Определение по чл. 327 НПК
22-06-2017

                          О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

№ 43

 

                                 гр.София, 22 06.17 година

 

            ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на двадесет и втори юни през две хиляди и седемнадесета година в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                                ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                                       полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

           като разгледа докладваното от съдията  полк. ПЕТЬО Сл.ПЕТКОВ в.н.о.х.д. № 24 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:           

            С Присъда № 5 от 22.04.2016 година по н.о.х.д. № 171/2015 г., състав на Сливенския военен съд е признал подсъдимия Д.Н.И. бивш директор на ТД „.... на ....“ – В. ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,  че ва 18.12.2008 година в град В. като длъжностно лице - директор на ТД „....“ – В. присвоил чуждо движи.... имущество – пари на обща стойност 9817,75 (девет хиляди осемстотин и седемнадет лева и 75 ст.) лева,,  която сума му била поверена да управлява като за улесняването му извършил друго престъпление по чл. 311  ал. 1, вр. чл. 20 ал.ал. 2 и 3, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание и на основание чл. 202 ал. 1 т.1, вр. чл. 201, вр. чл. 311ал. 1, вр. чл. 20 ал.ал. 2 и 3 и чл. 26 ал. 1 от НК го е осъдил на 2 (две)  години и 3 (три) месеца лишаване от свобода условно е изпитателен срок от 5 (пет) години. Лишил е подсъдимия от право да заема държавна или обществена длъжност или да упражнява професия или дейност, свързани с управление, съхранение, контрол и отчитане на финансови средства или стоково-материални средства за срок от 3(три) години. Съдът се е произнесъл по разноските  и щественитедоказателства по делото. В частта и по осъждането на подсъдимите Х. З., В. В. и В. П., присъдата не е била обжалвана и протестира и е влязла в сила.

            С решение № 39/28.10.2016 година състав на Военно-апелативния съд е потвърдил присъда № 5/22.04.2016 година по нохд № 171/2015 година на Сливенския военен съд.

            С решение № 25/22.05.2017 година състав на Варховния касационен съд на Република Българиа, Второ наказателно отделение е отменил решение № 39/28.10.2016 година  по отношение на подсъдимия Д.Н.И. и върнал делото за ново разглеждане в тази му част от друг състав на Военно-апелативния съд, от стадия на съдебното заседание. Върховната съдебна инстанция е констатирала, че липсва отговор на доводи с основно значение, касаещи признаци на престъплението, за което подсъдимият е бил осъден. Не е бил даден отговор на доводите на защитата, че правомощията за разпореждане с парични средства са били на друго длъжностно лице, а не на подсъдимия. Не са били изяснени конкретните права и задължения на подсъдимия И., залегнали в длъжностната му характеристика. Съдът не бил дал отговор на въпроса защо териториалният директор, какъвто се е явявал подсъдимия  се явява възложител на обществена поръчка по смисъла на чл. 7 от ЗОП. Твърди се, че подсъдимият не е бил такъв и не е имал пълномощия да се разпорежда със сумата по договора. Не е обсъдено фактическото положение, че подсъдимият И. изготвил и подписал бюджетно платежно нареждане за сумата от 419 160,58 лева с ДДС, която ИА „....“ на .... наредила да се изплатят на дружеството. Не са обсъдени чл. 8 ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Вътрешните правила за провеждане на процедурите за обществени поръчки на агенцията. Не е било изяснено по делото чие е имуществото, с което се е разпоредил подсъдимият И.. Не е изяснено, дали ИА „....“ на .... е юридическо лице без собствен бюджет и имущество. В този смисъл изясняването на конкретните службени задължения на подсъдимия има и съществено значение по отношение на улесняващото престъпление по чл. 311 от НК, съответно дали констативният акт образец 15 е съставен в кръга на службата на териториалния директор, а прие....-предавателния – протокол образец 19 в кръга на службата на останалите подсъдими, за чието съставяне били подбудени от подсъдимия И.. Указано е при новото разглеждане на делото да се съобразят и останалите доводи на защитата.

Присъдата е обжалвана от защитника. В жалбата се сочат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на присъдата и за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствени правила. Сочи се довод, че деянието на подсъдимия е несъставомерно. Съдът не обсъдил и не оценил всички събрани по делото доказателства. Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова оправдателна такава. При предходното разглеждане на делото са били събирани дококазателства –разпит  на свидетели и приобщаване са писмени доказателства. Към ....мента не са направине други искания за събиране на други доказателства.

С оглед на всичко изложено, съдът като взе предвид материалите по делото и съобрази изискванията на чл.327 от НПК намери следното:

            За изясняване на делото от фактическа страна не се налага допълване на делото с нови доказателства.

           

По изложените съображения и на основание чл.327 от НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД,

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :   

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 12.072017 година от 10.00 часа, за която дата да се призоват страните.

            НЕ ДОПУСКА събирането на нови доказателства пред настоящата инстанция.

                        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

                                   

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

 

2.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg