Н.И. /стр. 217  и стр. 225 от н.д./.

         Разменена е и кореспонденция с община В., отдел „Гражданска регистрация“, Дирекция „ИАО“, от която е видно, че в Регистъра на населението няма данни за съставен Акт за смърт на лицето Д.Н.И. /стр. 198, 210, 213 и 244 от н.д./.

 

         Предвид изложеното настоящият състав на Военно-апелативен съд намира, че няма категорични данни, както и съставени официални документи за обстоятелството, че е настъпила смъртта на подсъдимия Д.Н.И. с ЕГН .........., за да е налице разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 4 от НПК за прекратяване на наказателното производство по отношение на него.

Налице са основанията за възобновяване на наказателното производство и разглеждането му от въззивния съд в съдебно заседание, тъй като въпреки изтеклия срок от повече от две години и половина от спирането на делото, с оглед посочените по-горе писмени данни няма основание да се приеме, че подсъдимият Д. И. е починал.

Следователно, производството срещу него може да бъде разгледано в негово отсъствие по реда на чл. 317, вр. с чл. 269, ал. 3 т. 1 и т. 2 НПК.

 

За спазване на принципа за неизменност на съдебния състав, поради пенсиониране на един от членовете му, следва разглеждането на делото пред Военно-апелативния съд да бъде започнато отначало.   

        

В срока по чл. 319, ал. 1 НПК срещу постановената първоинстанционна присъда е постъпила бланкетна жалба от адв. А.П., с която се иска присъдата да бъде отменена изцяло и да бъде постановена нова, с която подсъдимият И. да бъде оправдан. Алтернативно се правят искания присъдата да бъде отменена и делото върнато за ново разглеждане поради допуснати съществени процесуални нарушения или присъдата да бъде изменена, като наложеното на подсъдимия И. наказание бъде намалено и бъде приложен чл. 66 НК.

Твърди се, че присъдата е незаконосъобразна по отношение на осъждането в гражданската й част.

Представено е допълнително изложение към въззивната жалба, в което се иска допълване на делото с нови доказателства:

1.     Да бъде изискана информация от ................. относно това дали на 22. 04. 2009 г. по сметката на „..........“ ЕООД с IBAN ...................... от сметка с IBAN ...................... на разпореждане на Министерството на финансите е извършен превод на сума в размер от 120 000 лева. Посочва се, че това обстоятелство е свързано с писмо-отговор от БНБ с вх. № 1147/2015 г., приложен по първоинстанционното дело.

В срока по чл. 319, ал. 1 НПК е подадена и въззивна жалба от старши юрисконсулт К.В., в която се оспорва правилността на първоинстанционната присъда в частта, с която предявеният граждански иск е отхвърлен като неоснователен за разликата от 56 861,75 до пълния предявен размер от 60 504 лева. Твърди се, че присъдата е постановена в противоречие с доказателствата по делото, тъй като по безспорен начин се установило, че в резултат на престъпната дейност на двамата подсъдими са настъпили имуществени вреди за агенцията в пълния им размер от 60 504 лева. Иска се първоинстанционната присъда да бъде изменена, като гражданският иск бъде уважен в предявения размер.

Прокуратурата не е депозирала становище по въззивните жалби.

 

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази направените във въззивните жалби становища и направеното от адвокат П. доказателствено искане, НАМИРА, че:

Не следва да бъде уважавано направеното с въззивната жалба от адвокат А.П. искане за допълване на делото с нови доказателства, а именно да бъде изискана справка от „.................“ АД относно обстоятелството дали е извършен паричен превод от сметката на Министерство на финансите по сметката на „..........“ ЕООД, тъй като в тази насока са налице и други доказателства за това обстоятелство, за което се иска това писмено доказателство.

За изясняване на обстоятелствата по делото на настоящия етап не се налага провеждането на въззивно съдебно следствие.

С оглед обстоятелството, че производството пред първата инстанция е проведено по реда на чл.  269 ал. 3 т. 1 и т. 2 НПК, следва да бъдат изискани справки от:

1.     ГД „ИН” при Министерство на правосъдието и НСлС при Прокуратура на Република България – намира ли се подсъдимият Д.Н.И., ЕГН .........., в някой от арестите или затворите на страната.

2.     ОД на МВР – В. - напуснал ли е подсъдимият И. територията на страната, обявен ли е за общодържавно издирване и има ли резултат от проведеното общодържавно издирване, АИС БДС -постоянен и настоящ адрес на подсъдимия Д.Н.И..

3.     Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР - има ли данни в АИС „Граничен контрол“ за периода от 19.02.2016 г. до настоящият момент подсъдимият Д.Н.И. да е напускал или влизал в територията на страната.

4.     Справка от Национална база данни „Население“ – относно постоянния и настоящ адрес на подсъдимия Д.Н.И. на територията на страната.

5.     ГД „ИН” при Министерство на правосъдието търпял ли е наказание лишаване от свобода, търпи ли в момента и ако да, по кои дела за подсъдимият гр. лице М.Х.А., ЕГН ....... - с оглед произнасянето на въззивната инстанция за взетата му мярка по чл. 68 от НПК.

Настоящият състав намира, че след съгласуване със страните делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 03 декември 2020 година от 10 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, партер, съдебна зала № 4, за което да се призоват страните.

Следва да бъдат призовани за съдебното заседание и подсъдимият М.Х.А., с ЕГН ....... и неговият защитник адв. М. М. от АК – С., като подсъдимият се уведоми, че присъствието му в съдебно заседание е задължително и по неговото искане за отмяна наложената забрана за напускане пределите на Република България, съдът ще се произнесе в съдебно заседание след вземане становището на страните.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         ВЪЗОБНОВЯВА наказателното производство по ВНОХД № 17/2017 г. на Военно-апелативният съд.

         НАСРОЧВА  открито съдебно заседание на 03 декември 2020 година от 10 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, партер, съдебна зала № 4, за което да се призоват страните:

         ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.Н.И. от гр. В., к. к. …………., бл. ., вх. ., ет. ., ап. .,  

ЗАЩИТНИЦИТЕ на подсъдимия И.:

 – адвокат А.П. от АК-В., упълномощен защитник от гр. В., ул. „……” № ., ет. ., офис ., моб. телефон ………..; ………...

-адвокат Б. Е. К. – А. от САК – резервен защитник, с адрес гр. С., бул. „……“ – …… № ., ет. ., офис …., моб. телефон ……….. 

ПОДСЪДИМИЯТ гр. лице М.Х.А. от гр. В., ул. „…….“ № .., ет. ., ап.., като се уведоми, че неговото ПРИСЪСТВИЕ в съдебно заседание е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на основание чл. 329, ал. 2 от НПК.

СЛУЖЕБНИЯТ ЗАЩИТНИК на подсъдимия А. – адв. М. И. М. от АК-С. от гр. С., бул. …….. № ……, тел. ………..

ГРАЖДАНСКИЯТ ИЩЕЦ ИА „………. …“-.., гр. С., бул. … …….. № ., чрез ръководителя на ИА.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат А.П. за допълване на делото с нови доказателства, посочени във въззивната жалба.

НЕ ДОПУСКА провеждането на въззивно съдебно следствие.

         ДА СЕ ИЗИСКАТ справки от:

1.     ГД „ИН” при Министерство на правосъдието и НСлС при Прокуратура на Република България – намира ли се подсъдимият Д.Н.И., ЕГН .........., в някой от арестите или затворите на страната.

2.     ОД на МВР – В. - напуснал ли е подсъдимият И. територията на страната, обявен ли е за общодържавно издирване и има ли резултат от проведеното общодържавно издирване, АИС БДС -постоянен и настоящ адрес на подсъдимия Д.Н.И..

3.     Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР - има ли данни в АИС „Граничен контрол“ за периода от 19.02.2016 г. до настоящият момент подсъдимият Д.Н.И. да е напускал или влизал в територията на страната.

4.     Справка от Национална база данни „Население“ – относно постоянния и настоящ адрес на подсъдимия Д.Н.И. на територията на страната.

5.     ГД „ИН” при Министерство на правосъдието търпял ли е наказание лишаване от свобода, търпи ли в момента и ако да, по кои дела за подсъдимият гр. лице М.Х.А., ЕГН ........

ПО ИСКАНЕТО на подсъдимия гр. лице М.Х.А. за отмяна наложената забрана за напускане пределите на Република България, съдът ще се произнесе в съдебно заседание.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                             

             

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ:                                                                                                                                                                                                       

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg