Определение по чл. 327 НПК
19-05-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 29

 

гр. София,  19 май  2017 година

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на деветнадесети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                  полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                           

при секретар Нина Стоянова

разгледа наказателно от общ характер дело № 22 по описа за 2017 година,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано на 12 май 2017 година по жалба от адвокат В. Я. от АК-В. – защитник на старши сержант от резерва И. Д. Д. – бивш военнослужещ от военно формирование-В., против присъда № 8 от 18. 04. 2017 г. по нохд № 34/2017 г. по описа на Военен съд-Сливен.

 

 

 

С присъда № 8 от 18. 04. 2017 г. по нохд № 34/2017 г. състав на Военен съд-Сливен е признал подсъдимия старши сержант от резерва И. Д. Д., бивш военнослужещ от военно формирование-В., за виновен в това, че на 23. 12. 2016 година около 23.00 часа в гр. В., ж. к. В. В., по бул. Т. м. до жилищен блок, управлявал лек автомобил марка „А.“ с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с концентрация 1,44 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 2137/27. 12. 2016 година по описа на отделение „Съдебна медицина“ към МБАЛ „Св.“ АД-В., поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 НК го е осъдил на 3 (три) месеца „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева.

На основание чл. 66 НК съдът е отложил изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 (три) години.

На основание чл. 343г вр. чл. 343б вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 НК подсъдимият старши сержант Д. е лишен от правото да управлява МПС за срок от 9 (девет) месеца, считано от датата на отнемане на свидетелството за управление на МПС.

На основание чл. 189, ал. 3 НПК подсъдимият старши сержант Д. е осъден да заплати деловодни разноски в размер на 25 (двадесет и пет) лева по сметката на РС „Военна полиция“ и 142 (сто четиридесет и два) лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметката на Военен съд-Сливен.

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпила  въззивна жалба от адвокат В. Я. – защитник на подсъдимия Д. Сочи се, че е допуснато съществено процесуално нарушение от страна на прокурора, като същият е отказал да назначи поисканата от подсъдимия Д. повторна проба съгласно чл. 19 от Наредба № 30. Допуснатото неотстранимо нарушение на процесуалните правила е основание за прекратяване на делото.

Депозирани са мотиви към въззивната жалба от адв. Я., в които се правят твърдения за съществено нарушение на процесуалните правила – нарушено право на защита на подсъдимия, изразяващо се в ограничаване на правото му на повторна химическа експертиза, като подробно е посочена съдебна практика (решение № 67/28. 03. 2016 г. на ВКС, 2 НО, решение № 221/14. 06. 2013 г. на ВКС, 2 НО, решение № 488 от 09. 01. 2014 г. на ВКС, 2 НО, решение № 225 от 26. 06. 2009 г. на ВКС, 3 НО). Съгласно цитираната съдебна практика неизвършването на поисканата в срока по чл. 19 от Наредба № 30 повторна проба е съществено нарушение на процесуалните правила, водещо до ограничаване на правото на защита на подсъдимия и несъставомерност на деянието, тъй като концентрацията на алкохол в кръвта на водача на МПС следва да бъде установена по надлежния ред. Фактическата обстановка не се оспорва от подсъдимия и неговия защитник. Деянието е несъставомерно и на това основание се иска постановяване на оправдателна присъда спрямо подсъдимия Д.

Прокуратурата не е депозирала до момента становище по жалбата.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази направеното в жалбата искане, и след съвещание намира, че не следва да се провежда въззивно съдебно следствие и допълване на същото с нови доказателства.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 10 юли 2017 година от 10 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         НАСРОЧВА  нохд № 22/2017 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 10 юли 2017 година от 10 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните:

         ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

ПОДСЪДИМИЯТ старши сержант от резерва И. Д. Д. от гр. В., бул. В. В., бл., вх., ет., ап., GSM.

ЗАЩИТНИКЪТ на подсъдимия адвокат В. Щ. Я. от АК-В.

НЕ ДОПУСКА провеждането на въззивно съдебно следствие.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на РБ.

 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                           

 

                                                                                                ЧЛЕНОВЕ:                                                                                                                

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                  

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg